Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проекти за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Национална схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен Екофонд за общински обекти"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 21 Декември 2012г. 12:16ч.

 

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проекти за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Национална схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен Екофонд за обекти: ”ОДЗ”Изворче”, гр. Девин, ОДЗ” Здравец”, гр. Девин и Дом на Културата гр. Девин”

І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ОДЗ ”Изворче”, гр.Девин, общ.Девин е построена през 1984 година. Тя представлява масивна триетажна сграда с тухлени зидове. Разгънатата застроена площ е 2 000 кв.метра.

ОДЗ ”Здравец”, гр.Девин, общ.Девин е построена през 1974 година. Тя представлява масивна двуетажна сграда с тухлени зидове. Разгънатата застроена площ е 1 800 кв.метра. Сградата разполага с два надземни етажа и един частичен полувкопан подземен етаж.

Дом на Културата гр.Девин, общ.Девин е построена през 1981 година. Представлява масивна сграда с тухлени зидове, решена с два надземни етажа и един изцяло вкопан подземен етаж. Разгънатата застроената площ приблизително е 6 700 кв.метра, като в сградата е разположена сценична зала с площ около 1 000 кв.метра.

ІІ.ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Проектите се изготвят с цел внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на енергопотреблението на трите сгради.

В проекта за ОДЗ „Изворче” да се предвиди топлоизолиране на покрива, подмяна на дограмата, подмяна на системата за топлоподаването и котел на природен газ, нова отоплителната инсталация, както и инсталация за БГВ с възможност за свързване със слънчеви колектори.

В проекта за ОДЗ „Здравец” - топлоизолиране на покрива, подмяна на дограмата, подмяна на системата за топлоподаването и котел на природен газ, нова отоплителната инсталация и инсталация за БГВ с възможност за свързване със слънчеви колектори.

За Дом на Културата гр.Девин в проекта да се предвиди подмяна на дограмата, тополизолиране на покрива и стените, подмяна на отоплителна инсталация и котелно на природен газ.

ІІІ.ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Техническите проекти трябва да съдържат следните части за всяка от трите сгради:

 • Архитектурно заснемане на обекта включващо заснемане на всички сгради към него;
 • Технически проект по част Архитектура - обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение;
 • Технически проект по част Конструкции – обяснителна записка, конструктивно състояние на сградата, конструктивен проект на площадка за поставяне на бутилкова инсталация за компресиран природен газ - за трите обекта, необходими чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение;
 • Технически проект по част Електро (мълниезащитна и заземителна инсталация, пожаро-известителна инсталация ) – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение
 • Технически проект по част ОВ – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение;
 • Проект по част Газификация – /КИИП и Електро към тази част/- необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение;
 • Проект по част План за безопасност и здраве;
 • Проект по част Пожарна безопасност;
 • Проект по част Енергийна Ефективност;
 • Оценка за съответствие на инвестиционен проект по енергийна ефективност;
 • Количествени сметки по всяка част;
 • Обобщена количествено-стойностна сметка;
 • Анализ на цените по ресурси, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР в проекта.

Изготвената проектна документация да бъде предоставена на хартиен носител в четири екземпляра за всеки един от обектите.

Срокът за изпълнение е не по-късно от 28.02.2013г.

Забележка :

1. Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от съответните норми за проектиране, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

2. Проектът да отговаря на изискванията за обем и съдържание, определени в Наредба № 4/05.06.2001 год. и да се осигури достъпна среда за населението и за хора с увреждания съгласно Наредба №4 от 01.07.2009год. и Наредба № 7 от 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

 Общи условия:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

 

 


Приложени документи за изтегляне: - Срока за изтегляне на документацията изтече на 29.12.2012 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер