Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изработване на Подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година.

 

1.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94Ц-02-2/23.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за ПИ 145007 по КВС на с. Михалково, м. „ Свети Георги” за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


2.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-482-1/30.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465. 161.57 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Вадата ”, за търговия и услуги с промяна предназначението на земеделска земя.


3.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-1022-4/30.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465. 161.58 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Вадата ”, за търговия и услуги с промяна предназначението на земеделска земя.


4.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94О-41-1/30.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план- план за регулация  за промяна на УПИ ХХІІІ в кв. 30 по ПУП на гр. Девинза поземлени имоти с идентификатор   20465. 502.135 и 20465.502-5022 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин.

 


5.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94Б-51-1/30.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план- план за регулация  за промяна на УПИ-та І,ХІ и ХІІ в кв. 106 по ПУП на гр. Девин


6.Община Девин обявява, че с разрешение № 4/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на КПИИ / Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ за строеж на обект  „ Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от растителна субстанция и отпадна дървесина” и обект „ Предприятие за дървен чипс” в УПИ ІV в кв. 92 по ПУП на гр. Девин .


7.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94В-426-5/23.11.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за ПИ 142011 по КВС на с. Михалково, м. „ Гроба” за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


8.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94Р-835-7/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за промяна на УПИ V- 161 в кв. 15 по ПУП на с. Лясково, община Девин.

 


9.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 91-91-4/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за промяна на УПИ ІХ в кв. 95 по ПУП на гр. Девин .

 


10.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 08-18-5/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план- план за регулация   за промяна на УПИ ХVІ-807, УПИ ХVІІ-803 и улична регулация от О.Т. 1636 до О.Т. 1637 в кв. 16 по ПУП на гр. Девин, община Девин.

 


11.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-14-56/05.12.2011 г на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за ПИ 149001 по КВС на с. Михалково, м. „ Минерален извор” за минерален извор с промяна предназначението на земеделска земя.


12.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 91-14-56/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация  и застрояване   за промяна на УПИ V в кв. 18 по ПУП на с. Михалково, община Девин.


 

13.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 91-14-56/05.12.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация  и застрояване   за промяна на УПИ Х в кв. 2 по ПУП на гр. Девин, община Девин.


14.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-14-56/05.12.2011   г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465. 139.29 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Дворище ”, за минерален извор с промяна предназначението на земеделска земя.


15.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-14-56/05.12.2011   г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465.9.470 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Поречие на р. Девинска ”, за минерален извор с промяна предназначението на земеделска земя.


 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер