Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 20.04.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 60

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Преобразуване на търговско дружество с общинско участие в капитала – „МБАЛ – Девин“ ЕАД чрез промяна на правната му форма от Еднолично акционерно дружество в Еднолично дружество с ограничена отговорност.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-68 от11.04.2012 година на д-р Бинка Иванова Иванова – Копанова – общински съветник, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социална политика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 и чл. 261, ал. 1, във връзка с чл. 264, ал. 1 от Търговския закон, чл. 16, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, чл. 13 и чл. 14, т. 3 втора позиция от Устава на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, чл. 63, ал. 2 от ЗЛЗ и §1 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения,

Р Е Ш И:

1.Преобразува „МБАЛ – Девин“ ЕАД чрез промяна на правната форма в „МБАЛ – Девин“ ЕООД със седалище и адрес на управление – обл. Смолян, Община Девин, гр. Девин, ул. „Явор“ №3; предмет на дейност – болнична помощ; капитал на дружеството –000 лв. /19 000 поименни акции по 10 лв. всяка/; срок на дружеството – неограничен.

2.Освобождава Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, без да ги освобождава от отговорност.

3.Избира ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД   д-р Елена Иванова Григорова – Василева, до провеждане на конкурс съгласно изискванията на Наредба №9/26.063.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на Лечебните заведения.

4.Задължава кмета да сключи договор за управление на дружеството с ВрИД Управител на „МБАЛ – Девин“ ЕООД и впише промените в обстоятелствата в Търговския регистър.

 

 

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Съгласуване на схема за поставяне на съоръжения върху общински имот.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-69 от12.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 5 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1.Съгласува представената схема за изграждане от сдружение с нестопанска цел „БИО – Б ЕКО“ – с. Борино на „Пътека на любовта към пъстървата“, за общински имот кадастрален № 20465.116.2 по кадастралната карта на гр. Девин.

2.Упълномощава кмета да извърши необходимите процедури.

 

 

Мотиви: С приемане на схемата и изграждане на пътеката ще се разширят предлаганите туристически услуги в Община Девин.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 62

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие – Център за услуги в домашна среда и даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-64 от09.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“ и „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за създаване на общинско социално предприятие – Център за услуги в домашна среда.
 2. Приема правилника за организация на дейността на общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда“, съгласно Приложение №1.
 3. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“.
 4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия, свързани с изпълнението на т. 1, т. 2 и т. 3 от решението.

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне по реда на чл. 54 от ЗДС на Община Девин недвижими имоти собственост на МВР.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-60 от05.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 14, т. 2 от Наредба № 2 на Община Девин, във връзка с чл. 54 от ЗДС,

Р Е Ш И:

     1. Дава съгласие да придобие безвъзмездно следните имоти:

-      Имот пл. № 298, кв. 24, с. Триград и построените в него полумасивни стопанска сграда, склад и гараж с АДС №450/10.01.1998 год.

-      Имот № 018017, зем. с. Триград, м. Шабаница и построените в него казармена сграда, жилищна сграда и конюшня с АДС №457/19.01.1998 год.

     2. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано искане чрез Областен управител – Смолян до МРРБ за какви нужди ще се ползват обектите, съгласно стратегията за развитие на Община Девин, подкрепено с финансова обстановка за ефективното им ползване.

 

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 64

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Разширяване на гробищен парк на с. Михалково.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-61 от05.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

     1.Дава съгласие да бъде започната процедура по разширение на гробищен парк на с. Михалково, за сметка на общински имот пл. №146005, местността „Св. Георги“, землище с. Михалково, с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия.

     2.Задължава кмета да извърши необходимите процедури.

 

 

 

Мотиви:С приемане на разрешение ще се реши важен социален проблем с гробищен парк в с. Михалково.

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Предоставяне на сграда за салон на НЧ „Съединение – 2006“, с. Осиково.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо вх. № КО-140 от 06.04.2012 година на Председателя на НЧ „Съединение – 2006“, с. Осиково – Здравко Джиджов, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и направено предложение от Живко Чепишев – Общински съветник,

Р Е Ш И:

     1.Общинска администрация да направи докладна записка, да окомплектова преписката и да се вкара в дневния ред на следващо заседание.

 

 

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 66

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Определяне на нов представител на Община Девин в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел ‚Местна инициативна група – Девин“.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-53 от 21.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 1. Определя Цветалин Василев Пенков – Кмет на Община Девин за представител на Община Девин в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Девин“.
 2. Възлага на Цветалин Василев Пенков – Кмет на Община Девин да участва в гласуването от името на общината при приемане на решенията и да подписва всички необходими документи, във връзка с работата на сдружението.

 

 

 

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 67

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Информация за работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Девин през 2011 година и предстоящите задачи за 2012 година.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо вх. № КО-56 от 15.02.2012 година на инж. Йордан Радев – Началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Девин, становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 1. Приема информацията за работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Девин през 2011 година.
 2. Възлага на Кмета на Община Девин чрез Общинска администрация Девин да изготви писмен отговор по писмо вх. №08-01-24/08.03.2012 год. по препоръките за подобряване на работата по линия на пожарна безопасност в общината през 2012 год. изготвено на редовно заседание от Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ в срок от 7 дни, съгласно направените предложения в информацията по т. 1, 2, 3, 4 и 5.
 3. Средствата по т. 2 да бъдат предвидени в бюджета на Община Девин за 2013 год.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 68

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Създаване на Център за обществена подкрепа, като делегирана от държавата дейност.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-65 от 10.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане,

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие в гр. Девин да бъде разкрит „Център за обществена подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2013 година, с капацитет 20 места.
 2. „Център за обществена подкрепа“ да бъде разкрит в недвижим имот – частна общинска собственост – обособена част от 78 /седемдесет и осем/ кв. м. от югоизточното крило на първия етаж на Детска градина в гр. Девин, ул. „Гордьо Войвода“, кв. 49, УПИ XII по кадастрален и регулационен план на гр. Девин.
 3. Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими действия по процедурата за разкриване на Център за обществена подкрепа.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 69

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 година на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД; ГФО и приложенията към него на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД; Годишен доклад за дейността на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо вх. № КО-133 от 05.04.2012 година на д-р Емилия Апостолова – Управител на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД, становища на Постояните комисии по „Здравеопазване; Социални дейности“ и „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик в търговските дружества с общинско участие в капитала,

Р Е Ш И:

1.Приема за сведение така представените:

     1.1.Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 година на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД.

     1.2.ГФО за 2011 година и приложенията към него на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД.

     1.3.Годишен доклад за дейността за 2011 година на „Медицински център 1 – Девин“ ЕООД.

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за излъчване на откритите сесии на Общински съвет – Девин по кабелните телевизии в населените места на общината.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-67 от 11.04.2012 година на Председателя на Общински съвет – Девин – инж. Михаил Дамянов, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,

Р Е Ш И:

1.Приема записите от откритите сесии на Общински съвет – Девин да бъдат излъчвани по кабелните телевизии на населените места в Община Девин.

2.На гражданите, желаещи да получат копие от записите от откритите сесии на Общински съвет – Девин, да се осигурява възможност за това срещу заплащане, съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 71

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за 2011 година.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо вх. № КО-134 от 05.04.2012 година на д-р Костадин Калайджиев – Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, становища на Постояните комисии по „Здравеопазване; Социални дейности“ и „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 14, т. 7 от Устава на „МБАЛ – Девин“ ЕАД и чл. 16, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик в търговските дружества с общинско участие в капитала, чл. 69, ал. 2, т. 8 от ЗЛЗ,

Р Е Ш И:

 1. Приема представения Годишен финансов отчет за 2011 година на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за сведение.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 72

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 20.04.2012 година, Протокол № 6

 

ОТНОСНО: Програма за управление на Кмета на Община Девин за мандат 2011-2015 година.

                                  

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо вх. № КО-139 от 06.04.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Здравеопазване; Социални дейности“, „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“ и „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване и разпореждане с общинско имущество“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 1. Не приема така предложената „Програма за управление на Кмета на Община Девин за мандат 2011-2015 година“.

 

 

/17-17-8/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер