Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.05.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 80

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Избиране на председателстващ, водещ заседанието на Общински съвет – Девин на 22.05.2012 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Искане № КО-203 от 16.05.2012 година от 1/3 общински съветници, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 4, предложение първо и трето от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, предложение първо, трето и пето от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Избира общинския съветник Живко Росенов Чепишев да председателства и води заседанието на Общински съвет – Девин на 22.05.2012 год. за обсъждане работата и дейността на председателя и провеждане на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Девин Михаил Илиев Дамянов.

 

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 17

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 81

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Искане № КО-203 от 16.05.2012 година от 1/3 общински съветници, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗМСМА и във връзка с чл. 12 и чл.14, ал. 1, т. 2, предложение второ и чл. 14, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Девин – Михаил Илиев Дамянов.

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 82

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за прекратяване предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Девин

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Провеждането на процедурата за прекратяване предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Девин – Михаил Илиев Дамянов да бъде с тайно гласуване.

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, предложение първо и трето от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Създава временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет - Девин Михаил Илиев Дамянов в състав:

 

         Председател: Здравко Росенов Чепишев

         Секретар: Росен Владимиров Даскалов

         Член: Бейхан Наил Дуран

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и изложените мотиви, както следва:

Фактически основания:

1.Неправилно свиква съвета на заседанията;

2.Системно и неправилно ръководи подготовката на заседания на съвета;

3.Системно и неправилно ръководи заседанията на съвета;

4.Неправилно и некомпетентно координира работата на постоянните комисии;

5.Не подпомага по-голяма част от съветниците в тяхната дейност;

6.Неправилно представлява съвета пред външни лица и организации;

7.Неосигуряване на необходимите условия за работа на комисиите и общинските съветници;

8.Неправилно упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общински съвет /разпорежда се еднолично и без решение на Общински съвет/;

9.Не следи за спазване на правилника на Общински съвет.

Правни основания: Нарушение на следните текстове от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимоотношението му с общинска администрация:

1.Чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗМСМА;

2.Чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8; чл. 67, ал. 3; чл. 74, ал. 4; чл. 83; чл. 84; чл. 97; чл. 107 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимоотношението му с общинска администрация.

и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 3, и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимоотношението му с общинска администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1.Прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Девин – Михаил Илиев Дамянов.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т.1.

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на нов избор за Председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквани и гласуване на основание от чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал. 4 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Да се проведе нов избор за Председател на Общински съвет – Девин веднага след приемане на Решение № 84 от 22.05.2012 год. относно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет - Девин.

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 86

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на Председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за избор на Председател на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

   /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 87

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за избор на Председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 1от ЗМСМА и чл. 9 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Провеждането на процедура за избор на Председател на Общински съвет – Девин да бъде с тайно гласуване.

 

 

 

 

Председателстващ за седанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 88

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, която да извърши процедурата за избор на Председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 1от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Създава временна комисия, която да извърши процедурата за избор на Председател на Общински съвет - Девин в състав:

 

         Председател: Здравко Росенов Чепишев

         Секретар: Росен Владимиров Даскалов

         Член: Бейхан Наил Дуран

 

 

 

 

Председателстващ на заседанието:

     /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 89

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за Председател на Общински съвет – Девин – ЖИВКО РОСЕНОВ ЧЕПИШЕВ.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т. 1.

 

        

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

       /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Искане № КО-203 от 16.05.2012 година от 1/3 общински съветници, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Искане № КО-203 от 16.05.2012 година от 1/3 общински съветници, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за провеждане на предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Провеждането на процедурата за прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов да бъде с тайно гласуване.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Провеждането на процедурата за прекратяване предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов да бъде с тайно гласуване.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Създава временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов в състав:

 

         Председател: Здравко Росенов Чепишев

         Секретар: Росен Владимиров Даскалов

         Член: Бейхан Наил Дуран

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

Р Е Ш Е Н И Е № 95

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Създава временна комисия, която да извърши процедурата за предсрочно прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов в състав:

 

         Председател: Здравко Росенов Чепишев

         Секретар: Росен Владимиров Даскалов

         Член: Бейхан Наил Дуран

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 96

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 3, и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимоотношението му с общинска администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Прекратява предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Петър Георгиев Карагегов.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т.1.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Прекратяване правомощията на зам.-председателя на Общински съвет - Девин.

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквания и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 3, и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимоотношението му с общинска администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК

 

Р Е Ш И:

1. Прекратява предсрочно правомощията на зам.-председателя на Общински съвет – Девин – Николай Юриев Мартинов.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т.1.

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 98

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на нов избор за двама зам.-председатели на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет – Девин, проведени разисквани и гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Да се проведе нов избор за двама зам.-председатели на Общински съвет – Девин веднага след приемане на Решения № 96 и № 97 от 22.05.2012 год. относно прекратяване правомощията на зам.- председателите на Общински съвет - Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 99

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Открива процедура за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, във връзка с чл. 9 и чл. 10 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Провеждането на процедура за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет – Девин да бъде с тайно гласуване.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 101

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, която да извърши процедурата за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Създава временна комисия, която да извърши процедурата за избор на двама зам.-председатели на Общински съвет - Девин в състав:

 

         Председател: Здравко Росенов Чепишев

         Секретар: Захари Светославов Тодоров

         Член: Бейхан Наил Дуран

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 102

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за зам.-председател на Общински съвет – Девин – Младен Исаев Исаев.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т. 1.

 

        

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 103

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 22.05.2012 година, Протокол № 9

 

ОТНОСНО: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Девин

 

Общински съвет - Девин, проведени разисквания и тайно гласуване на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за зам.-председател на Общински съвет – Девин – Росен Владимиров Даскалов.

2. Допуска незабавно предварително изпълнение на настоящето решение в т. 1.

 

        

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

         /адв. Живко Чепишев/

 

 

 

 

 

Общ брой – 17

Присъствали – 9

Гласували „за“ – 9

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер