Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.03.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 38

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Запът“ в землище гр. Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № КО-46 от06.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот – собственост на Община Девин с идентификатор № 20465.36.1 с площ от 14.239 дка по кадастралната карта на гр. Девин, Община Девин, землище Девин, ЕКАТТЕ 20465, местността „Запът“ с начин на трайно ползване – пасище, при граници: имоти с идентификатор № 20465.58.450, 20465.58.498, 20465.58.463 по приложена скица № 998 от 07.02.2011 год. в мащаб 1:5000, представляваща земя общински поземлен фонд.

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/


Р Е Ш Е Н И Е № 39

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Прекратяване участието на Община Девин в дружество с ограничена отговорност „Токумед – Девин“ ООД.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-35 от02.03.2012 година на д-р Бинка Иванова Иванова – Копанова – общински съветник, становище на Постоянната комисия „Здравеопазване; Социална политика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 125, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 4 от Учредителния договор на Дружество с ограничена отговорност – „Токумед – Девин“ ООД от 14.10.2011 год. във връзка с § 2 от глава X – „Заключителни разпоредби“,

 

Р Е Ш И:

1.Изразява становище за прекратяване участието си в търговско дружество с общинско участие „Токумед – Девин“ ООД с ЕИК 201753782, със седалище и адрес на управление – гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, пк 4800.

2.Упълномощава кмета да предприеме незабавно необходимите действия за прекратяване участието на Община Девин в дружеството по т. 1.

3.Упълномощава кмета да продължи преговорите и начертаните мероприятия в насока публично частно партньорство в присъствието на представител на Постоянната комисия „Здравеопазване; Социални дейности“ при Общински съвет – Девин, с цел евентуално подписване на нов договор със същата или други фирми, при нови договорни отношения, както и да докладва в писмен вид на Общински съвет – Девин в едномесечен срок за резултатите от тях.

 

/17-17-11/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/


Р Е Ш Е Н И Е № 40

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот в кв. 30 по ПУП на гр. Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-38 от05.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1.Включва в Раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост на годишната „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2012 год.“, следния общински имот:


a.Част от имот № 20465.502.135, част от УПИ – XXIII, кв. 30 по ПУП на гр. Девин с площ 22 кв. м. АОС № 2019/2011 год.

 

 

Мотиви:С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/


Р Е Ш Е Н И Е № 41

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот в кв. 30 по ПУП на гр. Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-37 от05.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Община Девин,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на следния общински имот – част от имот № 20465.502.135, част от УПИ – XXIII, кв. 30 по ПУП на гр. Девин с площ 22 кв. м. АОС №2019/2011 год. Имота да се продаде на съсобственика Осман Шукриев Дабанов съгласно Н. А. № 21/1981 год. и Н. А. №40/2012 год. по описа на Районен съд – гр. Девин за сумата от 264 лв. без ДДС.

 

 

Мотиви:С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 42

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведе но на29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имот общинска собственост за имот № 007197, землище с. Селча.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-39 от05.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2, и чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 4 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1.Учредява сервитутно право на преминаване с площ 259 кв. м., през общински земеделски имот с № 007197, м. Деве бою, зем. С. Селча, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия с АОС № 1432/08.04.2009 год., на НЕК ЕАД „Хидроелектроинвест“, гр. Белово с ЕИК 0006403480601 за сумата от 414.40 лв. без ДДС.

 

 

Мотиви:С учредяването ще се подобри ефективността на стопанисване на общинските имоти и ускори пускане в действие на ХВ „Цанков камък“.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 43

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот в кв. 30 по ПУП на с. Гьоврен.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-43 от13.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Община Девин,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на следния общински имот – част от УПИ – V, кв. 30 по ПУП на с. Гьоврен с площ 54 кв. м. АОС № 2065/12.12.2011 год. Имота да се продаде на съсобственика Джамал Джамал Синап, съгласно Н. А. №5/19.01.2011 год. по описа на Районен съд – гр. Девин за сумата от 594 лв. без ДДС.

 

 

Мотиви:С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 44

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот в кв. 15 по ПУП на с. Михалково.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-44 от13.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Община Девин,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажба на следния общински имот – част от УПИ – VI, кв. 15 по ПУП на с. Михалково с площ 234 кв. м. АОС № 2064/08.12.2011 год. Имота да се продаде на съсобственика Анка Георгиева Граматикова, съгласно Н. А. № 4/20.02.1980 год. по описа на Районен съд – гр. Девин за сумата от 2808 лв. без ДДС.

 

 

Мотиви:С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

 

 

/17-17-16/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 45

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2011 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2012 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-40 от05.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 и ал. 5 от Закона за народните читалище,

 

Р Е Ш И:

1.Приема Отчета за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2011 година, съгласно Приложение № 1.

2.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2012 година, съгласно Приложение № 2.

3.Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на предвидените в програмата по т. 2 дейности.

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 46

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2011 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2012 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-25 от13.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета,

 

Р Е Ш И:

1.Закрива Целодневна детска градина „Младост“ – гр. Девин, кв. Настан.

2.Дава съгласие съществуващата група в Целодневна детска градина „Младост“ – гр. Девин, кв. Настан да бъде формирана като целодневна група, присъединена към ОДЗ „Изворче“ – гр. Девин.

3.Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия, във връзка със закриването на Целодневна детска градина ‚Младост“ – гр. Девин, кв. Настан.

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 47

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Структура на училищата, обслужващите звена и детските градини в Община Девин през учебната 2012/2013 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-41 от08.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

I.Утвърждава структурата на училищата, детските градини и обслужващи звена в Община Девин за учебната 2012/2013 година, както следва:

1.Училища:

1.1.    Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ – гр. Девин

1.2.    Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Девин, кв. Настан

1.3.    Основно училище „Гео Милев“ – с. Грохотно

1.4.    Основно училище „Пейо Яворов“ – с. Гьоврен

1.5.    Основно училище „Иван Вазов“ – с. Триград

1.6.    Основно училище „Отец Паисий“ – с. Селча

1.7.    Основно училище „Христо Ботев“ – с. Лясково

1.8.    Основно училище „Димитър Благоев“ – с. Осиково

 

2.Обслужващи звена:

2.1.    Ученическо общежитие „Васил Левски“ – гр. Девин

 

3.Детски градини:

3.1.    Обединено детско заведение „Здравец“ – гр. Девин

3.1.1.Филиал кв. Люляк – 1 яслена и 1 целодневна група

3.2.    Обединено детско заведение „Изворче“ – гр. Девин

3.2.1.Филиал с. Лясково – полудневна група

3.2.2.Филиал кв. Настан – целодневна група

3.3.    Целодневна детска градина „Катя Ванчева“ – с. Грохотно

3.4.    Целодневна детска градина „Радост“ – с. Гьоврен

3.4.1.Филиал с. Триград – целодневна група

 

 

 

 

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 48

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 145007 в местност „Св. Георги“, землище с. Михалково.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-42 от12.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 4 от Протокол № 1 на експертен съвет по устройство на територията от 12.01.2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за жилищно строителство на поземлен имот №145007 в местност „Св. Георги“, землище Михалково.

 

 

 

 

 

 

/17-17-16/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-52 от19.03.2012 година на д-р Бинка Иванова Иванова – Копанова – общински съветник, становище на Временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

 

Р Е Ш И:

1.Приема актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение №1

 

 

 

 

/17-17-10/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Допълнително месечно дофинансиране за превоз на хемодиализно болни от Община Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с писмо с вх. № КО-69 от27.02.2012 година от д-р Ангел Попов, управител на фирма „Транспомед“ ЕООД, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер до 250.00 лв. месечно, на фирма „Транспомед“ ЕООД – гр. Гоце Делчев – за превоз на хемодиализно болни от Община Девин и техните придружители, считано от 01.04.2012 год. до 31.12.2012 год. или общо осигурени средства в размер до250.00 лв.

2.Средствата да бъдат осигурени за сметка на намалението на §10-20 Дейност – 122 „Общинска администрация“ и завишение §10-20 Дейност 469 – „Други дейности по здравеопазването“ – Местна дейност.

 

 

 

 

/17-17-11/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 51

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Управление на общински имот.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-30 от22.02.2012 година от Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 на Община Девин, във връзка с §35 от ПРЗ на ЗСП,

 

Р Е Ш И:

1.Предоставя за безвъзмездно управление стаи от №2 до №8 с обща застроена площ 255 кв. м., намиращи се на I етаж от сграда с идентификатор №20465.504.1030.3 по кадастралната карта на гр. Девин, на Агенция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Девин за срок до 5 /пет/ години.

 

        

 

         Мотиви: С предоставяне ще се подпомогне дейността на Агенция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Девин и подобри стопанисването на общинските имоти.

 

 

 

 

/17-17-15/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 52

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Община Девин и Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за реализация на проект по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-55 от26.03.2012 година от Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Девин да си сътрудничи с Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за реализация на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.

2.Дава съгласие Кмета на Община Девин да подпише Споразумение за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, съгласно приложението.

 

        

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 53

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.03.2012 година, Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Спешната необходимост от възстановяване дейността на „МБАЛ – Девин“ ЕАД и запазването на статута й като болница за активно лечение.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-57 от28.03.2012 година от д-р Бинка Иванова Иванова – Копанова – общински съветник, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Приема декларацията относно: Спешната необходимост от възстановяване дейността на „МБАЛ – Девин“ ЕАД и запазването на статута й като болница за активно лечение.

2.Възлага на техническия секретар на Общински съвет да разпространи настоящата декларация до посочените в нея държавни институции.

 

        

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер