Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 09.09.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 09.09.2011 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е 96

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 09.09. 2011 година, Протокол № 17

ОТНОСНО: Запознаване на населението с финансов одит на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Извършен от регистриран одитор Лидия Калинова Делиева.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 126 от 18.08.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие одитният доклад за направените констатации при извършване на финансов одит на „МБАЛ - Девин” АД – гр.Девин от Лидия Делиева –регистриран одитор, да бъде публично оповестен сред населението и медиите от кмета на община Девин инж. Здравко Василев.

/17-15-14/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

РЕШЕНИЕ №97

Прието на редовно заседание на Общински съвет - Девин, проведено на 09.09. 2011 година, Протокол № 17

ОТНОСНО: Разглеждане на учредителен договор за дружество с ограничена отговорност "ТОКУДА МЕД - ДЕВИН" ООД гр. Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 133 от 08.09.2011 година на Кмета на Община Девин - инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания и поименно гласуване на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, и ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - гр. Девин

РЕШИ:

1. Одобрява предложения Учредителен договор за създаване на дружество с ограничена отговорност между Община Девин и „Кота - Мак" ЕООД -София и дава съгласие да се създаде Дружество с ограничена отговорност "ТОКУДА МЕД - ДЕВИН" ООД гр.Девин с направените допълнения.

2. Упълномощава кмета на общината да представлява Община Девин в Общото събрание на съдружниците в "ТОКУДА МЕД - ДЕВИН" ООД гр.Девин и да подпише учредителните документи за създаване на дружеството.

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер