Начало ОБЯВЛЕНИЯ Учредяване право на построяване и надстрояване Конкурс за учредяване право на надстрояване на общински обект гр. Девин, представляващ общинска тоалетна намираща се в парк «Острова» до моста на река Девинска
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В А

 

            ОБЩИНА ДЕВИН обявява конкурс за учредяване право на надстрояване на общински обект гр. Девин, представляващ общинска тоалетна намираща се в парк «Острова» до моста на река Девинска, УПИ ІX, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 71 кв.м. с идентификатор № 20465.502.1496.1., съгласно АОС№1134/2008г. за построяване на информационен център на два етажа със застроена площ 107 кв. м. и РЗП – 214 кв. м.

 

1.начална цена за   учредяване правото на надстрояване 4 828 лв. без ДДС.

2. условия за участие в конкурса

- в конкурса могат да участват ФЛ, ЮЛ, както и чуждестранни ФЛ и ЮЛ и техните обединения, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

- построения имот да бъде използван за информационен център за мин. 10 години.

- след изтичането на 15 г. на основание чл. 65 от Закона за собствеността, собствеността върху сградата преминава безвъзмездно върху собственика на земята.

- да инвестира в обекта най – малко 300 000 лв. за срок от 36 месеца след сключване на договора за отстъпено право на надстрояване.

- приобретателя трябва да разкрие нови работни места.

- приобретателя да поеме поддръжка и стопанисване на тоалетната явяваща се първи етаж на сградата.

Документи за юридическия статус на участника:

Регистрационни документи на участника:

- копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

- копие от документа за самоличност за участник – физическо лице.

- копие от удостоверение за актуално състояние (когато участникът не е регистриран в Търговския регистър при агенция по вписванията), когато участника е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на предложението.

- документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице или тяхното обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако участника е чуждестранно физическо лице следва да представи в официален превод документа си за самоличност, издаден от държавата, в която е установен.

- при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

-   участникът трябва да представи удостоверение по чл. 87 от ДОПК;

- копие на документ за внесен депозит за участие в размер на 10 процента от първоначалната цена;

- копие на документ за закупени конкурсни документи;

Класирането на участниците да се извърши по реда на „Икономически най-изгодно” предложение при следните показатели:

- предложена цена – 50 %

- инвестиция – 40 %

- откриване на работни места – 10%, като:

Първоначална цена съгласно представената експертна оценка 4 828 лв. без ДДС.

При цена ≤ 10.00 %, участникът получава 1 точка

При цена > от 10.01 % до 20.00 %, участникът получава 25 точки

При цена > от 20.01 %, участникът получава 50 точки

При предложена инвестиция в размер до 300 000 лв. – 10 точки.

При предложена инвестиция в размер от 300 000 до 330 000 лв. – 20 точки.

При предложена инвестиция в размер от 330 000 до 350 000 лв. – 30 точки.

При предложена инвестиция в размер над 350 000 лв. – 40 точки.

При предложени работни места – 1 бр. – 0 точки.

При предложени работни места – 2 бр. – 5 точки.

При предложени работни места – над 2 бр. – 10 точки.

При еднакъв брой точки предимство се дава на участникът, който е предложил най-висока цена.

3.Депозит в размер на 482.80 лв. с краен срок за внасянето му в касата или по сметка на община Девин до 16.00 часа на 19.07.2013 г.

4.Конкурсната документация се закупува от ст.№ 11, ет.ІІ в общинска администрация, гр.Девин, ул.Дружба №1 на стойност 30лв.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация от 05.07.2013г. до 16.00 часа на 19.07.2013г.

6.Краен срок за подаване на предложенията за участие е 17.00. часа на 19.07.2013г.

7.Срок за извършване оглед на обекта от 05.07.2013г. до 16.00 часа на 19.07.2013г.

8.Конкурса ще се проведе на 22.07.2013 г. в заседателната зала на община Девин, ул.Дружба №, гр.Девин, ет.ІІІ от 10.00 часа.

                                   КМЕТ НА ОБЩЕНА ДЕВИН:

                                                                       /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

кр.б/кр.б

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер