Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Публична покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител за проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с

Предмет:

Изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, одобрен за финансиране с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

Обособена позиция 2: Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация.

Обособена позиция 3: Разработване на проект за структура на общинската администрация.

Обособена позиция 4: Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрация за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената.

Обособена позиция 5: Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.

 

Документи за изтегляне:

 

1.Публична покана - стр.1, стр.2, стр.3 и стр.4 ;

2.Указанията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публична покана - изтегли;

3.Заявление за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата) – Образец  № 1 - изтегли;

4.Техническа спецификация – Приложение № 2 - изтегли;

5.Образец на техническо предложение – Образец № 3 - изтегли;

6.Образец на ценова оферта – Образец № 4 - изтегли;

7.Проект на договор – Образец № 5 - изтегли;

8.Образец на декларация за участие на подизпълнители – Образец № 6 - изтегли;

9.Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя – Образец № 7 - изтегли;

10.Образец на декларация за приемане условията на договора – Образец № 8 - изтегли;

11.Списък на изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години – Образец № 9 - изтегли;

12.Списък на екипа от експерти, които отговарят за извършване на дейностите, предмет на поръчката – Образец № 10 - изтегли;

13.Административни сведения за участника – Образец № 11 - изтегли;

14.Срок на валидност на офертата – Образец № 12 - изтегли;

15.Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП – Образец № 13 - изтегли;

16.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец № 14 - изтегли;

17.Декларация за съгласие за участие на ключов експерт – Образец № 15 - изтегли;

18.Справка-декларация за общия оборот от дейността или дохода за последните три финансово приключили години – Образец № 16 - изтегли;

19.Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност – Приложение 13 от Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд – Приложение № 17- изтегли; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер