Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 26.09.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 26.09.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 123

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.09. 2011 година, Протокол № 19

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” и временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство”.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 142 от 21.09.2011 година на Председателя на Общински съвет – Девин – инж. Карамфил Каров, проведени разисквания и гласуванe на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 42, ал.4 от същия закон, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Девин – Антоний Русев Моллов – Зам.-кмет на Община Девин, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Девин.

2. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството, следните лица:

- За кметство с. Брезе - Софка Стоянова Хаджийска - Ст. специалист кметство

- За кметство с. Грохотно – Илми Сали Къртъл – Ст. специалист кметство

- За кметство с. Гьоврен–Венера Ефтимова Коджова – Ст. специалист кметство

- За кметство с. Триград–Софка Велинова Байрактарова – Ст. специалист кметство

- За кметство с. Лясково – Ирина Димитрова Хаджиева – Ст. специалист кметство

- За кметство с. Селча – Невена Антимова Будакова – Ст. специалист кметство

- За кметство с. Осиково – Георги Каменов Бодуров – Ст. специалист кметство

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 124

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.09. 2011 година, Протокол № 19

ОТНОСНО: Отменя свое Решение № 97 от 09.09.2011 г. относно: Разглеждане на учредителен договор за дружество с ограничена отговорност „ТОКУДА МЕД – ДЕВИН” ООД гр. Девин.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Решение № 97 от 09.09.2011 година на Общински съвет – Девин, проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Отменя свое решение № 97 от 09.09.2011 година, относно: Разглеждане на учредителен договор за дружество с ограничена отговорност „ТОКУДА МЕД – ДЕВИН” ООД гр. Девин.

/17-13-13/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 125

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.09. 2011 година, Протокол № 19

ОТНОСНО: Разглеждане на Учредителния договор за дружество с ограничена отговорност „ТОКУМЕД - ДЕВИН” ООД – гр. Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 143 от 21.09.2011 година на Председателя на Общински съвет – Девин – инж. Карамфил Каров, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Одобрява предложения Учредителен договор за създаване на дружество с ограничена отговорност между Община Девин и „Кота – Мак” ЕООД – София и дава съгласие да се създаде Дружество с ограничена отговорност „ТОКУМЕД – ДЕВИН” ООД – гр. Девин.

2. Упълномощава кмета на общината да представлява Община Девин в Общото събрание на съдружниците в „ТОКУМЕД – ДЕВИН” ООД – гр. Девин и да подпише учредителните документи за създаване на дружеството.

/17-13-13/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер