Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 14.03.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 27

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Девин и „Международна социална служба – България“ за изпълнение на проект „И аз имам семейство“

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-34 от 02.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Здравеопазване; Социална политика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява и дава съгласие да бъде подписано и сключено споразумение за сътрудничество между Община Девин и фондация „Международна социална служба – България“, за изпълнение на проект „И аз имам семейство“

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/


Р Е Ш Е Н И Е № 28

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалниятуристически продукт и маркетинг на дестинациите“

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-33 от 02.03.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси;Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2, чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Приоритетната ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, с проект „Маркетингово проучване и създаване на модел за управление на дестинация на територията на Западни Родопи (Девин, Борино, Доспат и Брацигово) и анализ на потенциал за развитие на специфичен регионален туристически продукт“.

2.Дава съгласие да бъдат осигурени 5% за собствения принос на Община Девин, в размер на 12500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева от бюджета на общината, в случай че проекта по т. 1 бъде одобрен за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“.

3.Декларира, че задължителните дейности в Проект „Маркетингово проучване и създаване на модел за управление на дестинация на територията на Западни Родопи (Девин, Борино, Доспат и Брацигово) и анализ на потенциал за развитие на специфичен регионален туристически продукт“ – рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности ще се изпълняват в период до 1 година след приключване на проекта.

4.Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатства и изпълнение на проекта по т. 1.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/
Р Е Ш Е Н И Е № 29

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Отклонение от въздушна линия 20 kV „Отбивен тунел“, подобект „Въздушна линия 20kV „Корона язовирна стена“

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-23 от 08.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 9 от Протокол № 1 на Експертен съвет по устройство на териториите от 12.01.2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Отклонение от въздушна линия 20 kV „Отбивен тунел“, подобект „Въздушна линия 20kV „Корона язовирна стена“ със сервитут върху поземлени имоти с №№ 007436, 007426, 007428, 007432 и 007284 – горска територия, № 007197 – пасища и храсти и № 007149 – производство на ел. енергия в местност „Деве бою“, землище Селча на НЕК ЕАД, клон „ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“, гр. Белово.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/
Р Е Ш Е Н И Е № 30

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Отклонение от въздушна линия 20 kV „Отбивен тунел“, подобект „Въздушна линия 20kV „Гашня“

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-24 от 10.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 9 от Протокол № 1 на Експертен съвет по устройство на териториите от 12.01.2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Отклонение от въздушна линия 20 kV „Отбивен тунел“, подобект „Въздушна линия 20kV „Гашня“ със сервитут върху поземлени имоти с №№ 007424, 007227 – горска територия, № 007241 – транспортна територия и №№ 007114, 007115, 007120 – производство на ел. енергия в местност „Деве бою“, землище Селча на НЕК ЕАД, клон „ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“, гр. Белово.

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 31

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Изпълнението на решенията на Общински съвет – гр. Девин за периода от м. януари 2011 год. до м. декември 2011 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-22 от 06.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, „Здравеопазване; Социална политика“ и „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Не приема изпълнението на решенията на Общински съвет – гр. Девин за периода от м. януари 2011 год. до м. декември 2011 год., тъй като от конституиране на Общински съвет мандат 2011-2015 година не са изминали шест месеца, за да бъде извършен и гласуван отчет на приетите решения.

 

 

 

/17-16-11/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 32

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 15 от 17.02.2012 година по Протокол № 2, във връзка с предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Хумата“ в землище гр. Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като разгледа Докладна записка вх. № ДЗО-3 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков и допълнително предоставена официална заверка от Общинска служба по земеделие – гр. Девин, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

1.Отменя свое Решение № 15 от 17.02.2012 година по Протокол № 2.

2.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот – собственост на Община Девин с идентификаторен № 20465.157.11 с площ от 0.619 дка по кадастралната карта на гр. Девин, Община Девин, землище Девин, ЕКАТТЕ 20465, местността „Хумата“ с начин на трайно ползване – пасище, при граници: имоти с идентификаторни №№ 20465.503.5083, 20465.157.12, 20465.157.10, 20465.504.1071 и 20465.504.5056 по приложената скица № 2855 от 29.03.2011 год. в мащаб 1:1000, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 33

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-32 от 22.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 „и“ от ППЗСПЗЗ

 

Р Е Ш И:

1.Променя начина на трайно ползване на следните общински земеделски имоти:

                  a.Земеделски имот с проектен № 017846, м. Лукова падина, зем. Лясково с нов начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, съгласно представената скица проект № К12195/13.12.2011 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

                  b.Земеделски имот с проектен № 021267, м. Халилефяндевото, зем. Триград с нов начин на трайно ползване ливада – съгласно представената скица проект № К13486/13.12.2011 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

                  c.Земеделски имот с проектен №069008, м. Кителника, зем. Гьоврен с нов начин на трайно ползване – изоставена ливада, съгласно предоставената скица проект № К10930/13.12.2011 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

                 d.Земеделски имот с № 20465.109.17, м. Потреба, зем. Девин с нов начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, съгласно предоставената скица №3118/20.01.2012 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

                  e.Земеделски имот с проектен № 20465.87.156, м. Цървулево, зем. Девин с нов начин на трайно ползване –др. селскостопанска територия, съгласно представената скица проект № 7955/08.09.2011 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

f.Земеделски имот с проектен № 010072, м. Делятната вода, зем. Осиково с нов начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, съгласно представената скица проект № К11387/13.12.2011 год. и протокол от Общинска служба по земеделие – гр. Девин от 07.10.2011 год.

 

Мотиви: С установяване на истинския начин на трайно ползване ще се подобри стопанисването на общинските имоти.

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 34

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Определяне вида собственост на общински имоти

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-31 от 22.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС

 

Р Е Ш И:

1.Обявява за частна общинска собственост следните общински земеделски имоти:

                 a.Земеделски имот с проектен № 017846, м. Лукова падина, зем. Лясково, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия с площ 4.007 дка.

                 b.Земеделски имот с проектен № 021267, м. Халилефяндевото, зем. Триград, ливада, седма категория при неполивни условия с площ 4.675 дка.

                 c.Земеделски имот с проектен №069008, м. Кителника, зем. Гьоврен, изоставена ливада, десета категория при неполивни условия с площ 3.806 дка.

                d.Земеделски имот с № 20465.109.17, м. Потреба, зем. Девин, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия с площ 0.555 дка.

               e.Земеделски имот с проектен № 20465.87.156, м. Цървулево, зем. Девин, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия с площ 2.022 дка.

f.Земеделски имот с проектен № 010072, м. Делятната вода, зем. Осиково, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия с площ 0.221 дка.

 

Мотиви: С преобразуването ще се подобри стопанисването на общинските имоти.

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 35

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: План на заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2012 година

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа План за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2012 година от инж. Михаил Дамянов, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 

Р Е Ш И:

1.Приема план на заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2012 година, както следва:

 

Заседание на Общински съвет – Девин 26.01.2012 година

 

1.Приемане на план-сметка за необходимите средства по дейност Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО за 2012 година.

2.Създаване на работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 година.

3.Споразумение за сътрудничество между Община Девин, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеката при НЧ „Изгрев – 1936“, с. Триград.

4.Вземане на решение за одобряване на допълнителна численост към общата численост и структура на Общинска администрация – Девин за периода от 01.02.2012 год. до 29.03.2013 год.

 

Заседание на Общински съвет – Девин 17.02.2012 година

 

1.Отчет за изпълнение на план – сметка за дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2011 год. и приемане на такава за 2012 год.

2.Приемане на календар за културните събития и изяви в Община Девин през 2012 год.

3.Приемане отчет за изпълнение на план – сметка за фонд „Приватизация“ през 2011 год. и приемане на план – сметка за фонд „Приватизация“ през 2012 год.

4.Приемане на програма за разпореждане и управление на общинска собственост.

5.Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

6.Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2011 година.

7.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин към 31.12.2011 год. и предложение а актуализация на бюджет 2011 година.

8.Приемане на бюджета на Община Девин за 2012 година.

9.Текущи докладни записки свързани с дейността на постоянните комисии.

 

Заседание на Общински съвет – Девин 29.03.2012 година

 

1.Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация

2.Отчет на временната комисия за проверка на всички взети решения от Общински съвет – Девин и отчет за всички сключени договори и обществени поръчки за предходните два мандата.

3.Приемане на структурата на училищата, обслужващите звена и детските градини.

4.Приемане на програма за развитието на читалищата в Община Девин.

5.Текущи докладни записки свързани с дейността на постоянните комисии.

 

Заседание на Общински съвет – Девин 20.04.2012 година

 

1.Приемане на стратегия и програма с приоритетите на Община Девин за срока на мандата до 2015 година.

2.Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Девин.

3.Отчет за състоянието на административното обслужване в Община Девин.

4.Текущи докладни записки свързани с дейността на постоянните комисии.

 

Заседание на Общински съвет – Девин 30.02.2012 година

 

1.Отчет за реализираните проекти и програми с вътрешно и външно финансиране.

2.Разглеждане на всички тарифи такси и цени на услуги.

3.Отчет за дейността по контрол на сметосъбирането и извозването на ТБО.

4.Текущи докладни записки свързани с дейността на постоянните комисии.

 

Заседание на Общински съвет – Девин 22.06.2012 година

 

1.План за заседанията на Общински съвет – Девин за второто полугодие на 2012 година.

2.Отчет на Постоянната комисия по „Здравеопазване; Социални дейности“ за състоянието на здравеопазването в Община Девин.

3.Текущи докладни записки свързани с дейността на постоянните комисии.


 

 

 

/17-16-14/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 36

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Девин на движими вещи – общинска собственост

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-26 от 13.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, във връзка с чл. 98, ал. 3,

 

Р Е Ш И:

1.Не приема да се предостави безвъзмездно за управление от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Девин на движими вещи – общинска собственост.

 

Мотиви: 1.        В бюджета на СОУ „Христо Ботев“ има дефицит в началото на 2012 год. около 19 000 лева.

2. Няма предвидени финансови средства за техническа поддръжка на МПС, както и за трудово възнаграждение на шофьорите.

 

Забележка: Държавата осигурява финансови средства единствено за гориво на МПС.

 

 

 

 

/17-16-15/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е № 37

 

Прието наизвънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на14.03.2012 година, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №14 от 17.02.2012 год. по Протокол №2.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-168 от 06.03.2012 година на Областен управител на област Смолян, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1.Отменя свое Решение № 14 от 17.02.2012 година по Протокол № 2.

 

 

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер