Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от първото заседание на Общински съвет - Девин МАНДАТ 2011-2015 година проведено на 07.11.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от първото заседание на Общински съвет - Девин МАНДАТ 2011-2015 година проведено на 07.11.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 1

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.11. 2011 година, Протокол № 1

ОТНОСНО: Избиране на временна комисия за избор на председател на Общинския съвет.

Общински съвет - Девин, на основание чл. 21, ал.1, т.1, във връзка с чл. 21, ал.1, т.3 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Избира временна комисия за избиране на председател на Общински съвет в състав:

Председател: Андрей Каменов Шаламанов

Секретар: Николай Юриев Мартинов

Член: Живко Росенов Чепишев

/17-17-17/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 2

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.11. 2011 година, Протокол № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общинския съвет

Общински съвет - Девин, на основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА и протокол на временната комисия за избиране на председател на Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1. Избира за Председател на Общински съвет – Девин – инж. Михаил Илиев Дамянов.

/17-17-9/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

Р Е Ш Е Н И Е 3

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.11. 2011 година, Протокол № 1

ОТНОСНО: Избор на временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Общински съвет - Девин, на основание чл.21, ал.1, т.1, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Избира временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

Председател: д-р Бинка Иванова Копанова

Членове: 1. Марко Василев Кущинаров

2. Карамфил Фиданов Каров

3. Дияна Асенова Чаушева

4. Живко Росенов Чепишев

/17-17-10/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Михаил Дамянов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер