Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 29.11.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 29.11.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 4

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО: Предложение с вх. № 250 от 18.11.2011 г. относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Предложение с вх. № 250 от 18.11.2011 г. на д-р Бинка Иванова – общински съветник, председател на Временната комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 21, ал.2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет Девин

РЕШИ:

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

- Допълва Глава І Общи положения

В чл. 5, ал.1 т.5, т. 13, т. 14 след края на текста се добавя „с поименно гласуване”.

В чл. 5, ал.1, т.17 „ с мнозинство не по-малко от 9 общински съветници” се заличава и се заменя „ с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници”

В чл.5 т.10 „с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници” - да отпадне.

- Допълва Глава ІІ Конструиране на Общински съвет - Девин

В чл. 10, ал. 2 „ след образец на „се добавя „обща” бюлетина

В чл.12 отпадат от ал.1 до ал.4 и се изменят така :

Ал.1 „Изборът на председател на Общински съвет- Девин се извършва с обща бюлетина”.

Ал. 2 „Бюлетините съдържат:

1.Имената на кандидатите

2.Квадратче пред името на всеки кандидат за поставяне знака „х”, отразяващ предпочитанието на избирателя за конкретния кандидат.

3.Празен ред между имената на кандидатите”

Ал. 3 „Всеки съветник гласува, като поставя знака „х”, в квадратчето пред името на предпочитания от него кандидат в бюлетината, поставя я в плик и пуска плика в изборната урна”.

Ал. 4 „Преди провеждането на избора, комисията по чл.10 проверява и преброява бюлетините и пликовете, като всеки член от състава й полага своя подпис върху гърба на бюлетината”.

Ал. 4 от стария Правилник става ал. 5, като в т.2 на същата текста се изменя така:

„В изборната бюлетина е поставен повече от един знак „х” за различните кандидати”.

Ал. 5 от до сега действащия правилник става т. 5 към ал. 5.

- Допълва Глава ІV Общински съветник

Към чл. 25, ал. 1 т. 5, след думата„уведомил” се добавя „писмено”.

Към чл.25, ал.1 се създава нова т. 11. „При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

- Изменя Глава VІ Групи общински съветници

Чл. 42, ал. 3, Всяка група се състои най-малко от 3 /трима/ общински съветници” на „най-малко от 2 /двама/ общински съветници”.

- Изменя Глава VІІ Комисии на Общински съвет Девин

Чл. 47, ал. 1, т. 4 „Обществен ред и право; Борба с корупцията и конфликт на интереси;

Т.5 „Образование, Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”.

Т.6 „Здравеопазване; Социална политика”

Чл.47,ал. 2 се изменя така:

Съставът на всяка отделна постоянна комисия на Общински съвет Девин е „не по-малко от 5 (пет) члена, с нечетен брой”

Глава VІІІ Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински съвет Девин

Към чл.65 се създава нова ал.4 „При извънредни и екстремни ситуации Общински съвет може да се свика на заседание от Председателя на Общинския съвет, без да е спазена процедурата по чл.63, ал.2 и чл.65, ал.2 и ал.3, като представи дневния ред, проектите за решения заедно с писмените материали по тях преди началото на заседанието”.

- В Глава ХІІІ Преходни и заключителни разпоредби:

§ 1 Думата „ се издава” се заменя с думата „е приет”

- Допълва в Глава ХІІІ §3 Решение № 4 от 29.11.2011г.на Общински съвет – Девин.

/17-17-17/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 5

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО:. Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ при Община Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 159 от 16.11.2011 г. на Кмета на Община Девин – Цветелин Пенков, проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му Общинския съвет – Девин,

РЕШИ:

Определя 5/пет/ членен състав на Местната комисия както следва:

Председател:

Елка Василева Станчева - Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване" в Общинска администрация -Девин

Членове:

1.Захари Светославов Тодоров - представител на общинския съвет

2.Росица Събева Радева - отговорник на БАНКА ДСК - ЕАД, филиал Девин

3.Роксана Николаева Кушлева - представител на гражданите с многогодишни

жилищно - спестовни влогове и доказани жилищни нужди

4.Надежда Асенова Ризова - мл. експерт „Концесии и обществени поръчки Търгове и конкурси" в Общинска администрация – Девин

/17-17-17/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 6

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО:. Предложение за приемане на общинска програма за закрила на детето за периода 2011г. – 2012 г.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо с вх. № КО-183 от 12.08.2011 г. на Диляна Борисова - Директор на Социално подпомагане – гр. Девин, проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Девин,

РЕШИ:

1.Приема Програмата за закрила на детето за периода 2011г. – 2012 г.

/17-16-16/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 7

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО:Избиране на членове на Постоянните комисии и председатели

Общински съвет - Девин, след като се запозна с предложенията за членове и председатели на постоянните комисии, проведени разисквания и гласуванe на

основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

РЕШИ :

Определя състава на постоянните комисии и техните председатели в Общински съвет - Девин, както следва:

1.Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба.

Председател: Захари Тодоров

Николай Мартинов

Андрей Шаламанов

Бинка Иванова

Бейхан Дуран

2.Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Председател: Марко Кущинаров

Росен Даскалов

Здравко Стоянов

Невен Шотаров

Здравко Чепишев

3. Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм.

Председател: Росен Даскалов

Марко Кущинаров

Стоян Цветков

Невен Шотаров

Захари Тодоров

4.Обществен ред и право, Борба с корупцията и конфликт на интереси

Председател: Живко Чепишев

Николай Мартинов

Карамфил Каров

Дияна Чаушева

Младен Исаев

5.Образование; Младежки дейности, спорт, култура и етика.

Председател: Младен Исаев

Петър Карагегов

Андрей Шаламанов

Дияна Чаушева

Здравко Чепишев

6.Здравеопазване; Социална политика

Председател: Бинка Иванова

Дияна Чаушева

Бейхан Дуран

Живко Чепишев

Петър Карагегов

/17-17-17/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 8

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО: Определяне на нов представител на Община Девин в Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна рибарска група ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 160 от 22.11.2011 г. на Кмета на Община Девин – Цветелин Пенков, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Девин,

РЕШИ:

1.Определя Цветалин Василев Пенков - Кмет на Община Девин, да предста-влява община Девин в работата на Управителния съвет на „Местна инициа-тивна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак- Девин-Доспат".

2. Възлага на Цветалин Василев Пенков - Кмет на Община Девин да подписва всички необходими документи във връзка с работата на „Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин -Доспат"

 

 

/17-17-17/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 9

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет- Девин в общото събрание на НСОРБ.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 161 от 25.11.2011 г. на Председателя на Общински съвет – Девин инж. Михаил Дамянов, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Девин,

РЕШИ:

1.Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение Дияна Асенова Чаушева.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Карамфил Фиданов Каров.

 

/17-17-15/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 10

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет – Девин в общото събрание на АРО.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 162 от 25.11.2011 г. на Председателя на Общински съвет – Девин инж. Михаил Дамянов, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. ЗЗ, ал. З и ал.4 от Устава на Асоциация на родопски общини /АРО/ Общински съвет Девин, Общински съвет - Девин

РЕШИ:

1. Определя за делегат на Общото събрание на Асоциация на родопски общини /АРО/ Петър Гергиев Карагегов.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Андрей Шаламанов.

 

/17-17-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 11

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 29.11. 2011 година, Протокол № 2

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет за развитие.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 163 от 25.11.2011 г. на Председателя на Общински съвет – Девин инж. Михаил Дамянов, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет - Девин

РЕШИ:

1 .Определя за член в Областния съвет за развитие Стоян Димитров Цветков.

 

/17-17-10/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер