Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №76- 85 от заседанието проведено на 11.08.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №76- 85 от заседанието проведено на 11.08.2011 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е 76

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Девин към 30.06.2011 г. и предложение за актуализация.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 117 от 27.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания, поименно гласуванe на основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал.1 и чл. 42, ал.4 от Закона за общинския бюджет и чл. 38 и чл. 49 от Наредба за условията и реда за състояние, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет - Девин

РЕШИ:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община Девин за първото шестмесечие на 2011 година както следва:

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ

ОТГОВОРНОСТИ

1.1.1 ПРИХОДИ - 2 397 749 ЛЕВА

1.1.2 РАЗХОДИ - 1 762 135 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1 и № 1.2

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.2.1 ПРИХОДИ - 1 423 582 ЛЕВА

1.2.2 РАЗХОДИ - 1342 394 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.1 и № 2.2

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1.3.1 РАЗХОДИ - 54 233 ЛЕВА

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.3

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 30.06.2011 г. и предложението за актуализация, съгласно приложение № 11

3. Приема отчета за извънбюджетните средства и фондове към 30.06.2011 г., съгласно приложение № 3, № 4, № 5 и № 6

4. Приема предложението за актуализация на бюджет 2011 г. съгласно приложение № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 2.3


/17-12-11/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 77

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Одобряване структурата на училища, обслужващи звена и детски градини в Община Девин; формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. за учебната 2011/2012 г. и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 100 от 14.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „ОЗСПМДСКЕ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал.1 и т.2 и т.3 и ал.2, ал.3, ал.4, чл. 11а от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение № 937/08.12.2009 г. на Министерски съвет , Общински съвет - Девин

РЕШИ:

1. Утвърждава структурата на училищата, детските градини и обслужващи звена в община Девин за учебната 2011/2012 година, както следва:

1.1. Училища:

1. Средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Девин

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан

3. Основно училище „Гео Милев” – с. Грохотно

4. Основно училище „Пейо Яворов” – с. Гьоврен

5. Основно училище „Иван Вазов” – с. Триград

6. Основно училище „Отец Паисий” – с. Селча

7. Основно училище „Христо Ботев” – с. Лясково

8. Основно училище „Димитър Благоев” – с. Осиково

1.2. Обслужващи звена:

1. Ученическо общежитие „Васил Левски”- гр. Девин

1.3. Детски градини:

1. Обединено детско заведение „Здравец” – гр. Девин

1.1. филиал кв.”Люляк” в Общностен център за деца и семейства – гр. Девин /1 яслена група и 1 целодневна градинска група /.

2. Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин

2.1. филиал с. Лясково – 1 полудневна група

3. Целодневна детска градина „Младост” – гр. Девин, кв. Настан

4. Целодневна детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно

5. Целодневна детска градина „Радост” – с. Гьоврен

5.1. филиал с. Триград – 1 целодневна група.

2.Определя броя на паралелките и броя на учениците за 2011/2012 учебна година под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. по училища, както следва:

2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан

ІІІ клас – 13 ученика – 1 паралелка

V клас – 14 ученика – 1 паралелка

VІ клас – 11 ученика – 1 паралелка

2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

V клас – 12 ученика – 1 паралелка

3. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Смолян, за даване на разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища, както следва:

3.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан

І клас – 7 ученика – 1 паралелка

ІІ и ІV клас – 9 ученика – 1 слята паралелка

VІІ клас – 9 ученика – 1 паралелка

VІІІ клас – 7 ученика – 1 паралелка

3.2. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно

І клас и ІІ клас – 2 ученика + 7 ученика - 1слята паралелка

ІІІ клас – 8 ученика – 1 паралелка

ІV клас – 9 ученика – 1 паралелка

VІІ клас – 9 ученика – 1 паралелка

3.3. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен

І клас – 8 ученика – 1 паралелка

V клас – 8 ученика - 1 паралелка

VІ и VІІ клас – 3 ученика + 6 ученика – 1 слята паралелка

4. Утвърждава дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки за учебната 2011/2012 г. при единен разходен стандарт 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева, както следва:

УЧИЛИЩЕ

Необходими средства за дофинансиране

Общо

(лева)

от 15.09. до 31.12.2011 г.

от 01.01. до 15.09.2012 г.

1.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий – кв.Настан

4 821,25

11 708,75

16 530

2.

ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно

3 721,67

9 038,33

12 760

3.

ОУ „Пейо Яворов” – с.Гьоврен

3 045,00

7 395,00

10 440

ВСИЧКО:

11 587,92

28 142,08

39 730

 


/17-11-11/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 78

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Девин, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотека при НЧ «Назъм Хикмет – 1948» - с. Грохотно.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 118 от 27.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „ОЗСПМДСКЕ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.61, ал.1 и ал.2, т.4, буква г, от ЗМСМА, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Девин да участва като партньор на местно ниво по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, като оказва дългосрочна подкрепа на библиотеката, включена по Етап 2011 година на програмата.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ „Назъм Хикмет -1948” – с. Грохотно.

4.Задължава Кмета на Община Девин да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика към Общински съвет – гр. Девин.

Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.


/17-10-10/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 79

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на Община Девин.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 102 от 20.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „ОРСОБДПРГПМЖ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.3, от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, обн. В ДВ, бр. 32/29.03.2002 г., Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Утвърждава променената транспортна схема на Община Девин, съгласно приложение №1.


/17-14-14/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 80

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане на превозите по утвърдена транспортна схема по линиите от ІІІ-ти и ІV-ти пакет от транспортната схема на Община Девин, чрез конкурс.

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 103 от 20.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „ОРСОБДПРГПМЖ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 и чл. 19, ал.1, от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, обн. в ДВ, бр. 32/29.03.2002 г., Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Възлага с конкурс превозите по утвърдената схема по линиите от ІІІ-ти и ІV-ти пакет от транспортната схема на община Девин за обществен превоз на пътници и делегира изпълнението на своите функции относно обявяването и провеждането на конкурса на Кмета на Община Девин.

2. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения:

Председател: Заместник – кмет на Община Девин

Членове: Правоспособен юрист

Специалист от Общинска администрация Девин

Представител на РД „Автомобилна администрация” - Смолян

Представител на „Пътна полиция” - Девин

Представител на ТД на НАП - Смолян

Представител на “Корпорация на автомобилните превозвачи в България” Смолян

3. Утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в конкурса:

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите за участие в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

· Да са закупили необходимата документация за участие в конкурса. Документацията се получава на гише „Деловодство” партерен етаж срещу представяне на квитанция за внесена сума от 50 /петдесет/ лева, платени на партерен етаж, гише “каса” в или в касата на Общинска администрация - Девин. Документацията може да се закупува от деня, следващ датата на публикуването на съобщението за конкурса.

· Да са подали предложение в рамките на определения срок и определеното място.

· Превозните средства, включително и резервните, които предлагат за участие в конкурса да притежават удостоверение за транспортна годност, валидно към датата на отваряне на предложенията.

· Да притежават собствена или наета сервизна база, съответстваща на броя на превозните средства и осигуряваща условия за обслужване и поддържане на автомобилите в изправност.

· Кандидатите да гарантират 100 % изпълнението на договорираните линии, по утвърдените маршрутни разписания.

· Кандидатите да отговарят на всички изисквания на Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 на МТС за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ и Наредба № 2 на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.

2. 1. Отстранява се от участие в конкурса кандидат, който:

1. Не е регистиран по реда на Търговския закон;

2. Не притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона;

3. Не притежават удостоверения за транспортна годност на автомобилите, които предлагат за участие;

4. Не разполагат със собствена или наета сервизна база за обслужване и поддържане на автомобилите;

5. Подал е предложение извън рамките на определения срок и място за подаване на предложенията;

6. Не е попълнил и подписал двете декларации, приложени в конкурсната документация;

7. Не е внесъл гаранция от 1000 (хиляда лева) за участие в конкурсната процедура. Изключение се допуска за гаранция, която е внесена при предишното кандидатстване

3. ДЕЛОВИ КОНТАКТИ:

Делови контакти и кореспонденция между Възложителя и Кандидатите след отваряне на предложенията ще се осъществява лично или чрез писма, телефон или факс .

Адрес на Възложителя: 4800 град Девин , ул."Дружба" № 1

Телефон : 03041/ 2174, факс : 03041/ 26-61

4. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

4.1. Всеки участник в конкурса има право да представи само едно предложение от свое име. При представяне на повече от едно предложение Възложителят изключва съответния участник от конкурса.

4.2. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от негов упълномощен представител. Не се допуска получаване на оферта по пощата с препоръчано писмо.

4.3. Върху плика се отбелязват:

- Предмет на конкурса;

- Наименование на фирмата /кандидата/;

- Адреса на участника, телефон, факс;

- Име на представляващото лице.

4.4. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.5. Срок за подаване на предложенията до 17.00 часа в последния работен ден на седмицата, предхождаща датата на конкурса в деловодстовото на Общинска администрация Девин, ет. І, Фронт – офис в определения в Заповедта по чл. 17, ал.4 от Наредба №2/2002 г. срок.

4.6. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя .

4.7. Не се приема предложение в плик: незапечатан или с нарушена цялост, такова предложение се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

5. ПРОМЕНИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

До изтичане на крайния срок за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или да оттегли предложението си, като това се отбелязва в регистъра.

6. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТАНИЯТА От 10.00 ч. в залата на Община Девин на определената в Заповедта по чл. 17, ал.4 от Наредба №2/2002 г. дата. Кандидатите, подали предложение могат да присъстват на отварянето на предложенията.

7. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО :

На първо място се класира предложението, получило най-висок бал, определен по следните критерии:

Критерии към автобусите:

7.1.1. Наличие на собствена или наета сервизна и гаражна база.

- собствена–15 точки.

- наета–7 точки.

7.1.2. Собствен или нает автобус, основен за изпълнението на линията:

- собствен или на лизинг – 8 точки.

- нает - 5 точки.

Точките за всички предложени автобуси се сумират.

7.1.3. Средна възраст на основните резервни автобуси в пакета линии, предоставени допълнителни услуги, комфорт в автобусите, резерв от превозни средства:

7.1.3.1. Средна възраст на автобусите:

- от 0 до 5 години 30 точки.

- от 6 до 10 години 15 точки.

- над 10 години 5 точки.

7.1.3.2. Предоставени услуги в превозните средства, комфортност на автобуса: /дават се за всеки подпункт/

- еднаква и здрава, без разкъсвания тапицерия –10 точки.

- климатик – 13точки.

- отопление – 6 точки.

- добър външен вид – 6 точки.

- здрави уплътнения, осветление – 6 точки.

- конструкция на седалките – 6 точки.

- хладилник– 6 точки.

- видео, телевизор, музика, озвучение – 10 точки.

- санитарен възел – 10 точки.

При липса на дадена подточка не се присъждат точки. Точките за всички предложени автобуси се сумират.

7.1.3.3. Резерв от превозни средства:

- един автобус – 2 точки.

- повече от един автобус – 10 точки.

7.1.3.4. Екологичност на превозните средства:

- оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО II15 точки.

- оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО I8 точки.

- оборудване на ДВГ, отговарящ на БДС – 1 точки.

/доказва се със съответния сертификат, като се приема най-високия стандарт за екологичност/. Точките за всички предложени автобуси се сумират.

7.1.3.5. Наличие на оборудване на превозните средства, за превоз на трудноподвижни лица:

врати или други механизми и приспособления – 15 точки. Точките за всички предложени автобуси се сумират.

-

7.2. Критерии за превозвача:

7.2.1. Социални облекчения, цени, ценообразуване на билетите:

- обосновка и аргументация при ценообразуването – от 1 до 3 точки.

- принципи при снабдяването на пътниците с билети – от 1 до 3 точки.

- други предложения със социално значение, социални облекчения, преференциални услуги за общински нужди /в т.ч. заети лица на трудов договор за наетата линия/ - 15 точки.

- цена на билета по линия – от 1 до 15 точки. (максимален брой точки се дава на превозвача, предложил най-ниска цена на билета за конкретната линия. Следващите получават по - малък брой точки, пропорционално на съотношението между най-ниската и останалите предложени цени. Точките за всички предложени линии се сумират на превозвача.

- срок на запазване цената на билета – от 1 до 15 точки. (максимален брой точки се дава на превозвача, предложил най-голям срок запазване на цената на билета за конкретната линия. Следващите получават по - малък брой точки, пропорционално на съотношението между предложените срокове и и най-големия от всички.

Точките за всички предложени линии се сумират на превозвача.

7.2.2 Редовно изпълнение на разписанията, опит и професионализъм в досегашната дейност като превозвач по битови линии, договорирани с община Девин, нарушения в досегашната практика:

- при нарушения, констатирани от ДА “АА” или Об. А се отнемат по 5 точки за всяко нарушение.

8. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Всеки от оценяващите в комисията за конкурса попълва и подписва индивидуална оценъчна карта за пакета от линии, за които всеки превозвач кандидатства. Кандидатите за даден пакет се класират в зависимост от набрания брой точки, като на първо място се класира набралия най - много точки кандидат.

9. УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА :

Представеният образец на предложението, заедно с приложенията се попълва на български език, четливо и ясно от участника. При попълване на предложението кандидата се придържа максимално към предварително обявените условия, критерии и показатели.

За участие в конкурса следва да се внесе парична гаранция в размер на 1000.00 (хиляда лева) в касата на общинска администрация – Девин. За фирмите, които са внесли такава гаранция при предишното си участие такава гаранция не се изисква. Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет лева).


/17-13-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 81

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 15 от 03.02.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 32, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на Община Девин, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за продажбата на общинската част от УПИ-VІІ, кв. 15 по ПУП на с. Триград, представляваща 40/480 идеални части от парцела за сумата от 1400 лв. с ДДС/ Приложение № 2, т.1, к.14 на Наредба № 2 на община Девин на съсобствениците Любомир Асенов Байрактаров и Фиданка Кирова Байрактарова от с. Триград, общ. Девин. Купувачите да заплатят полагащите се режийни разноски и местен данък.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.


/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 82

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Девин

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо с вх. № КО-155 от 08.07.2011 година на Началника на РС «ПБЗН» - Девин, и становище на ПК на „ОРСОБДПРГПМЖ” проведени разисквания и гласуванe на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл. 147, т.5 от Правилника за прилагане на ЗМВР, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Приема актуализацията на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин.


/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 83

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 89 от 24.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Включва с раздел І – продажба на годишната „Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2011 г.” следния общински имот:

1.1 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл. № 037003, м. Банята, землище Михалково, с площ 3002 кв. м. АОС № 1996/12.05.2011 г.

Мотиви: С продажбата ще се повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието на бизнеса в района.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 84

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Съгласие за разпореждане с общински имот

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. 90 от 24.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински нежилищен имот:

1.1 Земеделска земя, ливада десета категория при неполивни условия, пл. № 037003, м. Банята, землище Михалково, с площ 3002 кв. м. АОС № 1996/12.05.2011 г. с първоначална цена 1200 лв.

Първоначалната цена е без ДДС.

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общинските имоти.

/17-12-12/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

Р Е Ш Е Н И Е 85

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 11.08 2011 година, Протокол № 16

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх. № 115 от 26.07.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, и становище на ПК на „СПОСПУРОИ” проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от ЗОС и чл. 45 «и» от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Девин

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост и променя начина на трайно ползване на следния общински земеделски имот с № 142011, местността „Гроба”, землище Михалково начин на трайно ползване пасище с храсти, седма категория при неполивни условия, с площ 4.277 дка. с нов начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия съгласно представената скица проект № К00913/15.07.2011 г. и протокол от ОСЗГ Девин от 13.06.2011 г.

Мотиви: С промяна начина на трайно ползване ще се подобри стопанисването на общинския имот.

/17-13-13/


Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер