Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет Строително монтажни работи за обект „Изграждане на подпорна стена укрепваща корито на река «Въча» и улица от о.т. 233 до о.т. 235, село Грохотно, община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 12 Февруари 2013г. 18:17ч.

          Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Строително монтажни работи за обект „Изграждане на подпорна стена укрепваща корито на река «Въча» и улица от о.т. 233 до о.т. 235, село Грохотно, община Девин” в рамките на проект „Подпорна стена укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин”одобрен за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие”,схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010

 

1. Общи условия:

 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнението на проект „Подпорна стена укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин”одобрен за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010

 

          2.Срок за изпълнение – не повече 120 календарни дни.

 

          3.Място за изпълнение : с. Грохотно, община Девин

 

          4.Стойност на поръчката: Сумата не може да надхвърля 184 161.39/ сто осемдесет и четири хиляди сто шейсет и едни лева и тридесет и девет ст. /лева без ДДС.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

       1. Административни сведения за участника - Образец № 1;

 

       2. Техническо предложение - Образец № 11;

 

       3. Ценово предложение - Образец № 12 и 12а;

 

       4. Декларация по чл. 47 от ЗОП - Образец № 2 и № 3;

 

       5.Декларация за запознаване със строителната площадка (Образец № 5)

 

       6.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6)

 

       7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7)

 

       8. Справка-декларация за общия оборот от строителство за последните три финансово приключени години или Декларация, че информацията е налична на електронната страница на Търговския регистър(Образец № 8)

 

       9. Списък (съгласно образец – Приложение №9) на основните договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 36 месеца, считано от крайния срок за представяне на оферти,, придружен от препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти/посочват се стойността, датата и мястото на строителството;

 

       10.Справка за собствено/наето техническо оборудване (Образец № 10)

 

       11. Проект на Договор - Образец № 14.

 

       12.Методика за оценка

 

       13.Техническа спецификация

 

       14. Банкова гаранция за изпълнение на договор –Образец № 13

 

       15.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 4

 

16. Публична покана

 

17. Указания за подаване на оферта.

 

 

Срока за изтегляне на документацията изтече на 20.02.2013 г.

          

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер