Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Приключи успешно Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Приключи успешно Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта

Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

На 30.11.2012 г. бяха отворени подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: Изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, одобрен за финансиране с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Обособена позиция 2: Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.

Обособена позиция 3: Разработване на проект за структура на общинската администрация.

Обособена позиция 4: Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.

Обособена позиция 5: Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила

През месец декември 2012 г. назначената комисия за разглеждане и оценка на офертите проведе три заседания и съгласно предварително обявената методика класира офертите, както следва:

1. „Интер Консулт Нова” ЕООД – гр. София

2. Дружество по ЗЗД „Обединение Стратегма-ППМ” – гр. София

Определен бе изпълнител и е сключен Договор № Д-546/27.12.2013 г. между Община Девин и „Интер консулт нова“ ЕООД, гр. София.

Това е вторият избран подизпълнител по проекта. Първият е избраният през месец ноември 2012 г. изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта – „ТОНИ И КРИС” ЕООД, гр. Девин.

С това приключи успешно Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по ОПАК.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер