Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №73 от заседанието проведено на 25.04.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 73

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 25.04.2012 година, Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №49 от 29.03.2012 год. по Протокол №4.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна със Заповед № РД-09-151 от 11.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 122, ал. 6 от ПОДОСНКВОА,

 

Р Е Ш И:

1.Променя свое Решение №49 от 29.03.2012 год. като в приложение № 1 заличава нова ал. 3, касаеща възнагражденията на председателите и заместник председателите на комисии с 20% и 10% и ал. 2, 3 и 4 остават без промяна.

 

 

 

 

/17-15-9/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер