Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 18.05.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е № 74

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.05.2012 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №73 от 25.04.2012 год. по Протокол №7.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Искане с вх. №КО-189 от 08.05.2012 година на д-р Бинка Иванова - Копанова – общински съветник, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 29 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 95 от ПОДОСДНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1. Не отменя свое Решение № 73 от 25.04.2012 год.

 

 

 

/17-17-8/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 75

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.05.2012 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Определяне трудовото възнаграждение на новоизбрания ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД д-р Елена Иванова Григорова - Василева

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-88 от 08.05.2012 година на д-р Бинка Иванова - Копанова – общински съветник, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и направено предложение от Живко Чепишев – Общински съветник,

 

Р Е Ш И:

1. Докладна записка № ДЗО-88 от 08.05.2012 год. от д-р Бинка Иванова – Копанова да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет.

 

 

 

/17-17-10/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 76

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.05.2012 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Избор на финансов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за 2011 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-63 от 06.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството,

 

Р Е Ш И:

1.Назначава регистриран финансов одитор под № 658 – Лидия Филипова Карамитева да провери и завери годишния финансов отчет на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за 2011 година.

2.Средствата необходими за изготвяне на одита да са за сметка на Община Девин - §10-20 – Външни услуги, дейност 123 – Общински съвет.

3.Упълномощава кмета на общината да води преговори и подпише договор за извършване на одита с възнаграждение в размер до 1 500 лв.

4.Упълномощава бившия Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин“ ЕАД – д-р Костадин Богданов Калайджиев да внесе за одобрение от Общински съвет заверения от регистрирания одитор Годишен финансов отчет на дружеството и след одобрението му да организира вписването му в Търговския регистър.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 77

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.05.2012 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификационен № 20465.5.23 по кадастралната карта на Девин в местност „Баракли“, землище Девин, Община Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-81 от 02.05.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 6 от Протокол № 3 на Експертен съвет по устройство на териториите от 05.04.2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификационен № 20465.5.23 по кадастралната карта на Девин в местност „Баракли“, землище Девин, Община Девин, от който се образуват УПИ І – 23 – за жилищно строителство, УПИ ІІ – 23 – за жилищно строителство и УПИ ІІІ – 23 – за жилищно строителство в кв. 1 землище „Баракли“, собственост на Тошко Минчев Кунев, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя № 121, том ІІІ, рег. № 715, дело 555 от 15.07.2004 год., на Галин Василев Георгиев, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 156, том ІV, рег. № 5495, дело 628 от 18.08.2008 год., на Станислав Николов Митев, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя №156, том IV, рег. № 5495, дело 628 от 18.08.2008 год., на Стоян Генов Гълъбов, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №155, том IV, рег. № 1059, дело 846 от 18.08.2008 год.

 

/17-17-14/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 78

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.05.2012 година, Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „ Ел. проводно отклонение 20 kV, НН и МТП в кв. Настан, общ. Девин“

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка № ДЗО-82 от 02.05.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 8 от Протокол № 3 на Експертен съвет по устройство на териториите от 05.04.2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „ Ел. проводно отклонение 20 kV, НН и МТП в кв. Настан, общ. Девин“, със сервитут върху поземлен имот с № 20465.652.632 – горска територия в местност „Леса“, землище Настан на „ЕВН България – ЕР“АД, гр. Пловдив – КЕЦ Девин.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

         /инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер