Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №98- 107 от заседанието проведено на 19.09.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №98- 107 от заседанието проведено на 19.09.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 98

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Решение № 85 от 11.08.2011 г. на Общински съвет – Девин, в частта му в която е обявен, цитирания в него имот за частна общинска собственост.

Общински съвет - Девин, след като се запозна със Заповед № АП-03-14-870 от 29.08.2011 година на Областен управител – област Смолян, проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. Девин

Р Е Ш И

1.Изменя свое решение № 85 от 11.08.2011 г. в частта на основанието и мотивите, както следва:

На основание чл.21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал.1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т.1 от ЗОС, чл. 25, ал.1, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ.

Мотиви: с решение № 85 от 11.08.2011 г. се променя начина на трайно ползване на имота. Съгласно чл. 6, ал.1 от ЗОС, същите са престанали да имат предназначение на имоти предназначени да задоволяват обществените потребности от местно значение по чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ.

/17-14-14/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 99

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 139 от 17.09.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1,чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС, чл.25, ал.1,ал.3,т.1,ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.45 „и” от ППЗСПЗЗ и чл. 59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1.Променя статута начина на ползване на следните общински земеделски имоти за срок - безсрочно.

1.1.Общински земеделски имот с проекто .№ 006284, м. Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.932 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.2.0бщински земеделски имот с проекто .№ 006285, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.615 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.3.Общински земеделски имот с проекто .№ 006290, м. Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 1.446 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.4.0бщински земеделски имот с проекто .№ 007097, м.Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване ведомствен път, без категория , с площ 0.007 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.5.Общински земеделски имот с проекто .№ 007290, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.649 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.6.Общински земеделски имот с проекто .№ 007291, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.254 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.7.Общински земеделски имот с проекто .№ 007295, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.148 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.8.Общински земеделски имот с проекто .№ 007339, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 0.108 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.9.Общински земеделски имот с проекто № 007349, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.865 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.10.Общински земеделски имот с проекто № 007365.Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване местен без категория , с площ 0.506кв.м. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.11.Общински земеделски имот с проекто кадастрален .№ 007368, м.Деве бою, землище с.Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.045 дка. с нов начин на трайно др. селскостопанска територия.

1.12.Общински земеделски имот с проекто .№ 007369, м.Деве бою, землище с.Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.018 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.13.Общински земеделски имот с проекто № 007391, м.Деве бою, землище с.Селча, начин на трайно ползване ведомствен път, без категория , с площ 1.339 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.14.0бщински земеделски имот с проекто .№ 059025, землище с. Михалково, начин на трайно ползване полски път, без категория , с площ 0.057 дка. с нов начин на трайно др. селскостопанска територия.

1.15.Общински земеделски имот с проекто .№ 059026,землище с.Михалково, начин на трайно ползване полски път, без категория , с площ 0.069 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.16.Общински земеделски имот с проекто № 111004, м. Река Въча, землище с. Михалково, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 2.557 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.17.0бщински имот с проекто кадастрален .№ 20465.505.15, землище Девин, начин на трайно ползване път, без категория , с площ 0.740 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.18.Общински имот с проекто кадастрален .№ 20465.505.5102, землище Девин, начин на трайно ползване път, без категория , с площ 0.166 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

2. Обявява за частна общинска собственост следните земеделски имоти:

1.1.Общински земеделски имот с проекто .№ 006284, м. Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.932 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.2.0бщински земеделски имот с проекто .№ 006285, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.615 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.3.Общински земеделски имот с проекто .№ 006290, м. Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 1.446 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.4.0бщински земеделски имот с проекто .№ 007097, м.Деве бою, землище. с. Селча, начин на трайно ползване ведомствен път, без категория , с площ 0.007 дка. с нов начин на трайно друга селскостопанска територия.

1.5.Общински земеделски имот с проекто .№ 007290, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.649 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.6.Общински земеделски имот с проекто .№ 007291, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.254 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.7.Общински земеделски имот с проекто .№ 007295, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 1.148 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.8.Общински земеделски имот с проекто .№ 007339, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, седма категория при неполивни условия, с площ 0.108 дка. с нов начин на трайно др.селскостопанска територия.

1.9.Общински земеделски имот с проекто № 007349, м. Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.865 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.10.Общински земеделски имот с проекто № 007365.Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване местен без категория , с площ 0.506кв.м. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.11.Общински земеделски имот с проекто кадастрален .№ 007368, м.Деве бою, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.045 дка. с нов начин на трайно ползване др. селскостопанска територия.

1.12.Общински земеделски имот с проекто .№ 007369, м. Деве бою, землище с.Селча, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 0.018 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.13.Общински земеделски имот с проекто № 007391, м. Деве бою, землище с.Селча, начин на трайно ползване ведомствен път, без категория , с площ 1.339 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.14.0бщински земеделски имот с проекто .№ 059025, землище с. Михалково, начин на трайно ползване полски път, без категория , с площ 0.057 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.15.Общински земеделски имот с проекто .№ 059026,землище с.Михалково, начин на трайно ползване полски път, без категория , с площ 0.069 дка. с нов начин на трайноползване друга селскостопанска територия.

1.16.Общински земеделски имот с проекто № 111004, м. Река Въча, землище с. Михалково, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 2.557 дка. с нов начин на трайно ползване дрруга селскостопанска територия.

1.17.0бщински имот с проекто кадастрален .№ 20465.505.15, землище Девин, начин на трайно ползване път, без категория , с площ 0.740 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

1.18.Общински имот с проекто кадастрален .№ 20465.505.5102, землище Девин, начин на трайно ползване път, без категория , с площ 0.166 дка. с нов начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.

Мотиви: С преобразуване на имотите ще се даде възможност за реалното им ползването по предназначение . Същите са престанали да имат предназначението на имоти предназначени да задоволяват обществените потребности от местно значение по чл.25. ал.1от ЗСПЗЗ.

/17-16-16/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

РЕШЕНИЕ 100

Прието на редовно заседание на Общински съвет - Девин, проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Предварително съгласие за разпореждане с общински имот.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 140 от 17.09.2011 година на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Девин

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прехвърли възмездно в собственост на НЕК ЕАД, гр. София ЕИК 000649348 общински земеделски имоти с проектни номера и цени съгласно приложения списък неразделна част от настоящето решение. Общата площ на засегнатите имоти е 27.461 дка. с цена 48 232 лв.

2.Упълномощава кмета на община Девин да сключи предварителен договор по чл.15, ал. З от ЗУТ за горепосочените имоти и окончателен при влизане в сила на ПУП- ПРЗ за ХВ "Цанков камък"

Мотиви: С продажбата ще се осъществи изграждането на плануваните съоръжения към язовира.


/17-14 -11/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

РЕШЕНИЕ 101

Прието на редовно заседание на Общински съвет - Девин, проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Делба на съсобствени имоти.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 419 от 06.08.2011 година на Зам. Кмета на Община Девин - инж. Пламен Балталийски, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4, т.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 от Наредба № 2 на община Девин, Общински съвет - гр. Девин

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши доброволна делба на съсобствени имоти между община Девин и НЕК - ЕАД, гр. София съгласно приложените 4 броя договори за делба неразделна част от настоящето решение, както следва:

1. 1Договор за покупко-продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, заверен и вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Девин под № 141 ,т ом I, вх.р. №685 от 09.07.2004 г.

1.2Договор за покупко-продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, заверен и вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Девин под № 142, том III, вх.р. №686 от 09.07.2004 г.

1.3Договор за покупко-продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, заверен и вписан в Службата по вписванията при Районен съд

гр .Девин под № 230, том I, вх.р. №1346 от 16.11.2004 г.

1.4Договор за покупко-продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, заверен и вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Девин под № 231, том I, вх.р. №61347 от 02.12.2004 г.

2.Утвърждава предложените проекто - договори за делба на имотите.


/17-16-16/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 102

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на еднократна помощ на Стелияна Брезалиева за участие в европейско първенство по шахмат за деца.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 138 от 16.09.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Девин, дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Стелияна Брезалиева, чрез майка си Севдалина Спахиева- Брезалиева в размер на 1 000 (хиляда лева).

2. Средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджет 2011 г. средства по § 42-14 в дейност 122 „Общинска администрация”.

3. Задължава майката Севдалина Спахиева - Брезалиева в срок до 10 дни от приключване на европейското първенство по шахмат да представи разходооправдателни документи за сумата от 1 000 лева.

/17-16-16/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 103

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Актуализиране броя на паралелките и групите на децата и учениците в детските градини и училищата от Община Девин за учебната 2011/2012г.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 141 от 19.09.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т. З от ЗМСМА, чл.31, ал.1, т.2 и т. З и ал.2, ал. З, ал.4 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение №715/01.10.2010 г. на Министерски съвет, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за формиране на маломерни и слети паралелки в защитените училища, както следва:

1.1.ОУ „Христо Ботев" - с. Лясково

І и II клас - слята паралелка с ученика/4+2/

III клас -самостоятелна паралелка 6ученика

V и VI- слята паралелка с 16 ученика/9+7/

VII и VIII - слята паралелка с ученика/7+5/

1.2.0У „Отец Паисий" - с. Селча

ПК и II клас - слята паралелка с 6 ученика /1+5/

III клас и IV клас - слята паралелка с 8 ученика /5+3/

V и VI - слята паралелка с 7 ученика /6+!/

VII - самостоятелна паралелка с 4 ученика

13.ОУ „Димитър Благоев" - с. Осиково

I клас самостоятелна паралелка с 4 ученика

II клас и 111 клас - слята паралелка с 4ученика /2+2/

V клас и VI клас - слята паралелка с 11 ученика /7+4/

VII и VIII - слята паралелка с 12 ученика /7+5/

1.4.0У „Иван Вазов" - с. Триград

1 клас и 11 клас - слята паралелка с 9 ученика /4+5/

III клас - 0 ученика

IV клас - самостоятелна паралелка с 6 ученика

V клас и VI клас - слята паралелка с 7 ученика /3+4/

VII и VIII - слята паралелка с 9ученика /4+5/

2. Актуализира свое Решение №77/11.08.2011 година относно броя на паралелките и броя на учениците за учебната 201 1/2012 година, под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г., по училища, както следва:

2.1ОУ „Св. Св. Кирил и Методий'' - кв. Настан

III клас - 13 ученика - 1 самостоятелна паралелка

V клас - 14 ученика - 1 самостоятелна паралелка

VI клас - 11 ученика - 1 самостоятелна паралелка

2.2ОУ „Гео Милев" - с.Грохотно

V клас - 11 ученика - 1 самостоятелна паралелка

3. Съгласно чл.П а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника Регионалния инспекторат по образованието и науката -гр. Смолян, за даване на разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както следва:

3.1ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - кв. Настан

I клас - 6 ученика - 1 самостоятелна паралелка

IIклас и IV клас - 9 ученика / 6+3/ - 1 слята паралелка

VII клас - 9 ученика - 1 самостоятелна паралелка

VIII клас - 7 ученика - 1 самостоятелна паралелка

3.2ОУ „Гсо Милев" -- с.Грохотно

II клас - 7 ученика - 1 самостоятелна паралелка

III клас - 8 ученика - 1 самостоятелна паралелка

IV клас - 9 ученика - 1 самостоятелна паралелка

VII клас - 9 ученика - 1самостоятелна паралелка

3.3. ОУ „П. Кр, Яворов" - с.Гьоврен

I клас - 8 ученика - 1 самостоятелна паралелка

Vклас - 8 ученика - 1 самостоятелна паралелка

VI клас и VII клас /3+6/ - 9 ученика - 1 слята паралелка

4.Общински съвет - Девин утвърждава дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки за учебната 2011/2012г. при единнен разходен стандарт - 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева по училища, както следва:

УЧИЛИЩЕ

Необходими средства за дофинансиране

Общо (лева)

от 15.09. до 31.12.2011 г.

от 01.01. до 1 • 1

1.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий -кв.Настан

4905.83

11 914,20

16 820

2.

ОУ „Гео Милев" - с.Грохотно

3 975,42

9 654,58

13630

ОУ „Пейо Яворов'" - с.Гьоврек

3 214,15

7 805,83

11020

ВСИЧКО:

12095,40

29374,60

41470

/17-16-16/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил

Р Е Ш Е Н И Е 104

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Управление на общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 120 от 01.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.12, ал. З от ЗОС и чл.7, ал.2 от Наредба №2 на община Девин, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление , за срок до пет години на стая № 307 с площ 17 кв.м., III етаж в сградата на общежитие , ул. „Явор” № 1 в кв.68, УПИ- II по ПУП на гр.Девин на Съюза на глухите в България, Районна организация - Пловдив, Териториална организация на глухите - гр.Девин.

Мотиви: С предоставяне на обекта ще се задоволят нуждите на организацията от подходящо помещение.

/17-13-13/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров

Р Е Ш Е Н И Е 105

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Управление на общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 121 от 01.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК по ”СПОСПУРОИ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.12, ал. З от ЗОС и чл.7, ал.2 от Наредба № 2 на община Девин, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление за срок до пет години на стая № 206 с площ 17 кв.м., II етаж в сградата на общежитие ул. „Явор” №1 в кв.68, УПИ- II по ПУП на гр.Девин на Съюза на слепите в България Първична организация на слепите - гр.Девин.


Мотиви: С предоставяне на обекта ще се задоволят нуждите на организацията от подходящо помещение.

/17-11-11/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 107

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 19.09. 2011 година, Протокол № 18

ОТНОСНО: Разпореждане с общински парцели

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 95 от 04.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, становище на ПК”УТИЕТ”, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1.Включва в Раздел III - ОПС на годишната „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011 г." общински парцел, попадащ в УПИ III, кв.24 по плана на с. Грохотно.

2.Определя парцел, попадащ в УПИ III, кв.24 по плана на с. Грохотно за построяване на жилище за лица с установени жилищни нужди.

3. Определя парцел, попадащ в УПИ ХХІІ, кв. 2 по ПУП на с. Триград за построяване на жилище за лица с установени жилищни нужди.


Мотиви: Удовлетворяване необходимостта от отреждане на парцели за граждани с установени жилищни нужди./17-12-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/ 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер