Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение № 75 от извънредното заседание проведено на 03.08 2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   75

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 03.08 2011 година, Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Искане за отпускане на безлихвен заем на Община Девин от Министерство на финансите, който да послужи за развитие и финансово стабилизиране на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 122 от 01.08.2011 година на Невен Бисеров Шотаров – общински съветник, проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

РЕШИ:

                                                                                                                         


1. Дава съгласие общината да кандидатства пред Министерство на финансите за отпускане на целеви безлихвен заем в размер на 1 630 780 лв., който да послужи за финансово оздравяване и стабилизиране и устойчиво развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД – гр. Девин

2. Средствата за изплащане на безлихвения заем да бъдат осигурени от продажбата на финансови активи и недвижима собственост на общината.

 

3. Упълномощава кмета на общината да подготви искането за безлихвен заем от Министерство на финансите, договори условията по него и подпише съответния договор, след решение на Общински съвет.

        

                                                                                                                         /17-14-13/


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер