Начало ОБЯВЛЕНИЯ Делегирани бюджети Разпределение на средствата по общинските училища за 2012 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 С П Р А В К А

за  разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. между общинските училища

 

 

Училища

Брой ученици

100% средства по ЕРС-1475 лв.

94,6%*EPC*БУ

0,5% ДЛК

3,9% ДОУРЗС

1% Р

СФ=95% ЕРС*БУ + 0,5% ДЛК + 3,5% ДОУРЗС + 1% Р

Добавка на ученик за подобряване на МТБ на училищата /ДПМТБУ-24 лв./

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СОУ-Девин

608

896800

848372,80

6527

 

8968,00

863868

14592

ОУ-Настан

69

101775

96279,15

 

7910

1017,75

105207

1656

ОУ-Грохотно

46

67850

64186,10

 

21000

678,50

85865

1104

ОУ-Гьоврен

44

64900

61395,40

 

22000

649,00

84044

1056

ОУ-Триград

31

45725

43255,85

 

 

457,25

43713

744

ОУ-Лясково

39

57525

54418,65

 

 

575,25

54994

936

ОУ-Селча

24

35400

33488,40

 

 

354,00

33842

576

ОУ-Осиково

24

35400

33488,40

 

 

354,00

33842

576

Всичко:

885

1305375

1234884,75

6527

50910

13053,75

1305375

21240

 

Училища

Средства за извън-училищни дейности на ученици-14 лв.

Добавка за деца на ресурсно подпомагане-293 лв.

Средства целод.организ. на учебния ден и за стол. хранене на пътуващи ученици от  приемащи училища

Добавка за подпомагане храненето на децата от ПГ в ДГ, ПК в училище и учен. от І-ІV кл.

Средства за осигур. целодн. организ. на учебния ден - І клас и ІІ клас с изкл. на пътуващи - 427

Средства за инд.  Форма - 2475

Средства за сам. Форма

Средства за стипендии

1

10

11

12

13

14

15

16

17

СОУ-Девин

8512

7325

 

14430

 

12375

6600

18230

ОУ-Настан

966

 

 

1820

5124

 

 

 

ОУ-Грохотно

644

 

 

1690

3843

 

 

 

ОУ-Гьоврен

616

293

 

1755

8113

 

 

 

ОУ-Триград

434

 

427

975

3843

 

 

 

ОУ-Лясково

546

 

 

715

2562

 

 

 

ОУ-Селча

336

 

 

910

0

 

 

 

ОУ-Осиково

336

 

 

520

2562

 

 

 

Всичко:

12390

7618

427

22815

26047

12375

6600

18230

 

Училища

Средства за защитени училища

Всичко  средства по натурални показатели за 2012 г.

Преходен остатък от 2011 г.

Допълнително предоставени средства  над ЕРС, които ще се финансират  със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Средства, за 37 ученика по ЗДБ

Всичко

1

18

19

20

21

22

23

СОУ-Девин

 

945931,68

711

80703

55981

1083327

ОУ-Настан

 

114772,53

0

 

 

114773

ОУ-Грохотно

 

93145,60

23963

 

 

117109

ОУ-Гьоврен

 

95877,40

0

 

 

95877

ОУ-Триград

40488

90624,10

1257

 

 

91881

ОУ-Лясково

39308

99060,90

3394

 

 

102455

ОУ-Селча

41372

77036,40

4870

 

 

81906

ОУ-Осиково

41520

79356,40

3389

 

 

82745

Всичко:

162688

1595805

37584

80703

55981

1770073

 

Забележки:

1. Данните за броя на учениците по Закона за държавния бюджет на Република България е 922, а по информационната система "Админ М" е 885.Това наложи да се увеличи броя на учениците в СОУ "Христо Ботев" с 37. При извършване корекция  от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се извърши корекция и на средствата на СОУ "Христо Ботев".

2. Добавката за деца на ресурсно подпомагане се предоставя на СОУ "Христо Ботев" - гр.Девин и на ОУ "Пейо Яворов" за един ученик,  а при извършване корекция  от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се предоставят средства за 6 ученика в ОУ "Пейо Яворов" и за  детските градини /за едно дете в ЦДГ - Грохотно и за пет деца в ЦДГ - Гьоврен/.

3. Част от общия размер на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас /5330 лв./ са за децата от подготвителните групи в общинските детски градини и остатъка от 2015 лв. се заделя като резерв в общинските детски градини, който ще бъде преразпределен след корекция на бюджета.

4. Средствата за индивидуална форма на СОУ "Христо Ботев" ще се намалят за един ученик, а за самостоятелна форма ще се увеличат за 4 ученика.

 

 

 Легенда на съкращенията:

ОУ - Основно училище

СОУ - Средно общообразователно училище

СФ = 94,6% х ЕРС х БУ  + 0.5% ДЛК + 3.9% ДОУРЗС +  1% РНР

•   СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

•   ЕРС – единен разходен стандарт;

•   БУ – брой ученици;

•   ДЛК – добавка за логопедичен кабинет;

•   ДОУРЗС – добавка за основно училище, различно от защитените и средищното – добавката се определя само за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - кв. Настан, ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно и ОУ „Пейо Кр. Яворов” – с.Гьоврен и е в размер 3.9 на сто от средствата за всички училища;

•   РНР – резерв за нерегулярни разходи;

 

 

  ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.ЕКСПЕРТ "ОБРАЗОВАНИЕ":............................... 

                                            /С.МИХАЙЛОВА/                             

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН: ...................................

                                          /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер