Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка във връзка с кандидатстване на община Девин по програма за развитие на селските райони.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРАВНИ УСЛУГИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПАКЕТИ ОТ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г.

 

 

     Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма „а” на Закон за обществените поръчки.

 

     Един участник може да участва по една или няколко обособени позиции.


     Не може да участва, респ. ще бъде отстранен от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертите участниците подават декларации по Образци No 4, 5 и 6, а при сключването на договора избрания изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 Приложени документи за изтегляне:


 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта и приложения - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер