Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.12.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   № 12Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 29.12. 2011 година, Протокол № 3ОТНОСНО: Избор на зам.-председатели на Общински съвет – гр. Девин с проведено тайно гласуване и Протокол на Временната комисия от заседание на Общински съвет на 29.11.2011г.

Общински съвет - Девин, след като се запозна, с направеният пропуск от предишното заседание, а именно не зачитането на РЕШЕНИЕ относно избора на зам.- председатели, възможността на председателя на следващо заседание да поправя грешки, на основание Протокола на Временната комисия за избор на зам.- председатели и проведено тайно гласуване,  на  основание  чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.95 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,РЕШИ:1.Избира за зам.- председатели на Общински съвет - гр. Девин Петър Карагегов и  Николай Мартинов.


Председател на
Общински съвет - Девин:
/инж. Михаил Дамянов/


Р Е Ш Е Н И Е   № 13

Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 29.12. 2011 година, Протокол № 3ОТНОСНО: Образуване на Временна комисия  за  проверка на всички взети решения от Общински съвет –Девин за мандат 2003г. -2007г., 2007г. - 2011г.,  проверка и отчет на всички сключени договори по обществени поръчки  по Наредбата и по ЗОП /както и назначаване на финансова ревизия на направените разходи на общината/.Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 165 от 09.12.2011 г. на  адвокат Живко Чепишев- общински съветник , проведени разисквания,  гласуванe на  основание чл.23, ал.1, т.2, във връзка с чл. 61, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.60, ал.1 от АПК,РЕШИ:Образува Временна комисия в състав:

1.Живко Росенов Чепишев - председател
2.Росен Владимиров Даскалов
3.Здравко Росенов Чепишев
4.Бейхан Наил Дуран
5.д-р Бинка Иванова Копанова
6.Здравко Митков Стоянов
7.Марко Василев Кущинаров
която да извърши справка в деловодството на Община Девин, Общински
съвет - Девин и направи констатации и даде отчет за резултатите си в срок до 30.03.2012г. пред Общинския съвет по следните направления.

1.Да изготвят в писмена справка по хронологичен на ред приетите
решения от Общински съвет Девин за мандат 2007г.-2011г., 2003г.-2007г. номерата на решенията, правното основание за издаването им, кратко описание на диспозитива в решението.

2.Да извърши писмена справка в деловодството на Община Девин за описаният по-горе период, свързани с общинска собственост и общински средства на всички сключени договори и обществени поръчки с точното описание на договор, предмет на дейност, цена, анекс, изпълнител и подизпълнител с кои лица са сключени договорите, с оглед има ли конфликт на интереси и правилно ли са били изразходвани средствата.

3.Задължава Кмета на Общината да поиска незабавно финансова ревизия която да извърши констатация за мандат 2007г.-2011г., 2003г.-2007г. и да конкретизира в какъв размер са задълженията, главница, лихви, да разбие по пера всички направени разходи и се посочат имената на фирмите и лицата които са изразходвали.

4.Задължава Кмета на Общината след направената ревизия да представи незабавно ревизионния акт в Общински съвет - Девин за разглеждане и вземане на решения.

5.На основание  чл.60, ал.1 от АПК, допускат предварително изпълнение по точки 1,2,3, и 4./17-17-17/


Председател на
Общински съвет - Девин:
/инж. Михаил Дамянов/Р Е Ш Е Н И Е   № 14

Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 29.12. 2011 година, Протокол № 3ОТНОСНО: Удължаване на срока на поет краткосрочен общински дълг за финансиране на капиталов разход, средствата, за който ще бъдат осигурени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" № ВG161РО001/4.1-01/2007/058 от 16.07.2009 г.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 166 от 12.12.2011 г. на  Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разисквания и поименно  гласуванe на  основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.З, т.2 вр. чл.5, ал.1, т.2 вр. ал.2 вр. чл.8, ал.1 вр. чл.13 вр. чл.16 вр. чл.19 вр. чл.56, ал.1 от Закона за общинския дълг вр. чл.2, ал.2, т.2 НВМОП,


РЕШИ:


1.Дава съгласие да бъде удължен срока на ползване на кредит по анекс № 4 към договор за кредит от 14.06.2010 г., сключен между Община Девин и Банка „ДСК" ЕАД гр.София, до 31.03.2012г.
2. Всички останали параметри на дълга остават непроменени, като съкредитополучателя заплаща лихви, такси и комисионни за обслужване на кредита .
3.На основание чл.2, ал.2, т.2 НВМОП възлага на Кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за кредит от 14.06.2010г. с „Банка ДСК” ЕАД, съгласно условията, посочени по-горе./17-17-16/

Председател на
Общински съвет - Девин:
/инж. Михаил Дамянов/Р Е Ш Е Н И Е   № 15

Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 29.12. 2011 година, Протокол № 3ОТНОСНО: Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО за 2012 година.


Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 169 от 14.12.2011 г. на  Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разисквания и поименно гласуванe на  основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 във връзка с чл.62, чл.63, чл.66, чл.67 и чл.69 от ЗМДТ и чл.71а и71е от ПМС 207 от 16.09.2010 г.,


РЕШИ:


1.    Приема План-сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на депо за ТБО през 2012 година.
2.    Определя размера на „Битови отпадъци” за 2012г. както следва:

 

3.Юридическите лица, които желаят такса „Битови отпадъци" да им се определя на база количество ползвани съдове заплащат и промил за поддържане чистотата на територии за обществено ползване, които се изчислява на база отчетната стойност на имота на основание чл.67 от ЗМДТ.

4. Цифрите по т.1 и т.2 да се намалят с 10% ./17-17-16/


Председател на
Общински съвет - Девин:
/инж. Михаил Дамянов/
Р Е Ш Е Н И Е   № 16

Прието на редовно  заседание на Общински съвет – Девин,
проведено на 29.12. 2011 година, Протокол № 3

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на допълнително щатни бройки към общата численост и структура на Общинска администрация Девин за периода от 01.01.2012г.до 30.06.2012г.Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 170 от 14.12.2011 г. на  Кмета на Община Девин – Цветалин Пенков, проведени разисквания и поименно  гласуванe на  основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане,РЕШИ:


1.Дава съгласие в гр. Девин да бъде разкрит „Център за обществена подкрепа", считано от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. с капацитет 20 места.
2.Одобрява допълнителна численост към общата численост и структура на
Общинска администрация Девин от три щатни бройки - социален работник - 2 щатни бройки и 1 щатна бройка за педагог за работа в Център за обществена подкрепа гр.Девин за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.
3.„Центърът за обществена подкрепа" да бъде разкрит от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. в  недвижим имот - частна общинска собственост - обособена част от 78 /седемдесет и осем/ кв. м. от югоизточното крило на първия етаж на Детска градина в гр. Девин, ул. „Гордьо войвода", кв. 49, УПИ XII по Кадастрален и ретулационен план на гр. Девин.
4.Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме всички необходими действия по процедурата за разкриване на Център за обществена подкрепа.
/17-17-17/


Председател на
Общински съвет - Девин:
/инж. Михаил Дамянов/ 

За жилищни и вилни имоти за гр.Девин на база данъчна оценка на съответния имот в т.ч        8 % о
за доставка на съдове               0.10 %о
засъбиране и транспортиране               6.00 %о
за поддържане на депо за ТБО               1.40 %о
за почистване на територии за обществено ползване               0.50 %о
За жилищни и вилни имоти за останалите населени места на база данъчната оценка за съответния имот в т. ч.      14 %  о
за доставка на съдове               0.15 %о
за събиране и транспортиране             10.40 %о
за поддържане на депо за ТБО                     2.50 %о
за почистване на територии за обществено ползване                0.95 %о
За нежилищни имоти на юридически лица за всички населени места на база по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на съответния имот в т.ч.          16  %  о
за доставка на съдове                0.45 %о
за събиране и транспортиране              14.00 %о
за поддържане на депо за ТБО                1.20 %о
- за почистване на територии за обществено ползване                0.35 %о
За нежилищни имоти за всички населени места - по количество битови отпадъци -за 1 куб. м. в лв.               60.00 лв.
За еднократно обработване на отделните съдове за ТБО в лева    
- кофа „Мева" - 0.11 куб. м.                6.60 лв.
- контейнер тип „Бобър" 1.1 куб. м.              66.00 лв.
- контейнер - 4 куб. м.            240.00 лв.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер