Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 06.04.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 54

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00121 от 23.10.2009 год. по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-45 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал.9 от Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00121 от 23.10.2009 год. по мярка 321 за проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград”, сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 192 381.50 лв. /три милиона сто деветдесет и две хиляди триста осемдесет и един лева и петдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00121 от 23.10.2009 год. по мярка 321 за проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград”, сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00124 от 23.10.2009 год. по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-46 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал.9 от Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00124 от 23.10.2009 год. по мярка 321 за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка в село Стоманево и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Осиково” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 170 990.80 лв. /два милиона сто и седемдесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и осемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00124 по мярка 321 за проект „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка в село Стоманево и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Осиково” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 56

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00407 от 23.10.2009 година по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-47 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал.9 от Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00407 от 23.10.2009 год. по мярка 321 за проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 398 715 лв. /два милиона триста деветдесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет лева/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/321/00407 по мярка 321 за проект „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 57

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00232от 23.10.2009 година по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-48 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал.9 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 и договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00232 от 23.10.2009 год. по мярка 322 за проект „Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти: кв. „Въртлек“ с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част – площад „Възраждане” и подход към кв. „Въртлек” с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 957 101.20 лв. /деветстотин петдесет и седем хиляди сто и един лева и двадесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00232 по мярка 322 за проект „Паркоустройствен проект и благоустройство на гр. Девин – подобекти: кв. „Въртлек“ с крайречна пешеходна алея първи и втори етап, централна градска част – площад „Възраждане” и подход към кв. „Въртлек” с крайречна пешеходна алея, гробищен парк на източния подход на гр. Девин – първи етап, автоматизирана подземна поливна система с помпено-хидрофорна система, реконструкция на улична мрежа” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 58

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00229 от 23.10.2009 година по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-49 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал.9 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година и договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00229 от 23.10.2009 год. по мярка 322 за проект „Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин – ІІ етап” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 027 108.50 лв. /един милион двадесет и седем хиляди сто и осем лева и петдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00229 по мярка 322 за проект „Паркоустройствен проект на източния подход и благоустройство на гр. Девин – ІІ етап” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 59

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на06.04.2012 година, Протокол № 5

 

ОТНОСНО: : Вземане на решение за издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващи авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00113от 23.10.2009 година по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г, сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-50 от14.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 9 от Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година и договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00113 от 23.10.2009 год. по мярка 322 за проект „Рехабилитация на улична мрежа село Триград и с. Селча” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

 

Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 913 453.20 лв. /деветстотин и тринадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №21/322/00113 по мярка 322 за проект „Рехабилитация на улична мрежа село Триград и с. Селча” сключен между община Девин и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съгласно приложената бланка на Запис на заповед.

 

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер