Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №73 и 74 от извънредното заседание проведено на 01.08.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения №73 и 74 от извънредното заседание проведено на 01.08.2011 година PDF Печат Е-поща

                                                              

Р Е Ш Е Н И Е   73

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 01.08. 2011 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: Приемане „Годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за 2009 г.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо с вх.  № 144  от 01.07..2011 година на Изпълнителен директор д-р Костодин Калайджиев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от  ЗМСМА, чл.221, т.7 от Търговския закон, чл.14, ал.7 от Устава на  „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД гр.Девин и чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговски дружества с общинско участие, Общински съвет Девин    

                  

             РЕШИ:

 

1. Отменя Решение № 76 от 24.06.2010 година, Протокол № 9  с което е приет „Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за 2009 година.

2. Връща „Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за 2009 година за достоверно представяне на финансовите резултати от дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за отчетния период.Преработения Годишен финансов отчет за 2009 година да се представи до 31.08.2011 година, придружен с Одитен доклад от независим одитор.

 

 

 

                                                                                                                       /17-13 -12 /


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                              

Р Е Ш Е Н И Е   74

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 01.08. 2011 година, Протокол № 14

 

ОТНОСНО: Приемане „Годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за 2010 г.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Писмо с вх.  № 143  от 01.07..2011 година на Изпълнителен директор д-р Костодин Калайджиев, проведени разисквания и поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от  ЗМСМА, чл.221, т.7 от Търговския закон, чл.14, ал.7 от Устава на  „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД гр.Девин и чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговски дружества с общинско участие, Общински съвет Девин    

                  

             РЕШИ:

 

1.Приема „Годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД за 2010 година, съгласно представения доклад.

2. За констатираните нарушения съгласно представения и заверен Одитен доклад от независимия одитор да се потърси персонална отговорност на изпълнителния директор на„Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД.

3. Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”, ЕАД и Одитния доклада бъдат представени на прокуратурата за установяване на нередностите в Годишния финансов отчет.

 

 

 

                                                                                                                       /17-13 -12 /


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер