Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 18.06.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 104

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 84 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин, във връзка с прекратяване предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Девин – Михаил Илиев Дамянов и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 84 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 105

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 89 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин, във връзка с избор на Председател на Общински съвет – Девин – Живко Росенов Чепишев и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 89 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 106

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 96 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин, във връзка с прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 96 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин .

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 107

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 97 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на общински съвет – Девин, във връзка с прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на Общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 97 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 108

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 102 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин, във връзка с избор на зам.-председател на Общински съвет – Девин – Младен Исаев Исаев и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 102 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 109

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 103 от 22.05.2012 година, по Протокол № 9 на Общински съвет – Девин, във връзка с избор на зам.-председател на Общински съвет – Девин – Росен Владимиров Даскалов и допускане на незабавно предварително изпълнение на настоящето, прието на извънредно заседание на общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-315 от 05.06.2012 год. на Областен управител на Смолян – инж. Стефан Стайков, проведени разисквания и повторно гласуване на основание чл. 45, ал. 9, предложение трето и ал. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Приема повторно върнатия за ново обсъждане акт – Решение № 103 от 22.05.2012 год. по Протокол № 9 на общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 60 от 20.04.2012 година, по Протокол № 6 на Общински съвет – Девин, във връзка с Преобразуване на търговско дружество с общинско участие в капитала – „МБАЛ – Девин“ ЕАД чрез промяна на правната му форма от Еднолично акционерно дружество в Еднолично дружество с ограничена отговорност.

 

Общински съвет – Девин, след като преразгледа Решение № 60 от 20.04.2012 год. по Протокол № 6 на Общински съвет – Девин, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 и чл. 261, ал. 1, във връзка с чл. 264, ал. 1 от Търговския закон, чл. 16, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, чл. 13 и чл. 14, т. 3 втора позиция от Устава на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, чл. 63, ал. 2 от ЗЛЗ и §1 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения,

 

Р Е Ш И:

1. Изменя свое Решение № 60 от 20.04.2012 год. по Протокол № 6, като в т. 1 от „190 000 лв. /19 000 поименни акции по 10 лв. всяка/“ се изменя на „190 000 лв. /19 000 дружествени дялове по 10 лв. всеки/“.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 14

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Определяне на трудово възнаграждение на новоизбрания ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД д-р Елена Иванова Григорова - Василева

 

Общински съвет – Девин, след като се разгледа повторно Докладна записка № ДЗО-88 от 08.05.2012 год. на д-р Бинка Иванова - Копанова – общински съветник, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 4 и чл. 16, ал. 2 от Наредба 9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 264ж, ал. 2 от Търговския закон, чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Изменя ал. 2 на чл. 50 от наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала така:

Чл. 50 /2/ Възнаграждението на управителите на Общинските еднолични търговски дружества, регистрирани по Закона за лечебните заведения, определено в договора за възлагане на управлението им е в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

2. Определя месечно трудово възнаграждение на ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД в размер на 5 /пет/ минимални месечни работни заплати за страната за съответния месец.

3. Задължава кмета в срок от три дни от вземане на решението да сключи Договор за управление с новоизбрания ВрИД Управител д-р Елена Иванова Григорова – Василева.

4. Задължава ВрИД Управителя на „МБАЛ – Девин“ ЕООД веднага след сключване на договора за управление да предприеме действия за вписване на преобразуваното дружество в Търговския регистър – Агенция по вписванията.

5. Утвърждаване на договора за възлагане на управление на „МБАЛ – Девин“ ЕООД между кмета на община Девин – Цветалин Василев Пенков и  д-р Елена Иванова Григорова – Василева.

6. Допуска незабавно предварително изпълнение в т. 3

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 15

Гласували „за“ – 14

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Прекратяване дейността на Временната комисия за подготовка на Правилника по Решение № 3 от 07.11.2011 год.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-103 от 06.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Зам.-председател на Общински съвет – Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 4 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Прекратява дейността на Временната комисия за подготовка на Правилника по Решение № 3 от 07.11.2011 год.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Прекратяване дейността на Временната комисия образувана по Решение № 13 от 29.12.2011 год.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-103 от 06.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Зам.-председател на Общински съвет – Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 4 от ПОДОСДНКВОА,

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява дейността на Временната комисия образувана по Решение № 13 от 29.12.2011 год.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Предложения за променения Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (отмяна на Решение № 4 от 29.11.2011 год. и Решение № 49 от 29.03.2012 год. на Общински съвет – Девин).

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-103 от 06.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Зам.-председател на Общински съвет – Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение № 4 от 29.11.2011 год. По Протокол № 2 на Общински съвет – Девин.

2. Отменя свое Решение № 49 от 29.03.2012 год. по Протокол № 4 на Общински съвет – Девин.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Промени във вида, броя, състава и ръководството на постоянните комисии.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-103 от 06.06.2012 год. на Младен Исаев Исаев – Зам.-председател на Общински съвет – Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ПОДОСДНКВОА, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 от ПОДОСДНКВОА, чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

І. Изменя Решение № 7 от 29.11.2011 год. на Общински съвет - Девин, както следва:

В чл. 47, ал. 1 променя вида, броя на постоянните комисии, както следва:

1. Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба. Обществен ред и право. Борба с корупцията и конфликт на интереси.

2. Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм.

4. Здравеопазване; Социална политика; Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика.

ІІ. Определя състава на постоянните комисии и техните председатели в Общински съвет – Девин, както следва:

1. Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба. Обществен ред и право. Борба с корупцията и конфликт на интереси, да се състои от 5 члена.

Председател: Захари Тодоров

Бейхан Дуран

Карамфил Каров

Здравко Чепишев

Николай Мартинов

2. Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се състои от 5 члена.

Председател: Марко Кущинаров

Здравко Стоянов

Росен Даскалов

Невен Шотаров

Михаил Дамянов

3. Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм, да се състои от 5 члена.

Председател: Росен Даскалов

Невен Шотаров

Захари Тодоров

Стоян Цветков

Петър Карагегов

4. Здравеопазване; Социална политика; Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика, да се състои от 7 члена.

Председател: Младен Исаев

Здравко Чепишев

Бейхан Дуран

Здравко Стоянов

Бинка Иванова

Дияна Чаушева

Андрей Шаламанов

ІІІ. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т. 1 и т. 2.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 116

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на работа на Център за обществена подкрепа – Девин за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-89 от 08.05.2012 год. на Кмета на община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за удължаване срока на работа на Център за обществена подкрепа – Девин, считано от 01.07.2012 г. До 31.12.2012 г., с обща численост и структура от 3 бройки – 2 социални работника и 1 педагог.

2. Дава съгласие получената сума от Международна социална служба – България в размер на 11 000 лв. /единайсет хиляди лева/ да бъде разходвана за заплати и осигурителни вноски на персонала в ЦОП, както и за издръжка – ел.енергия, вода, материали и консумативи на помещенията, в които се помещава ЦОП-Девин.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-92 от 15.05.2012 год. на Кмета на община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, чл.22, ал.3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси и чл.127, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, както следва:

1.1 Към Раздел III. Такси за детски градини, ученически общежития, заведения за социални услуги и домашен социален патронаж се добавя нов член 38а, ал.1 със следния текст: Лицата, ползващи социални услуги, предоставяни от общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”, заплащат месечна такса. Месечната потребителска такса е обвързана с индивидуалния месечен доход на потребителя на социални услуги, чрез въвеждане на диференцирана ставка. Месечната такса на всеки потребител се получава като месечния брой получени часове за услуги се умножи по съответната диференцирана ставка.

1.2 Член 39 се изменя по следния начин: „Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в Общинска администрация – Девин и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл.38 и чл.38а – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.”

1.3 Към Раздел VІІІ. Други местни такси, определени със закон се добавя нов член 60а със следния текст: На гражданите, желаещи да получат копие от записите от откритите сесии на Общински съвет – Девин, се осигурява възможност за това срещу заплащане на такса по цени, определени със Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 год. на Министъра на финансите.

2. В приложение № 3 от Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставени от Община Девин, се правят следните допълнения:

2.1 Създава се нова точка 3.4. Потребителска такса за лица, ползващи социални услуги, предоставяни от общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” – на час, в зависимост от месечните лични доходи на потребителя:

0,17 лв./час – при индивидуален доход равен или по-нисък от 65,00 лв.

0,19 лв./час - при индивидуален доход от 65,01 лв. до 130,00 лв.

0,22 лв./час - при индивидуален доход от 130,01 лв. до 195,00 лв.

0,26 лв./час - при индивидуален доход от 195,01 лв. до 260,00 лв.

0,31 лв./час - при индивидуален доход от 260,01 лв. до 325,00 лв.

0,34 лв./час – при индивидуален доход от 325,01 лв. до 390,00 лв.

1,70 лв./час – при индивидуални доходи над 390,00 лв.

2.2. В Точка 6.26., текста в колона „приет размер” се променя така: Съгласно нормативите за разходите, определени със Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 год. на Министъра на финансите.

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансиране със собствен принос на подпорна стена от 150 м, продължение на съществуваща стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-100 от 05.06.2012 год. на ЗА Кмета на община Девин – Георги Савев, съгласно Заповед за заместване № РД-09-199/04.06.2012 год. на Кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Девин дава съгласие да бъде изградена 150 метра подпорна стена, продължение на изградена подпорна стена от 200 метра, укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, село Грохотно, община Девин, със собствени средства през 2012-2013 година в размер до 245 000 /двеста четиридесет и пет хиляди/ лева.

2. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими действия по изпълнение на т.1 от решението.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имот.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-101 от 05.06.2012 год. на ЗА Кмета на община Девин – Георги Савев, съгласно Заповед за заместване № РД-09-199/04.06.2012 год. на Кмета на община Девин, становища на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Включва с раздел ІІІ-ти ОПС на годишната ‚Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2012 год.“, следния общински имот:

- УПИ IX, кв. 155 по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален № 20465.502.1496.1 с площ 71 кв. м. за построяване на туристически информационен център на два етажа със застроена площ 107 кв. м. и РЗП – 214 кв. м.

 

 

Мотиви: С включване в програмата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на туризма в района.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

        /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.06.2012 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имот.

 

Общински съвет – Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-102 от 05.06.2012 год. на ЗА Кмета на община Девин – Георги Савев, съгласно Заповед за заместване № РД-09-199/04.06.2012 год. на Кмета на община Девин, становища на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 37, ал. 1 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за надстройка върху следния общински нежилищен имот – сграда построена в УПИ IX, кв. 155 по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален № 20465.502.1496.1 с площ 71 кв. м. за построяване на туристически информационен център на два етажа със застроена площ 107 кв. м. и РЗП – 214 кв. м. и първоначална цена 4 827.84 лв. без ДДС, при следните условия:

- Право на строеж се отстъпва за изграждане на туристически информационен център и приобретателя не може да променя предназначението на построената сграда.

- Правото на строеж следва да бъде реализирано в срок от 36 месеца.

- В търга могат да участват само „Сдружения с нестопанска цел“, осъществяващи обществено полезна дейност, регистрирани на територията на община Девин по изискванията на ЗЮЛНЦ.

- Спечелилото сдружение не може да извършва разпоредителни сделки с построения имот.

- При прекратяване на сдружението собствеността на построения имот преминава в собственост на община Девин.

- Приобретателят да поеме поддръжката и стопанисването на тоалетната, явяваща се първи етаж на сградата.

 

 

Мотиви: С учредяване на правото на строеж ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на туризма в района.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 14

Гласували „за“ – 9

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер