Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради и обекти общинска собственост по шест обособени позиции.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Юли 2013г. 16:25ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Основен ремонт на сгради и обекти общинска собственост по шест обособени позиции, както следва:

 

 • Обособена позиция 1 ”Основен ремонт на стара сграда в с. Осиково – кв. 8 по ПУП на с. Осиково”
 • Обособена позиция 2 „Основен ремонт на сградата на кметство с. Триград
 • Обособена позиция 3 ”Основен ремонт на сградата на кметство кв. Настан”
 • Обособена позиция 4 „Основен ремонт на сградата на кметство Брезе”
 • Обособена позиция 5 ”Основен ремонт на обществена тоалетна и място за почивка в с. Михалково”
 • Обособена позиция 6 „Изграждане на нов гробищен парк в с. Лясково”

1. Общи условия:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и приетия бюджет на Община Девин за 2013 г. с Решение №45/18.03.2013 г. на Общински съвет- Девин.

2.Срок за изпълнение – не повече 90 календарни дни от датата на заверяване на заповедна книга за съответния обект. Трябва да бъде предложен срок за изпълнение за всяка отделна обособена позиция.

3.Място за изпълнение : с. Осиково, с. Триград, кв. Настан, с.Брезе и с. Михалково, с. Лясково, обл. Смолян.

4.Стойност на поръчката:

 • Обособена позиция 1” Основен ремонт на стара сграда в с. Осиково – кв. 8 по ПУП на с. Осиково” - не повече от 15 000 лв. с ДДС
 •             Обособена позиция 2 „Основен ремонт на сградата на кметство с. Триград – не повече от 15 000 лв. с ДДС
 •             Обособена позиция 3”Основен ремонт на сградата на кметство кв. Настан” – не повече от 15 000 лв. с ДДС
 •             Обособена позиция 4 „ Основен ремонт на сградата на кметство Брезе” – не повече от 10 000 лв. с ДДС
 •          Обособена позиция 5”Основен ремонт на обществена тоалетна и място за почивка в с. Михалково” не повече от 13 000 лв. с ДДС.
 •             Обособена позиция 6 „Изграждане на нов гробищен парк в с. Лясково” – не повече от 15 000 лв. с ДДС.

 

Сумата не може да надхвърля 69 166.66/ шейсет и девет хиляди сто шейсет и шест лева и 0.66 ст. /лева без ДДС и 83 000.00 /осемдесет и три хиляди/лева с ДДС.

5.Обособени позиции - да. Участникът подава оферта задължително и за шестте обособени позиции.

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

 

1. Административни сведения за участника - Образец № 1;

 

2. Техническо предложение - Образец № 11;

 

3. Ценово предложение - Образец № 12;

 

4. Декларация по чл. 47 от ЗОП - Образец № 2 и № 3;

 

5.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6)

 

6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7)

 

7.Информация за оборот от строителство през последните 3 финансово приключили години /2010г., 2011 г. и 2012 г./ (Образец № 8)

 

8.Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, през последните 60 месеца до датата на подаване на офертата.(Образец № 9)

 

9.Справка за собствено/наето техническо оборудване (Образец № 10)

 

10. Проект на Договор - Образец № 13.

 

11.Методика за оценка .

 

12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 4.

 

13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 5)

 

14. Публична покана

 

15. Указания за подаване на оферта.

 

 

 

 Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

          

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер