Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга „Обществена трапезария”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Април 2013г. 17:18ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга: „Обществена трапезария” на територията на Община Девин”за периода от 01.05.2013 г. до 31.12.2013 г.

 

 

Услугата включва:

 

       „Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна във връзка с реализирането на услугата „Обществена трапезария” на територията на Община Девин” за периода от 01.05.2013г. до 31.12.2013г.

 

             Период за изпълнение на услугата е от 01.05.2013г. до 31.12.2013г. – 8 месеца.

 

            Реализирането на дейностите по социална услуга „Обществена трапезария”, включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб.

 

            Стойността на услугата не може да надвишава 2,00 /два/ лева на ден за 1 бенефициент /ползвател на услугата/– и 0,20 /двадесет/ стотинки за други разходи /транспортни и режийни/.

 

            Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

 

            Цел на дейността: подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни деца и лица.

 

 

 

          Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка по реда на Глава осма „а” на Закон за обществените поръчки.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

1.Административни сведения за участника - Образец № 1;

 

2.Техническо предложение - Образец № 2;

 

3.Ценово предложение - Образец № 3;

 

4.Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 4;

 

5.Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец № 5;

 

6.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 6;

 

7.Договор - Образец № 12;

 

8.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;

 

9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 8;

 

10.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки - Образец № 9;

 

11. Справка - декларация за общия оборот от дейността или доход за последните три финансово приключили години – Образец № 10;

 

12.Списък (съгласно образеца – Приложение № 11 ) на персонала , който ще бъде зает с изпълнение на поръчката.

 

13. Публична покана

 

14. Указания за подаване на оферта.

 

Срока за изтегляне на документацията изтече на 24.04.2013 г.

           

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер