Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Започна Етап 2 – Провеждане на функционалния анализ по проект „Подобряване на фективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Започна Етап 2 – Провеждане на функционалния анализ

от Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация на проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

В края на месец февруари завърши Етап 1 – Планиране и подготовка на функционалния анализ в Общинска администрация – Девин и започна Етап 2 – Провеждане на функционалния анализ.

При провеждането на функционалния анализ се извършва анализиране на текущото състояние, идентифициране на областите на подобрение и формулиране на предложения за подобрение.

Вече са събрани за проучване и анализ документи и информация, с цел установяване направомощията на органа на власт, функциите на общинската администрация,поставените цели, постигнатите резултати и ресурсите, които са използвани. Извършени са анкетнипроучвания чрез предварителноразработенивъпросници за ръководители и служители.

На 27 и 28 март 2013 г. се състоя поредната среща на Екипа за провеждане на функционалния анализ от общинската администрация и външните експерти от „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София. Проведени са интервюта с 12 служители за събиранена допълнителна информация по въпроси, свързани с дейността на съответнияслужител, полагането на цели, отчитането на дейността и резултатите, натовареностна служителите и ресурсна обезпеченост на звената.

На 28 март 2013 г. е проведена фокус група. Дискутирани са теми, свързани с функциитена звената, взаимодействието им при изпълнение на съвместни задачи,целеполагане, отчетност, комуникация и координация и др. важни за дейносттана общинската администрация въпроси.

Въз основа на констатациите и изводите от анализа на събраната информация и на текущото състояние ще бъдат идентифицирани области за подобрения, както и визия за бъдещото развитие на администрацията. Ще бъдат формулирани и конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.

Представяме снимки от проведената фокус група.


 

Фотоалбум - отвори.


ИНФОРМАЦИЯ за целите и предстоящите дейности във връзка с извършването на функционален анализ в Общинска администрация – Девин - отвори.


Можете да изтеглите информацията от ТУК

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер