Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Стартира проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Стартира ПРОЕКТ

Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин

Община Девин започна изпълнението на проект Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-5/09.10.2012 г.

Предоставената по договора безвъзмездната финансова помощ е във връзка с открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

Проектът е на обща стойност 84 114,88 лв. и ще се реализира в срок от 18 месеца от датата на официалното подписване на договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” – 09 октомври 2012 г.

При реализирането на проекта ще бъдат осъществени дейности за изпълнение на общата цел на проекта: Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Девин за ефективно изпълнение на функциите й.

Основните дейности, които ще се реализират по проекта, включват извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация, проект за структура и вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената. В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения на служителите за прилагане на новите правила.

С осъществяването на проекта се цели оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията, подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрация, повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинската администрация и оптимизиране на административните разходи, подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез предоставяне качествени административни услуги.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер