Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ 2011 Покана за сформиране на комисия по чл.242,ал.7 от Изборния кодекс
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Покана за сформиране на комисия по чл.242,ал.7 от Изборния кодекс PDF Печат Е-поща

 

                                                                                                                ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКОТО

РЪКОВОДСТВО

НА…………………..

 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо/ Председател, 

         

На основание Решение №861-ПВР/МИ/20.09.2011 г. на Централната избирателна комисия и  във връзка с произвеждането на насрочените на 23.10.2011г. избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове, Ви каня на 03.10.2011 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девин, ул.”Дружба”№1, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определянето на поименния състав  на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс , както и да предложите лице, което ще замести члена на тази комисия, когато последния  е  в трайна невъзможност да изпълнява функциите си.

 

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

                                                                                                                                             

1. Предложение  за член  на комисията , както и   резервен такъв . Предложението следва да бъде в писмен вид и да съдържа: - трите имена на предложеното лице, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която го предлага, телефон за връзка. Предложеното лице както лицето , което ще го замести когато последното е в трайна невъзможност да изпълнява функциите си, следва да отговарят на изискванията на чл.16, ал.3 от Изборния кодекс .                

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица.

3.Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите ще участвуват упълномощени лица.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: -примерен образец на предложение в електронен вид       

 

                          

ВрИД   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН……………….

/АНТОНИЙ МОЛЛОВ/ 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер