Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 17.02.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Писмо с изх. №АП-03-09-1572 от 13.01.2012 год. на Областна администрация – гр. Смолян относно: Изменение на Решение №6 от 29.11.2011 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с писмо изх. № АП-03-09-1572 от13.01.2012 година на Областна администрация – гр. Смолян, становище на Постоянната комисия „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

     1.Изменя свое Решение №6 от 29.11.2011 година на Общински съвет – Девин.

     2.Приема Програмата за закрила на детето за 2012 година

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 7

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Одобряване на командировъчни разходи на Кмета на Община Девин

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-18 от30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната

 

Р Е Ш И:

     1. Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Девин за IV тримесечие на 2011 година, съгласно представения писмен отчет /Приложение №1/

 

 

/17-16-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 8

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2011 година и приемане на такава за 2012 година

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-13 от30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

     1.Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2011 година, съгласно приложението и поясненията по отчета за 2011 год.

     2.Приема План-сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2012 година, съгласно приложението и поясненията по предложенията за 2012 година.

 

 

/17-16-9/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Календар за културните събития и изяви в Община Девин през 2012 година

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-12 от25.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

     1.Утвърждава предложения Календар за културните събития и изяви в Община Девин през 2012 година, съгласно приложението.

     2.Определя средства в размер на 35 000 лв. /Тридесет и пет хиляди лева/ от Общинския бюджет за финансиране на проявите от Календара на културните събития и изяви през 2012 година.

 

 

/17-16-14/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 10

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнението на план-сметката за фонд „Приватизация“ през 2011 год. и приемане на план-сметката за фонд „Приватизация“ през 2012 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-16 от30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“ и „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

     1.Приема отчета за изпълнение на план – сметка за фонд „Приватизация“ през 2011 год.

     2.Приема план – сметка за приходите и разходите от фонд “Приватизация“ за 2012 год.

 

 

/17-16-14/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 11

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот, учредяване на ОПС в кв. 100 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-19 от31.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката,

 

Р Е Ш И:

     1.Учредява възмездно, безсрочно ОПС в размер на 80 (осемдесет) кв. м., съгласно представената скица – проект № 500/27.01.2012 год., на НЕК ЕАД П „ТРАФЕЛЕКТРОИНВЕСТ“, гр. София с ЕИК 0006493480616 за сумата 4000 (четири хиляди) лева без ДДС.

 

 

 

/17-16-15/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 12

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Приемане програма за разпореждане и управление на общинската собственост.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-20 от31.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2012 година“.

2. Включването на обектите в програмата да се счита за съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг и на тези части от имоти публична общинска собственост с №№18-24, 26-67, 100-103, 108-110, 113 и 114 от Раздел IV на Програмата при първоначален месечен наем съгласно приложение № 1 на Наредба № 2 на Община Девин и предназначението на обектите за срок от пет години.

 

 

 

/17-16-12/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 13

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Приемане стратегия за управление на общинската собственост за 2012 – 2015 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-21 от31.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Приема „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 год.“

 

 

 

/17-16-15/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Довършване на открита приватизационна процедура за обект „Старо читалище“ – с. Осиково.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-11 от25.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 16, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

     1.Не одобрява спечелилия търга участник, посочен в протокола от проведения търг за продажба на обект „Старо читалище“ – с. Осиково, на 28.12.2004 год. поради следните мотиви:

  • Село Осиково не разполага с друга подходяща сграда и терен за провеждане на обществени мероприятия.
  • Това е единствената общинска сграда в центъра на селото с голям двор подходящ и за детска площадка.
  • Част от парцела на сградата е единственото място, което служи за обръщало на камиони и друга техника.
  • В тази сграда е складовата база и противопожарното депо на кметство Осиково.

     2.Прекратява процедурата за приватизация на обект „Старо читалище“– с. Осиково, открита с Решение № 180/29.10.2004 год. на Общински съвет – Девин.

     3.Задължава Кмета на Община Девин да информира участниците в търга за настоящето решение и да завърши процедурата съгласно Наредбата за търговете и конкурсите.

 

/17-16-16/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 15

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Хумата“ в землище гр. Девин.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-3 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

Р Е Ш И:

     1.Не приема да се предостави на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот – собственост на Община Девин с идентификаторен № 20465.157.11 с площ от 0.619 дка по кадастралната карта на гр. Девин, Община Девин, землище Девин, ЕКАТТЕ 20465, местността „Хумата“ с начин на трайна ползване – пасище, при граници: имоти с идентификаторни №№ 20465.503.5083, 20465.157.12, 20465.157.10, 20465.504.1071 и 20465.504.5056 по приложената скица №2855 от 29.03.2011 год. в мащаб 1:1000, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

 

/17-16-8/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 16

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Ратъ“ в землище с. Лясково.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-4 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот с проектен кадастрален № 018583, с размер 3.614 дка, по КВС на с. Лясково, Община Девин, ЕКАТТЕ 44848 с начин на трайно ползване нива X категория, при граници: имот с кадастрален № 018011 нива собственост на Община Девин, имот с кадастрален № 018121 нива собственост на наследници на Хамид Сюлейманов Паров, имот с кадастрален № 018115 нива собственост на наследници на Адил Асанов Павлов, имот с кадастрален № 018510 нива собственост на Инка Боянова Радева и имот с кадастрален № 018118 нива собственост на наследници на Сабри и Реджеп Адилови Хамитеви по КВС на с. Лясково по приложената скица – проект № К12195/06.04.2011 год., в мащаб 1:1500, землище Лясково представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

 

/17-16-11/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 17

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Лъжето“ в землище с. Брезе.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-5 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот с кадастрален № 110058, с размер 3.425 дка, по КВС на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06269, Община Девин с начин на трайно ползване използвана ливада X категория, при граници: имот с кадастрален № 110061, използвана ливада, собственост на наследници на Сафия Юсеинова Караминова, имот с кадастрален № 110062, използвана ливада, собственост на наследници на Фатма Салихова Мемишева, имот с кадастрален № 110055, използвана ливада, собственост на Община Девин, имот с кадастрален № 110056, използвана ливада, собственост на наследници на Шабан Халилов Юмеров, имот с кадастрален № 110057, използвана ливада, собственост на наследници на Мехмед Ахмедов Нухов и имот с кадастрален № 110059, използвана ливада, собственост на наследници на Юсуф Мехмедов Кехайов по приложената скица № К01317/22.06.2011 год., в мащаб 1:1000, землище с. Брезе, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

/17-17-11/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Равнищата“ в землище с. Лясково.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-6 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот с проектен кадастрален № 011959, с размер 4.101 дка, по КВС на с. Лясково, ЕКАТТЕ 44848, Община Девин с начин на трайно ползване нива X категория, при граници: имот с кадастрален № 012337, нива, собственост на Община Девин, имот с кадастрален № 011565, нива, собственост на Община Девин по приложената скица – проект №К12189/24.06.2011 год., в мащаб 1:1500, землище с. Лясково, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

/17-17-11/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Бодотина“ в землище с. Брезе.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-7 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот с проектен кадастрален № 016063, с размер 11.804 дка, по КВС на с. Брезе, Община Девин ЕКАТТЕ 06269, с начин на трайно ползване нива X категория, при граници: имот с кадастрален № 016064, нива, собственост на Община Девин, имот с кадастрален № 016002, нива, собственост на наследници на Салих Реджепов Мутков, имот с кадастрален № 016004, пасище мера собственост на наследници на Салих Шабанов Карабиберов и землищна граница по КВС на с. Брезе по приложената скица – проект № К01317/31.05.2011 год., в мащаб 1:2000, землище с. Брезе, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

 

/17-17-11/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 20

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ – местността „Джалъза“ в землище с. Беден.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-8 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин за разпореждане поземлен имот с проектен кадастрален № 003009, с размер 1.978 дка, по КВС на с. Беден, ЕКАТТЕ 03112, Община Девин с начин на трайно ползване пасище, мера X категория, при граници: имот с кадастрален № 003011, пасище, мера собственост на Община Девин по КВС на с. Беден по приложената скица – проект № К10670/31.05.2011 год., в мащаб 1:2000, землище с. Беден, представляваща земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

 

/17-17-11/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 21

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в местността „Минзухарно“ в землище с. Стоманево по §27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ бр. 62 от 10.08.2010 год.), във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-9 от21.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 год.),

 

Р Е Ш И:

     1.Предоставя на Общинска служба по земеделие – гр. Девин по приложените скици №№ К10874, К10875, К10876 в мащаб 1:1500 и мащаб 1:2000, землище с. Стоманево представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за разпореждане, както следва:

     a.Поземлен имот с кадастрален № 006093 с размер 2.323 дка по КВС на с. Стоманево с ЕКАТТЕ 69465, с начин на трайно ползване, използвана ливада X категория с граници: имот с кадастрален № 006092, пасище, мера собственост на Община Девин и имот с кадастрален № 006161 залесена територия собственост на ДАГ – ДГС „Михалково“.

     b.Поземлен имот с кадастрален № 006086, с размер 2.985 дка по КВС на с. Стоманево ЕКАТТЕ 69465, с начин на трайно ползване, използвана ливада X категория с граници: имот с кадастрален № 006087 използвана ливада, собственост на Манол Колачев и др., имот с кадастрален № 006161, залесена територия собственост на ДАГ – ДГС „Михалково“, имот с кадастрален № 006085, пасище с храсти собственост на Община Девин и имот с кадастрален № 006016, полски път собственост на Община Девин.

     c.Поземлен имот с кадастрален № 006099 с размер 3.274 дка по КВС на с. Стоманево, ЕКАТТЕ 69465, с начин на трайно ползване, използвана ливада X категория при граници: имот с кадастрален № 006161, залесена територия собственост на ДАГ – ДГС „Михалково“.

 

 

/17-17-11/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2011 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-17 от 30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

     1.Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2011 година, съгласно приложението.

     2.Възлага на Кмета на Община Девин да преразгледа лихвените условия, както и разходите свързани с обслужването на сключен договор за кредит с „Интернешънъл Асет Банк“ АД София от 01.09.2009 год. за сума в размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 23

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин към 31.12.2011 година и предложение за актуализация на бюджет 2011 година

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-15 от 30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, „Здравеопазване; Социална политика“, „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ и „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за общинския бюджет и чл. 43 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

 

Р Е Ш И:

     1.Приема актуализация на бюджета за 2011 г. на Община Девин, съгласно приложените справки по дейности и параграфи.

     2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 2011 година както следва:

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

         1.1.1 ПРИХОДИ                              -        5 491 774 ЛЕВА

         1.1.2 РАЗХОДИ                               -        4 526 174ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2

 

1.2       ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

         1.2.1 ПРИХОДИ                              -       4 453 139 ЛЕВА

         1.2.2 РАЗХОДИ                               -       4 178 297 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1.3.1 РАЗХОДИ                              -        109 871 ЛЕВА

 

     3.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно приложението.

     4.Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2011 г. съгласно приложение № 11.

     5.Дава съгласие сумата от 6 242.00 лева, да бъде трансформирана от временен безлихвен заем предоставен по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална МИГ“ на територията на Община Девин по договор №РД 50-182 от 03.06.2009 год. в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове и се отрази по §62-00 и §76-00 в БО-3 и ИБСФ.

     6.При констатирани нарушения на финансовата дисциплина при предстоящата финансова ревизия на Община Девин на виновните лица да бъде потърсена персонална отговорност.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Девин за 2012 година

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-14 от 30.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становища на Постояните комисии „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм“, „Здравеопазване; Социална политика“, „Стопанска политика и общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ и „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разискванияи поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 12 от Закона за общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 година и ПМС № 367 от 29.12.2011 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 год.,

 

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на община Девин за 2012 година, както следва:

 

1

Всичко приходи

7 052 802

1.1

Приходи за делегирани от държавата дейности

/прилож.1.1/

4 101 809

1.1.1

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

3 136 209

1.1.2

Преходен остатък от 2011 год. съгл. приложение № 16

965 600

1.2

Приходи за местни дейности

2 950 993

1.2.1

Данъчни приходи

574 100

1.2.2

Неданъчни приходи

1 224 894

1.2.3

Обща изравнителна субсидия

714 600

1.2.4

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

193 900

1.2.5

Целева субсидия за капиталови разходи

81 200

1.2.6

Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

191 000

1.2.7

Трансфери от бюджетни и извънбюджетни сметки предоставени трансфери (-)

 

-40 560

1.2.8

Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки

122 250

1.2.9

Заеми от други банки

-275 362

1.2.10

Преходен остатък от 2011 год. съгл. приложение № 16

164 971

ІІ.

Всичко разходи

7 052 802

2.1

Разходи за делегирани от държавата дейности /прилож. № 2.1/

4 101 809

2.2

Разходи за местни дейности /приложение № 2.2/

2 816 237

2.3

Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани с общински приходи /приложение № 2.3/

 

134 756

 

 

 

2. Приема бюджета на Община Девин по агрегирани бюджетни показатели, съгласно приложение № 14.

3. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове на общината, съгласно приложението.

4. Приема разчета за капиталови разходи и направени предложения закупуване на допълнителна камера към рентген на „МБАЛ – Девин“ ЕАД, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности по обекти за строителство и основен ремонт, както и обектите които се финансират чрез §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно приложения № 10 и № 17.

5. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2012 г. – 202 974 лева и размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2012 година – 146 518 лева

6. Приема план – график за разплащане на отчетените просрочени задължения, съгласно приложение № 18.

7. Съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг Общински съвет определя:

7.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2012 г. – 0 лева

7.2 Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. – 0 лева

7.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2012 г. – 1 313 109 лева

8. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет определя съгласно приложение № 19 второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които прилагат системата на делегирани бюджети.

9. Приема следните лимити за разходи:

9.1 На основание чл. 13, т.3 от ПМС №367 от 29.12.2011 г. определя разходи за представителни цели, както следва:

- на кмета на общината                              -        12 000 лева

- на председателя на общински съвет                 -        8 000 лева

- на кметовете по населени места              -        по 200 лева

- на кметските наместници                         -        по 150 лева

9.2 На основание чл. 35 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. приема да извършва разходи за погребения на самотни, без близки и роднини бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане в размер на 2 500 лева. Утвърждава помощи по решение на Общински съвет в размер на 8 000 лева. Упълномощава кмета на общината да отпуща помощи в размер до 100 лева за едно лице въз основа на протокол от назначената със заповед на кмета комисия към Общинска администрация, а над 100 лева след решение на постоянната комисия по Здравеопазване, Социална политика към Общински съвет. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000 лева на Стелияна Брезалиева, чрез майка си Севдалина Спахиева – Брезалиева за участие в Шахматни турнири.

9.3 Определя разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 4 000 лева

9.4 Приема сумата от 8 750 лева за покриване разходи за издръжка на клубовете на пенсионери, инвалиди и други, както следва:

-Клуб на пенсионера в гр. Девин                                 -3 400 лева

- Клуб на пенсионера в кв. Настан                               -2 000 лева

- Клуб на пенсионера в с. Михалково                                   -   500 лева

- Клуб на слепите в гр. Девин                                      -   500 лева

- Клуб на инвалидитев гр. Девин                                 -   500 лева

- Клуб на инвалидите в с. Триград                               -   350 лева

- Резерв за ново регистрирани пенсионерски клубове-1 500 лева

9.5 На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема да се подпомогнат спортните клубове в общината за финансиране на масови спортни прояви в размер на 11 500 лева. Изразходването на средствата да става на база договори с клубовете и решение на Общинска експертна комисия по насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта.

9.6 На основание чл. 32, ал. 2 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. се определят средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 % от плануваните разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

10. На основание чл. 67, ал. 2 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. утвърждава поименен списък на педагогическия персонал във функция „Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно допълнително предоставени средства от централния бюджет, съгласно приложение № 20.

10.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 10 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.

11. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети, дава съгласие възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местни дейности в процеса на изпълнение на бюджета през годината да се покрива с временни безлихвени заеми от извънбюджетните средства и фондове на общината.

12. На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет оправомощава кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да:

12.1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

12.2. прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

12.3. се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14 от закон за общинските бюджети.

(2) В изпълнение на правомощията си по т. 12 кметът издава заповеди.

13. Дава пълномощия на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

14. Задължава кмета на общината:

14.1 Да разработи бюджета по пълна бюджетна класификация,

14.2 Да определи конкретни правоотношения и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

14.3 Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина

14.4 Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование” при условие че няма просрочени задължения в делегираната от държавата дейност, от която се пренасочва.

15. Упълномощава кмета да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

16. Общинския бюджет да бъде актуализиран при необходимост.

 

 

/17-17-16/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 25

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Питане с изх. № КО-24 от 13.01.2012 год. на д-р Бинка Иванова – общински съветник

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Питане изх. № КО-24 от13.01.2012 година на д-р Бинка Иванова - Копанова – общински съветник и Председател на Постоянната комисия „Здравеопазване; Социални дейности“, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 113, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

Р Е Ш И:

     1. Удължава срока на отговора на Кмета на Община Девин, във връзка с питане изх. № КО-24 от 13.01.2012 год. на д-р Бинка Иванова – общински съветник, в срок от 1 месец.

 

 

/17-17-14/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.02.2012 година, Протокол № 2

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – парцелен план и план за регулация

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка вх. № ДЗО-28 от15.02.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разискванияи гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

               1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцелен план извън границите на урбанизираната територия в следния обект: Участък от края на ул. ‚Ястребино“, кв. Въртлек до моста на гробищата на левия бряг на р. Девинска в землище на гр. Девин.

               2. Одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация в участък от края на ул. „Ястребино“, кв. Въртлек до моста на гробищата – по левия бряг на р. Девинска.

 

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер