Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 17.10.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 17.10.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 126

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 145 от 03.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

І.Включва с раздел I - продажба на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следните общински имоти:

1 .Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076027, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.577 дка., АОС № 2029 /29.08.2011 г.

2.3емеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076028, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.206 дка., АОС № 2028 /29.08.2011 г.

3.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни услових, имот с № 076026, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.722 дка., АОС № 2027 /29.08.2011 г.

4.3емеделска земя, нива, десета категория при неполивни услових, имот с № 076025, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.368 дка., АОС № 2026 /29.08.2011 г.

5.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален № 20465.75.27, м. Щудно, зем. Девин с площ 2.429 дка., АОС № 2031 /31.08.2011 г.

6.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален №20465.153.1, м. Потока, зем. Девин с площ дка., АОС № 2045/21.09.2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на бизнеса в района.

/17-10-9/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 127

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 146 от 03.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински нежилищен имот :

1.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076027, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.577 дка., АОС № 2029 /29.08.2011 г. с първоначална цена 80 лв.

2.3емеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076028, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.206 дка., АОС № 2028 /29.08.2011 г. с първоначална цена 30 лв.

3.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076026, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.722 дка., АОС № 2027 /29.08.2011 г. с първоначална цена 100 лв.

4.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 076025, м. Тешел, зем. Гьоврен с площ 0.368 дка., АОС № 2026 /29.08.2011 г. с първоначална цена 50 лв.

5. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален № 20465.75.27, м. Щудно, зем.Девин с площ 2.429 дка., АОС № 2031 /31.08.2011 г. с първоначална цена 730 лв.

6. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален № 20465.153.1, м. Потока, зем.Девин с площ дка., АОС № 2045 /21.09.2011 г. с първоначална цена 662 лв.

Първоначалните цени са без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните^средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-10-9/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 128

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 147 от 03.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

І.Включва с раздел I - продажба на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следните общински имоти:

1.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 022153, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 0.956 дка., АОС №2046 /2011 г.

2Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 021С39, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 2.611 дка., АОС №2047 /2011 г.

3.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 022151, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 3.817 дка., АОС № 2048/2011 г.

4.Земеделска земя, др. селскостопанска територия , десета категория при неполивни условия, имот с № 022094, м. Пичковица, зем. Триград с площ 4.005 дка., АОС №2049 /2011г.

5.Земеделска земя, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия, имот с № 017843, м. Лукова падина, зем. Лясково с площ 2.789 дка., АОС № 2054/2011 г.

6.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 087025. м. Ляс, зем. Михалково с площ 0.862 дка., АОС № 2053 /2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на бизнеса в района.

/17-9-9/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 129

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 147 от 03.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

І.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински нежилищен имот :

1.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 022153, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 0.956 дка., АОС №2046 /2011 г. с първоначална цена 300 лв. с предназначение, изграждане на пчелин. Купувача да не променя предназначението на имота - пчелин за период от 10години

2.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 021039, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 2.611 дка., АОС № 2047/2011 г. с първоначална цена 790 лв.

3.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 022151, м. Шутия мост, зем. Триград с площ 3.817 дка., АОС № 2048/2011 г. с първоначална цена 1150 лв.

4.Земеделска земя, др. селскостопанска територия , десета категория при неполивни условия, имот с № 022094, м. Пичковица, зем. Триград с площ 4.005 дка., АОС №2049 '2011 г. с първоначална цена 1600 лв.

5.Земеделска земя, др. селскостопанска територия, десета категория при неполивни условия, имот с № 017843, м. Лукова падина, зем. Лясково с площ 2.789 дка., АОС № 2054 /2011 г. с първоначална цена 840 лв.

6.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 087025, м. Ляс, зем. Михалково с площ 0.862 дка., АОС № 2053 /2011 г. с първоначална цена 260 лв. Първоначалните цени са без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-9-9/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 130

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 149 от 10.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година на МТС, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Утвърждава променената транспортна схема на община Девин съгласно приложение № 1.

/17-10-10/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 131

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: предложение за промяна на пуп - план за регулация на упи ХVІІ- 803 и упи ХVІІ -807 в участък от ул "граничар" и упи XXIV, кв.16 гр. девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 234 от 09.04.2010 година на Кмета на Община Девин – инж.Здравко Василев, станови-ще на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания гласуванe на основание чл. 21,ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА , чл.134 ал.2, т.6, от ЗУТ, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП - План за регулация на ул. " Граничар" в гр.Девин между осови точки 1636 и 1637 и на УПИ XXIV в кв.16 по ПУП на гр. Девин.

/17-11-11/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 132

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 144 от 27.09.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, проведени разисквания гласуванe на основание чл. 21, ал.1 ,т.23, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. З от ЗМСМА и чл. 2, ал. 6 и ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена ,Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в Обединени детски заведения /ОДЗ/, Целодневни детски градини /ЦДГ/ и Полудневна детска градина /ПДГ/, считано от 01.10.2011 г., както следва:

1.1.За ОДЗ в гр.Девин - градински групи - 14 деца

1.2.За ОДЗ в гр.Девин - яслени групи - 10 деца

1.3.За ЦДГ в кв. Настан, с. Грохотно и с. Гьоврен - 12 деца

1.4.За ПДГ в селата – 8 деца

/17-10-10/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 133

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 154 от 14.10.2011 година на ВрИД Кмет - Антонии Моллов,становище на ПК ”СПОСПУРОЙ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС , Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Включва с раздел I - продажба на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следния общински имот:

имот пл.№ 142011,седма категория при неполивни условия др. селскостопанска територия, м. Гроба, землище с. Михалково с площ 4.277 дка АОС№ 2062/2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 134

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 156 от 14.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „СПОСПУРОЙ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС ,Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Приема пазарната оценка на общински имот - земеделска земя др. селскостопанска територия, седма категория при неполивни условия, м. Гроба. землище с. Михалково с площ 4.277 дка стойност 6501 лв. без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 135

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 155 от 14.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „СПОСПУРОЙ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Включва с раздел II - замяна и ликвидиране на съсобственост на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следния общински имот:

- 83/588 идеални части от имот УПИ-ХП, кв. 17 по ПУП на гр.Девин част от кадастрален № 20465.503.708 по кадастрална карта на гр.Девин АОС № 2061/2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имот

/17-12-11/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 136

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 157 от 14.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „СПОСПУРОЙ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2, чл.32, ал.1 т.2 от Наредба №2, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за продажбата на общинската част от УПИ-ХИ, кв. 17 по ПУП на гр.Девин, част от имот с кадастрален № 20465.503.783 по кадастралната карта на гр.Девин представля-ваща 83/588 идеални части от парцела за сумата от 1660 лв. без ДДС на съсобствениците Борислав Пеев Пеев, Георги Пеев Пеев и Евгения Бириславова Пеева наследници Пею Георгиев Пеев съгласно Н.А.№10/1970г., № 322/1975,№ 158/1993г. и № 43/2007г. по описа на Девинския районен съд. Купувачите да заплатят полагащите се режийни разноски и местен данък.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-12-11/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 137

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на ПУП в кв.114 гр. Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 151 от 10.10.2011 година на ВрИД Кмет Антонии Моллов, и становище на ПК на „УТИЕТ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1 и т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна на регулацията съгласно мотивираното предложение като промяна начина на трайно ползване на имот с кадастрален № 20465.506.457 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан, от улично платно в терен за озеленяване.

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанисването на общинските имоти.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 138

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.10. 2011 година, Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП –ПР за УПИ -241 и терен за озеленяване в кв.2 с.Селча

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 131 от 01.09.2011 година на общинска съветничка – Теодора Тодорова и становище на ПК на „УТИЕТ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 208 във връзка с § 8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на част от УПИ за озеленяване в УПИ за жилищно строителство, включващо имот УПИ – ХV - 241 в кв.2 по ПУП на с. Селча.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер