Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 26.01.2012 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 1

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.01.2012 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Създаване на работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2007г.-2013 г.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 199 от 19.12.2011 година  на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал. 1 , т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

1.    Отменя Решение №90/20.08.2010 год.

2.    Изгражда Работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2007-2013 година в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ: Георги Савев – зам.-кмет

ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ – Капка Бешева – Рахнева – Директор на дирекция „Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Сийка Радкова – Директор на дирекция „Развитие и устройство на територията. Управление на собствеността“

                   2.Захаринка Шапкова – Директор на дирекция „Бюджет, финанси и икономическо развитие“

                   3.Елка Станчева – Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

                   4.инж. Стоян Цветков – общински съветник

                   5.Захари Тодоров – общински съветник

3.  Работната група да извършва следното:

3.1.    Да организира наблюдението на Общинския план за развитие 2007-2013 година.

3.2.    Да извършва преглед на проблемите възникнали в процеса на прилагане на Общинския план през съответната година, както и да предлага мерки за преодоляването им.

3.3.    Да осигури информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие.

3.4.    Ежегодно да изготвя доклад за изпълнението на Общинския план за развитие, както и да предлага мерки за промяна, ако тя е наложителна. Докладът и мерките се изпращат на Кмета на общината за внасянето им в Общинския съвет за обсъждане и одобряване в срок до 31 март на следващата година.

3.5.    Задължава Кмета на общината в седем дневен срок от одобряване на доклада да изпрати копие от него на Председателя на Общинския съвет за развитие.

 

 

 

 

/17-16-16/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2

 

Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.01. 2012 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Върнато Решение №15 от 29.12.2011г. от Кмета на Община Девин за преразглеждане относно: Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО за 2012 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна със Заповед РД -09 –17 от 12.01.2012г.на  Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков с която е върнато Решение №15 от 29.12.2011г. от 28.11.2011 г. на Общински съвет Девин,  и становище на ПК „ БФЕФПНУ” и предложение на ПК”СПОСПУРОИ” проведени разисквания и поименно  гласуванe на  основание чл.45, ал.9 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА, чл.122,ал.4 и ал.6 от ПОДОСНКВОА,

 

                                                            РЕШИ:

 

1. Отменя Решение №15от 29.12.2011г. на Общински съвет Девин.

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 във връзка с чл.62, чл.63, чл.66, чл.67 и чл.69 от ЗМДТ и чл.71а и 71е от ПМС 207 от 16.09.2010 г.,

РЕШИ:

 

1.Приема План-сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО през 2012 година.

 

2.Определя размера на „Битови отпадъци” за 2012г. както следва:

 

 

За жилищни и вилни имоти за гр.Девин на база данъчна оценка на съответния имот в т.ч

    8 % о

 за доставка на съдове

           0.10 %о

 

pа събиране и транспортиране

           6.00 %о

 

за поддържане на депо за ТБО

           1.40 %о

 

за почистване на територии за обществено ползване

           0.50 %о

За жилищни и вилни имоти за останалите населени места на база данъчната оценка за съответния имот в т. ч.

       14 %  о

 

за доставка на съдове

           0.15 %о

 

за събиране и транспортиране

         10.40 %о

 

за поддържане на депо за ТБО

                 2.50 %о

 

за почистване на територии за обществено ползване

            0.95 %о

За нежилищни имоти на юридически лица за всички населени места на база по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на съответния имот в т.ч.

       16  %  о

 

за доставка на съдове

            0.45 %о

 

за събиране и транспортиране

          14.00 %о

 

 за поддържане на депо за ТБО

            1.20 %о

 

- за почистване на територии за обществено ползване

            0.35 %о

За нежилищни имоти за всички населени места - по количество битови отпадъци -за 1 куб. м. в лв.

           60.00 лв.

За еднократно обработване на отделните съдове за ТБО в лева

 

 

- кофа „Мева" - 0.11 куб. м.

             6.60 лв.

 

- контейнер тип „Бобър" 1.1 куб. м.

           66.00 лв.

 

- контейнер - 4 куб. м.

          240.00 лв.

 

3.Юридическите лица, които желаят такса „Битови отпадъци" да им се определя на база количество ползвани съдове заплащат и промил за поддържане чистотата на територии за обществено ползване, които се изчислява на база отчетната стойност на имота на основание чл.67 от ЗМДТ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24; чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,

 РЕШИ:

 

4. В изпълнение на чл.7, т. 2 от договора, да организира и упражнява ефективен ежедневен контрол по дейностите предмет на договора.

 

5.Ежемесечно да изисква от лицето ръководещо ежедневния контрол да изготвя доклад за упражнения контрол, за количествено и стойностно изпълнение на договора, с предложения за подобряване на работата и намаляване на разходите. Екземпляр от доклада да се представя на Председателя на ОбС – Девин.

 

6.В срок до 29.02.2012 год., на основание чл. 19 от договора и чл. 43, ал. 2 от ЗОП, да предложи на изпълнителя „Астон – сервиз“ ООД намаляване на договорените цени в интерес на възложителя с 20%.

 

7.На основание чл. 3, ал. 3 от договора, периодично да променя графиците за сметосъбиране и сметоизвозване, с цел намаляване на разходите, съобразно промяната в конюнктурата и състоянието на населените места.

 

     /17-17-16/

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Михаил Дамянов/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.01.2012 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Девин, Министерството на културата, Програма за ООН за развитие и библиотеката при НЧ „Изгрев – 1936“ – с. Триград.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 1 от 16.01.2012 година  на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия на „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1 , т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 61, ал. 2, т. 4, буква „г“ от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

1.       Дава съгласие Община Девин да участва като партньор на местно ниво по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, като оказва дългосрочна подкрепа на библиотеката, включена по Етап 2011 година на програмата.

2.       Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.

3.       В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящето решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ „Изгрев – 1936“ – с. Триград.

4.       Задължава Кмета на Община Девин да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.       Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение на Постоянната комисия по „Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика“.

 

/17-17-17/

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.01.2012 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на допълнителната численост към общата численост и структура на Общинска администрация – Девин за периода от 01.02.2012 год. до 29.03.2013 год.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 2 от 17.01.2012 година на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, становище на Постоянната комисия на „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба“, проведени разисквания и гласуване на основание чл. 21, ал.1 , т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

1.Одобрява допълнителна численост към общата численост и структура на Общинска администрация – Девин за периода от 01.02.2012 год. до 29.03.2012 год. за изпълнението на проект „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги“ по Програма за Европейското териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 год.-2013 год., от три и половина бройки, а именно:

  • координатор – 0.5 бройка;
  • консултант – туристически експерт – 0.5 бройка;
  • счетоводител – 0.5 бройка;
  • експерт за събиране на информация – 2 бройки.

 

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.01.2012 година, Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на обект от МТСП, проект „Красива България“, мярка 01 „Подобряване на градската среда“.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 10 от 23.01.2012 година  на Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание и чл. 21, ал. 1 , т. 6, т. 8 и т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 20 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

1.       Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Кът за отдих в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин“ пред Министерството на труда и социалната политика, проект „Красива България“, мярка 01 „Подобряване на градската среда“.

2.       Одобрява сумата в размер на 80 000 лв. /осемдесет хиляди лева/ за съфинансиращия  дял на Община Девин, в случай че проект „Кът за отдих в УПИ I, кв. 43 по плана на град Девин“ бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

3.       Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта по точка 1.

 

/17-17-17/

 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер