Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Проведе се началната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Начална пресконференция по проект

„Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

В заседателната зала на община Девин от 10.00 часа на 12 декември 2012 г. се проведе началната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, финансиран с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Община Девин, а целевата група е Общинска администрация – Девин.

pres

На пресконференцията присъстваха Владимир Даскалов – зам.-кмет на община Девин, адв. Живко Чепишев – председател на Общински съвет – Девин, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, началници на отдели и служители от общинската администрация, граждани.

Ръководителят на проекта – Елка Станчева представи и останалите членове от екипа за управление: Наташа Маджарова – счетоводител и Росена Денева – технически сътрудник. С помощта на мултимедийна презентация г-жа Станчева запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Основната цел – „Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Девин за ефективно изпълнение на функциите й” и специфичните цели на проекта ще се реализират чрез предвидените дейности по проекта, включително – извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. За анализа и дейностите по проекта ще бъде избран по реда на Закона за обществените поръчки външен екип от експерти, който ще работи с екип от администрацията. Крайната цел от прилагането на Единната методология за функционален анализ в държавната администрация е да се подобри ефективността на Общинска администрация – Девин като се предостави възможност за организационно развитие на нейната структура. В рамките на проекта ще бъдат изготвени предложения за устройствен правилник, структура на администрацията и вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената, а служителите ще бъдат обучени за прилагането им.

 

 

Стартиралият вече проект, на обща стойност 84 114,88 лв., ще се реализира за период от 18 месеца и ще продължи до 09 април 2014 г.

Съпричастността на Общински съвет – Девин ще гарантира партньорство и последователност в съвместната работа при вземането на решения и контрола по изпълнението на административни услуги и програми, планове и проекти, свързани с оптимизирането на общинската администрация.

Подобрената организация и координацията между звената на общинската администрация, повишената прозрачност и отчетността в работата на администрацията, бързото и качествено обслужване ще повишат удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса. На гражданите и бизнес организациите, които са преки ползватели на административните услуги, ще бъдат спестени много усилия, средства и време.

По време на дейностите за информация и публичност и след завършване на проекта обществеността ще бъде информирана за резултатите от него, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на община Девин – www.devin.bg.

 

Презентация за началната пресконференция може да бъде изтеглена от тук.

Снимките могат да бъдат разгледани и изтеглени от фотогалерията.

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер