Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец януари и месец февруари 2012 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изработване на Подробни устройствени планове за м. януари и м. февруари 2012 година в Община Девин

 

 

 

1.Община Девин обявява, че с предписание изх.№ 94И-101-3/17.01.2012 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за УПИ І-137,140,141, кв.2, м. „Шарен мост”, с. Триград.


2.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№94И-101-2/17.01.2012 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   020037по КВС на  с. Триград , м. „ Шарен мост ”, за разширение за база за отдих с промяна предназначението на горски фонд.


3. Община Девин обявява, че с предписание изх.№ 94Р-791-3/17.01.2012 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план- план за регулация /  /  за УПИ ХV-241 и терен за озеленяване, кв.2, с. Селча.


4. Община Девин обявява, че с предписание изх.№ 94Р-863-3/06.02.2012 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план- план за регулация / за поземлен имот с идентификатор   20465.506.457по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин и улична регулация от О.Т.1023 до О.Т.1026 в кв.114, гр. Девин, кв. Настан .


5. Община Девин обявява, че с разрешение изх.№94Е-659-1/06.02.2012 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   010032 по КВС на  с. Триград , м. „ Попини лъки ”, за жилищно строителство с промяна предназначението на земеделска земя.


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер