Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Стартира работата по Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Стартира работата по Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация


     Със Заповед № РД-09-08/04.01.2013 г. на кмета на община Девин е сформиран Екип за провеждане на функционалния анализ (ЕПФА), чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по проект: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, Договор 12-11-5/09.10.2012 г. по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в следния състав:

     1.Възложител – кмета на община Девин.

     2.Ръководител на екипа – инж.Венцислав Симов Кехайов, секретар на община Девин

     3.Членове на екипа от Общинска администрация - Девин:

  • Захаринка Венелинова Шапкова, началник на отдел “Бюджет, финанси и икономическо развитие“
  • Капка Петрова Бешева-Рахнева, началник на отдел “Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”
  • Надежда Асенова Ризова, началник на отдел “Правно обслужване, стопанска дейност, общинска собственост“
  • Антоний Русев Моллов, началник на отдел “Сигурност на информацията и обслужване”
  • Ирина Здравкова Иванова, главен специалист "Човешки ресурси"

     4.Членове на екипа - външни експерти от „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София:

  • инж. Мария Димитрова – ръководител екип експерти
  • Кремена Раднева – ключов експерт
  • Ивелина Минчева– експерт
  • инж. Майя Ангелова – експерт

     Определени са задачите и отговорностите на членовете на Екипа за провеждане на функционалния анализ. Членовете на екипа – външни експерти осъществяват дейностите в съответствие с Договор № Д-546/27.12.2012 г.

     В периода от 16.01.2013 год. до 18.01.2013 год. се проведоха първите работни срещи на Екипа за управление на проекта и Екипа за провеждане на функционалния анализ.

 

                        Това е началото на работата по Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ от Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация на проекта.

Изпълниха се следните дейности:

     1.Съгласуване и документиране на ролите и задачите на членовете на екипа.

     2.Уточняване на акцента, методите, обхвата на анализа.

     3.Предоставяне на списък от документи, които администрацията следва да представи на експертите на консултанта-изпълнител.

     4.Обсъждане на потенциалните заинтересовани страни.

     5.Обсъждане на комуникационен план за уведомяване на заинтересованите страни.

     6.Събиране на допълнителна информация, относно специфични вътрешни документи, които администрацията следва да предостави на консултанта чрез провеждане на срещи между консултантите и служители на функционалните звена на администрацията.

     7.Обсъждане на времеви график за изпълнение на етапите на функционалния анализ.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер