Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Приключиха успешно Дейност 4 и Дейност 5 по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Приключиха успешно Дейност 4 и Дейност 5 по

проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”


През месец май 2013 г. бе изготвен окончателен доклад за резултатите от провеждания функционален анализ в Общинска администрация – Девин. Представените в доклада резултати от анализа станаха основа за изпълнение на следващите дейности по проекта:

  • Разработване на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация – Дейност 4.
  • Разработване на проект за структура на общинската администрация – Дейност 5.

Дейност 4 и Дейност 5 по проекта са извършени от избрания в Дейност 2 външен изпълнител – „Интер Консулт Нова” ЕООД.

В съответствие с направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране се създаде концептуално, а в последствие и детайлно предложение за Устройствен правилник на общинската администрация. Изпълнението на дейност 4 се реализира чрез прилагане на съвременни информационни методи и добри практики в тази област.

Разработването на проект за структура на общинската администрация се реализира чрез анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на вътрешните звена с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани. В резултат от направения анализ на организационната структура се дефинираха ясно функциите на отделите спрямо областите на политиката и се изготви проект на структура на общинската администрация.

Проектите за Устройствен правилник и структура на общинската администрация бяха обсъдени и съгласувани с членовете на Екипа за провеждане на функционалния анализ от Общинска администрация – Девин и представени на кмета на община Девин.

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер