Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет СМР/СРР/КРР по изпълнение на обект : "Кът за отдих и наблюдение в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 18:28ч.

          Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: СМР/СРР/КРР по изпълнение на обект : "Кът за отдих и наблюдение в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин" по проект : "Кът за отдих и наблюдение в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин" по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос № 4”Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

1. Общи условия:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчката са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и приетия бюджет на Община Девин за 2013 г. и договор за безвъзмездна помощ № 197/18.06.2013 г.сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, местна инициативна рибарска група, „Високи Западни Родопи – Батак - Девин - Доспат” и Община Девин.

2.Срок за изпълнение – съгласно представената оферта, но не по – вече от 90 календарни дни.

3.Място за изпълнение : гр. Девин

4.Стойност на поръчката:

Сумата не може да надхвърля 79 008.30/седемдесет и девет хиляди осем лева и 0.30 ст./ лева без ДДС или 94 809.96 /деветдесет и четири хиляди осемстотин и девет лева и 0.96 ст./ лева с ДДС.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

1. Административни сведения за участника - Образец № 1;

 

2. Техническо предложение - Образец № 11;

 

3. Ценово предложение - Образец № 12 и Образец 12а;

 

4. Декларация по чл. 47 от ЗОП - Образец № 2 и № 3;

 

5.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6)

 

6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7)

 

7.Информация за оборот от строителство през последните 3 финансово приключили години /2010г., 2011 г. и 2012 г./ (Образец № 8)

 

8.Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, през последните 60 месеца до датата на подаване на офертата.(Образец № 9)

 

9.Справка за собствено/наето техническо оборудване (Образец № 10)

 

10. Проект на Договор - Образец № 13.

 

11.Методика за оценка .

 

12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 4.

 

13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 5)

 

14. Публична покана

 

15. Указания за подаване на оферта.

 

 

 Срока за изтегляне на документацията изтече на 04.07.2013 г.

          

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер