Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 02.07.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е № 121

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.07.2012 година, Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Назначаване на регистриран финансов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за 2011 год.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-119 от 27.06.2012 год. на ЗА Кмета на община Девин – Георги Савев, съгласно Заповед за заместване № РД-09-223/22.06.2012 год. на Кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социална политика; Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23, т. 24 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 и чл. 248 от Търговския закон, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството,

 

Р Е Ш И:

1.Не приема изменението по Решение № 76 от 18.05.2012 год. на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 8

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.07.2012 година, Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Избор на контактна група и даване мандат за преговори с Премиера на Република България г-н Бойко Борисов, Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-118 от 25.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Общински съветник, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социална политика; Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

І. Избира контактна група с мандат за водене на преговори с Премиера на Република България г-н Бойко Борисов, Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването в състав от 5 души, както следва:

1. Цветалин Василев Пенков – Кмет на Община Девин

2. Живко Росенов Чепишев – Председател на Общински съвет

3. Елена Иванова Григорова – Василева – ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД

4. Дияна Асенова Чаушева – Общински съветник

5. Здравко Митков Стоянов – Общински съветник

ІІ. При водене на преговори в гр. Девин на срещата да присъства целия Общински съвет – Девин.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 12

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 123

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 02.07.2012 година, Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Образуване на временна комисия за инвентаризация на имуществото в „МБАЛ-Девин“ ЕООД.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-116 от 25.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Общински съветник, , становища на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социална политика; Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,

 

Р Е Ш И:

І. Образува комисия за инвентаризация на имуществото в „МБАЛ – Девин“ ЕООД в състав:

1. Д-р Елена Иванова Григорова – Василева – ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД.

2. Емилия Червенякова – счетоводител в „МБАЛ – Девин“ ЕАД

3. Десислава Юлиянова Кокутева – Мл. Експерт „Общинска собственост“ в община Девин

4. Наташа Асенова Маджарова – Ст. Счетоводител в община Девин

5. Марко Василев Кущинаров – Общински съветник

6. Петър Георгиев Карагегов – Общински съветник

7. Младен Исаев Исаев – Общински съветник

ІІ. Комисията да встъпи в правомощия след подписване на договора за управление на „МБАЛ – Девин“ ЕООД гр. Девин с д-р Елена Иванова Григорова – Василева.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 14

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер