Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 09.07.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 09.07.2012 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Избиране   на   работна   група,   която   да   подготви техническата документация за възстановяване дейността на болницата в гр. Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като прецени, че ще е необходима работна група за подготовка на техническата документация във връзка с възстановяването дейността на болницата, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

І. Избиране   на   работна   група,   която   да   подготви техническата документация за възстановяване дейността на болницата в гр. Девинв състав от 7 души, както следва:

 

1. Цветалин Василев Пенков – Кмет на Община Девин

2. Живко Росенов Чепишев – Председател на Общински съвет – Девин

3. Елена Ив. Григорова – Василева – ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД

4. Дияна Асенова Чаушева – общински съветник

5. Анелия   Емилова Джибирова – Председател на Общински съвет – Борино

6. Росен Владимиров Даскалов – Зам.-председател на Общински съвет – Девин

7. д-р Бинка Иванова – Копанова – Общински съветник

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 12

Гласували „за“ – 12

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 09.07.2012 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО:Разглеждане на проект бизнес план за възстановяване дейността на болницата в гр. Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се прецени, че ще е необходим бизнес план за възстановяване дейността на болницата, проведени разисквания и гласуване на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

1. Отлага разглеждането на проект бизнес план за възстановяване дейността на болницата в гр. Девин на следващо заседание.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 14

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 126

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 09.07.2012 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО:Изменение на свое Решение №76/18.05.2012 год., в частта на възнаграждението на одитора, която е назначена да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Девин" ЕАД за 2011 год.

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с писмо с вх. № КО-297 от 04.07.2012 год. на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6, чл. 264 ”д” от Търговския закон във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството,

 

Р Е Ш И:

І. Изменя и допълва свое Решение №76 от 18.05.2012 год., както следва:

1. В т. 1 след края на текста се допълва „да извърши одиторски доклад за капитала на дружеството във връзка с чл. 264 „д“ от Търговския закон“.

2. В т. 3 от „възнаграждение в размер до 1 500 лв.“ се изменя на „възнаграждение в размер до 2 000 лв. без ДДС“.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 13

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 127

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 09.07.2012 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО:Утвърждаване и приемане на учредителен дружествен акт „МБАЛ –Девин” ЕООД.

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с Докладна записка с № ДЗО-123 от 09.07.2012 год. на Росен Даскалов – Общински съветник, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21 ал.1 т.9,т.23 и ал.2 от ЗМСМА; чл.62 ал.2, чл.114 ал. 3, чл. 264ж ал.2 т.З от Търговския Закон,

 

Р Е Ш И:

1. Приема учредителен акт на "МБАЛ - Девин" ЕООД, съгласно приложение № 1.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 14

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер