ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

  

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че на 30.07.2013 г. в 12:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин, комисията назначена със заповед № РД-09-292/10.07.2013 г. ще отвори ценовите офертиза участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

 

"Избор на изпълнител за изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, дейности за информация и публичност и визуална идентификация на проект: „Богатствата на Западни Родопи“ с две обособени позиции:

 

 Обособена позиция 1: “Изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации”

 

и

 

 Обособена позиция 2: “Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”

 

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

                                                                       С уважение,

 

                                                                                  /Надежда Ризова/

 

                                                                                  Председател на комисията назначена

 

                                                                                  със заповед № РД-09-292 /10.07.2013 г.

 

 

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Богатствата на Западни Родопи”, който се осъществава с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер