Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №108- 122 от заседанието проведено на 19.09.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №108- 122 от заседанието проведено на 19.09.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 108

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински парцел за построяване на социално жилище.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 96 от 04.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.49 „а”, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:


1. Дава съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж, без търг или конкурс, върху парцел частна общинска собственост УПИ XXII, кв.2 по ПУП на с. Триград с площ 640 кв. м. на Сребрин Емилов Караиванов от с. Триград за сумата от 1367.00 лв./хиляда триста шейсет и седем лева/ без ДДС. Сумата е определена въз основа на данъчната оценка на парцела, тъй като пазарната оценка е по-ниска от данъчната. Парцела е актуван с АОС № 1995/01.09.2010г.

Мотиви: с учредяване на отстъпеното право на строеж ще се задоволят жилищните нужди на лицето./17-13-13/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 109

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински парцел за построяване на социално жилище.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 97 от 04.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 49 „а”, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Девин

РЕШИ

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж, без търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост УПИ ІІІ, кв. 24 по плана на с. Грохотно с площ 408 кв. м. на Назми Джамалов Данаджиев от с. Грохотно за сумата от 979,20 лв. /деветстотин седемдесет и девет лева и двайсет стотинки/ без ДДС. Тази сума е определена въз основа на данъчната оценка на парцела, тъй като пазарната оценка е по-ниска от данъчната. Парцела е актуван с АОС № 1901/24.03.2010 г.

Мотиви: С учредяване на отстъпеното право на строеж ще се задоволят жилищните нужди на лицето./17-13-13/

Председател на

ОбщисъветДевин:

/инж. Карамфил Каров/


РЕШЕНИЕ 100

Прието на редовно заседание на Общински съвет - Девин, проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Предварително съгласие за разпореждане с общински имот.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 140 от 17.09.2011 година на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Девин

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прехвърли възмездно в собственост на НЕК ЕАД, гр. София ЕИК 000649348 общински земеделски имоти с проектни номера и цени съгласно приложения списък неразделна част от настоящето решение. Общата площ на засегнатите имоти е 27.461 дка. с цена 48 232 лв.

2.Упълномощава кмета на община Девин да сключи предварителен договор по чл.15, ал. З от ЗУТ за горепосочените имоти и окончателен при влизане в сила на ПУП- ПРЗ за ХВ "Цанков камък"

Мотиви: С продажбата ще се осъществи изграждането на плануваните съоръжения към язовира.


/17-14 -11/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 111

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 123 от 04.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1.Включва в раздел I - «Продажба» на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следния общински имот: УПИ-ІІІ, кв.25 по ПУП на с. Триград, АОС № 2022/26.07.2011г.

Мотиви: С продажба на парцела ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/


Р Е Ш Е Н И Е 112

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Даване съгласие за замяна на общински имоти с частни за реализацията на ПУП за гробищен парк „Орешково", гр.Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 129 от 29.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК”УТИЕТ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА,чл.40, ал.2,т.З, чл. 21, ал.4 от ЗОС, чл.199, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:


1. Дава съгласие за замяна на следните общински имоти:

1.1 имот с кадастрален № 20465.157.87, местността „Хумата”, с площ 390 кв.м. и цена 591 лв.

1.2 1/2 идеална част / западна/ от имот с кадастрален № 20465.501.1287, с площ 1225 кв.м. и цена 5250 лв., местността „Магюрка”, по плана на гр.Девин.

За

имот с кадастрален № 20465.179.8 с площ 2.734 кв.м., местността „Хумата- Орешково”, гр. Девин с цена 4090 лв. собственост на Димитър Щонов Кочев от гр.Девин, ул. Техеран № 23 съгласно Н.А.№152, т.1, н. д.№297 от 1998 г. Имота е включен в ПУП - ПРЗ за гробищен парк гр.Девин.

2. В уравнение на дяловете Димитър Кочев трябва да доплати сумата от 1751 лв. както и 2.6% местен данък - 45.53лв и 2% режийни разноски - 35.02 лв. върху доплатената цена.

3. Одобрява сключения предварителен договор за замяна.

Мотиви: Ще се обособи крайно необходимия нов гробищен парк в гр.Девин.

/17-14-14/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 113

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински парцел за построяване на социално жилище.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 136 от 13.09.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.49 "а", ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на

строеж, без търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост УПИ I,

кв.21по плана на с. Грохотно с площ 435 кв.м. на Сали Джамал Реджеп от

с.Грохотно за сумата от 960.50лв. без ДДС. Парцела е актуван с АОС

№1530/03.05.2009г.


Мотиви: С учредяване на отстъпеното право на строеж ще се задоволят жилищните нужди на лицето.

/17-14 -14/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 114

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Замяна на общински имот частна собственост за изграждане на гробищен парк с. Беден

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 116 от 26.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.3 от ЗОС и чл. 31, ал.2, т.2, ал.7 от Наредба №2 на община Девин, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:


1.Дава съгласие за замяна на общински имот № 20465.151.38, местността „Гарипова тепавица” по кадастралната карта на гр.Девин, нива, осма категория при неполивни условия, с площ 1 117 кв.м. и цена 500 лв. без ДДС за имот пл.№ 092029, местността „Уселе”, землище с. Беден, използвана ливада, десета категория при неполивни условия, с площ 1 920 кв.м. и цена 500 лв. без ДДС собственост на наследници на Младен Чавдаров Соколов.

2.Възлага на кмета на Общината изпълнението на решението.

/17-14-14/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 115

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП –ПР за УПИ І, УПИ ХІ и УПИ ХІІ в кв.106 гр. Девин, кв. Настан.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 130 от 01.09.2011 година на Теодора Тодорова – общински съветник, становище на ПК по ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134,ал.2, т.6 от ЗУТ , Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на УПИ –I, ХІ, и ХІІ в кв. 106, кв. Настан, гр. Девин и обособяване от тях на нов УПИ І за имоти с пл.№ 5060425 и пл.№ 5060378.


/17-14-14/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 116

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Замяна на общински имот гаражни клетки от №1 до №5, кв.15 на с. Триград

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 81от 10.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т. З и чл.21, ал.4 от ЗОС и чл.31, ал.2. т.2, ал.7 от Наредба №2 на Община Девин, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1.Дава съгласие за замяна на общински имот - гаражни клетки от № 1 до № 5, всяка с площ 20 кв.м., попадащи в УПИ-ХVІІ, кв. 15 по ПУП на с. Триград и обща цена 1425 лв. без ДДС с имот пл.№ 021084, ливада, десета категория при неполивни условия м. Шутия мост, землище с. Триград с площ 253 кв.м. с цена 500 лв. без ДДС собственост на Милко Митков Чаушев, Велин Митков Чаушев, Захаринка Миткова Чаушева и Асибе Кадирова Чаушева, които да заплатят полагащите се режийни разноски и местен данък, както и разликата в цената от 925 лв.

Мотиви: Със замяната ще се удовлетвори искането на наследниците на Делиасанов да бъде заменен имота им, който използван за прокарване на общински път.


/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 117

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Промяна на застрояването в общински имоти и отреждане на УПИ в гр. Девин за строеж на трафопост.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 101от 15.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал. 1, т.11, и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на част от УПИ ІІ за озеленяване в кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 15 кв. м., съгласно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ.

/17-13-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 118

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на ПУП в кв. 1, с. Михалково.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 75 от 07.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал. 1, т.8, и т.11 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет гр. Девин

РЕШИ:

1. Дава съгласие и приема ПУП план за регулация на имот пл. № 145007 по плана на с. Михалково като се образуват самостоятелни працели, УПИ-ІV, УПИ-V, и УПИ-VІ за жилищно строителство.

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанистването на общинските имоти.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/Р Е Ш Е Н И Е 120

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Предварително съгласие за разпореждане с общински имот.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 17 от 03.02.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по „СПОСПУРОИ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 , във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за възмездно прехвърляне в собственост на НЕК ЕАД, гр. София ЕИК 000649348 на общински земеделски имоти, съгласно изменение на ПУП/ПП – І-ви и ІІ-ри етап за изменение на път ІІІ-868 Девин-Михалково, намиращи се в землищата на гр. Девин, с. Лясково и с. Михалково с обща площ на засегнатите имоти от 15,126 дка. на обща стойност 22 670 лв. съгласно приложения списък неразделна част от настоящото решение.

2. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за покупко-продажба.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 121

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Закриване на кметства с. Михалково и с. Стоманево.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 128 от 22.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.17 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от ЗАТУРБ, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Закрива кметство с. Михалково с население от 326 души по постоянен адрес, и с. Стоманево с население 294 души по постоянен адрес, поради липса на законови предпоставки обуславящи статут на кметство, съгласно чл. 16, т.1 от ЗАТУРБ.

2. Решението да се изпрати за обнародване в «Държавен вестник» чрез Областен управител на област Смолян и до Общинската избирателна комисия – Девин за предприемане на действия по чл. 42, ал.(1) т. 6 от ЗМСМА.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 122

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение за промяна на предназначението на общински имот и обособяване на пешеходна улица в кв. 30 по ПУП на гр. Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 162 от 18.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на ПИ ХХІІІ в кв. 30 по ПУП на гр. Девин за урегулиране на пешеходна улица върху част от общинският имот идентификационен номер 5022 и предаване на част от същият с площ 22 кв. м. към УПИ ХХХ, както част от улична регулация /ул. «Балканска»/ с площ от 12 кв. м към УПИ ХХХ, собственост на Осман Дабанов.

/17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/ 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер