Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №86- 95 от заседанието проведено на 11.08.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №86- 95 от заседанието проведено на 11.08.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 86

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Определяне на средищно училище в Община Девин за 2011/2012 учебна година.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 125 от 09.08.2011 година на Емил Димитров Кисьов – Заместник председател на Общински съвет - Девин, проведени разисквания гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, §6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление №84/06.04.2009 год. на Министерски съвет, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката в Списъка на средищните училища за 2011/2012 учебна година да се запази СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин.

2. Възлага на Кмета на Община Девин да внесе мотивирано предложение за средищно училище по т.1 в Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 15 август 2011 година, като към предложението се приложи и становище на началника на Регионалния инспекторат по образование – гр. Смолян.

/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 87

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 105 от 20.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Включва с раздел І - продажба на годишната «Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011г.», следните общински имоти:

1.1 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011158, местността «Тамничища», землеще с.Лясково, с площ 3002 кв.м. АОС № 2003/15.06.2011г.

1.2 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011162, местността «Тамничища», землище с.Лясково, с площ 1266 кв.м. АОС № 2004/15.06.2011г.

1.3 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011174, м.Тамничища , зем. с.Лясково, с площ 3999 кв.м. АОС № 2010/15.06.2011г.

1.4 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011171, местността «Тамничища», землище с.Лясково, с площ 4302 кв.м. АОС № 2005/15.06.2011г.

1.5 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011183, местността «Тамничища», землище с.Лясково, с площ 2117 кв.м. АОС № 2011/15.06.2011г.

1.6 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011194, местността «Тамничища», землище с.Лясково, с площ 2002 кв.м. АОС № 2012/15.06.2011г.

1.7 Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, пл.№ 20465.151.14, местността «Гарипова Тепавица», землище гр.Девин, с площ 416 кв.м. АОС №2008 /15.06.2011г.

1.8 Незастроен жилищен парцел .№ 20465.506, ул. Малина, гр.Девин, кв.Настан с площ 276 кв.м. АОС №2006 /15.06.2011г.

Мотиви: с продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на бизнеса в района.

/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 88

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имоти.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 104 от 20.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:

1.1 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011158, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 3002 кв.м. АОС № 2003/15.06.2011г. с първоначална цена 1050 лв.

1.2 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011162, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 1266 кв.м. АОС № 2004/15.06.2011г. с първоначална цена 450 лв.

1.3 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011174, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 3999 кв.м. АОС № 2010/15.06.2011г. с първоначална цена 1 400 лв.

1.4 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011171, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 4302 кв.м. АОС № 2005/15.06.2011г. с първоначална цена 1 500 лв.

1.5 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011183, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 2117 кв.м. АОС № 2011/15.06.2011г. с първоначална цена 750 лв.

1.6 Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, пл.№ 011194, местността «Тамничища», землище с. Лясково, с площ 2002 кв.м. АОС № 2012/15.06.2011г. с първоначална цена 700 лв.

1.7 Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, пл.№ 20465.151.14, местността «Гарипова тепавица», землище гр.Девин, с площ 416 кв.м. АОС №2008 /15.06.2011г. с първоначална цена 832 лв.

1.8 Незастроен жилищен парцел .№ 20465.506, ул. Малина , гр.Девин, кв.Настан с площ 276 кв.м. АОС №2006 /15.06.2011г. с първоначална цена 4140 лв.

Първоначалните цени са без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанистване на общинските имоти.

/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 89

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 110 от 21.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Включва с раздел І – продажба на годишната „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011 г.”, следния общински имот:

1.1 Земеделска земя, използвана ливада, осма категория при неполивни условия, имот кадастрален № 20465.151.31, местността „Гарипова тепавица”, землище гр. Девин с площ 1.289 кв.м., АОС № 2020/21.07.2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на бизнеса в района.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 90

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 109 от 21.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищен имот:

1.1 Земеделска земя, използвана ливада, осма категория при неполивни условия, имот кадастрален № 20465.151.31, местността „Гарипова тепавица”, землище гр. Девин с площ 1.289 кв.м., АОС № 2020/21.07.2011 г. с първоначална цена 2 578 лв.

Първоначалната цена без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 91

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Замяна на общински имот в кв. 43 на гр. Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 78 от 07.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл.31, ал. 2, т.4 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за замяна на част от общински имот с кадастрален № 20465.501.1187 по кадастралната карта на гр. Девин, утвърдена със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 14 кв. м. с цена 610 лв. без ДДС с част от имот с кадастрален № 20465.501.390 по кадастралната карта на гр. Девин, с площ 19 кв. м., собственост на Соня Спасенова Копанова, Н.А.№ 190/31.10.2001 г. с цена 828 лв. община Девин не следва да доплати разликата от 218 лв. на Соня Копанова. Лицето Соня Спасенова Копанова да заплати полагащите се режийни разноски и местен данък върху стойността на общинския имот.

Мотиви: С замяната ще се подобри ефективното стопанисване на общинските имоти.

/17-13-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 92

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение за промяна на улична регулация от о.т. 486 до о.т. 60 в кв. 60 по ПУП на град Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 18 от 04.02.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8, ал. 2 ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ във връзка със § 8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на ПУП – План за регулация на участък от уличната регулация в границите и с УПИ ХІ и УПИ ХІІ и от о.т. 486 до о.т. 60 в кв. 60 по ПУП на гр. Девин.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 93

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Именуване на улица в град Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 113 от 25.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Именува пешеходна улица обслужваща УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 40 по ПУП на гр. Девин с името „Кипарис”

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 94

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 107 от 20.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41”и” от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Променя начина на трайно ползване на следните общински земеделски имоти:

1.1 Общински земеделски имот пл.№ 022153, местността „Шутия мост”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 0.956 дка. с нов начин на трайно ползване - ливада.

1.2 Общински земеделски имот пл.№ 021039, местността „Шутия мост”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 2.611 дка. с нов начин на трайно ползване - ливада.

1.3 Общински земеделски имот пл.№ 022151, местността „Шутия мост”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 3.817 дка. с нов начин на трайно ползване - др. селскостопанска територия.

1.4 Общински земеделски имот пл.№ 022094, местността „Пичковица”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище, мера, осма категория при неполивни условия, с площ 4.005 дка. с нов начин на трайно ползване - ливада.

1.5 Общински земеделски имот пл.№ 012503, местността „Гробето”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище, мера, десета категория при неполивни условия, с площ 3.328 дка. с нов начин на трайно ползване - др.селскостопанска територия.

1.6 Общински земеделски имот с проекто пл.№ 017843, местността „Лукова падина”, землище с. Лясково, начин на трайно ползване пасище мера, десета категория при неполивни условия, с площ 2.798 дка. с нов начин на трайно ползване - др. селскостопанска територия.

1.7 Общински земеделски имот пл.№ 012276, местността „Хорлог”, землище с. Триград, начин на трайно ползване пасище мера, десета категория при неполивни условия, с площ 0.864 дка. с нов начин на трайно ползване - нива. Имота е образуван от имот № 012047.

1.8 Общински земеделски имот пл.№ 003388, местността „Котлина”, землище с. Селча, начин на трайно ползване пасище с храсти , десета категория при неполивни условия, с площ 2.072 дка. с нов начин на трайно ползване - ливада.

1.9 Общински земеделски имот пл.№ 087025, местността „Ляс”, землище с. Михалково, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 0.862 дка. с нов начин на трайно ползване - нива.

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанисването на общинските имоти.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 95

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение за промяна на ПУП- ПРЗ за УПИ І, кв. 30 с. Гьоврен.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 111 от 21.07.2011 година на Теодора Иванова Тодорова – общински съветник, и становище на ПК на „УТИЕТ” проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 208 от ЗУТ във връзка със § 8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението на част от УПИ-І – озеленяване в УПИ за жилищно строителство, включващо имот с пл. № 167, с площ от 117 кв. м. и имот с пл. № 172 с площ от 39 кв. м. и част от УПИ-І за озеленяване за улична регулация в кв. 30 по ПУП на с. Гьоврен.

/17-13-12/

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер