Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Обявления за замени на общински имоти
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Обявления за замени на общински имоти PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Девин   открива процедура за замяна на част от имот общинска собственост с   част от имот частна собственост както следва:

 

Част от  общински имот с кадастрален № 20465.501.1187 по кадастралната карта на гр.Девин, утвърдена със заповед № РД-18-90/18.12.2009г. на ИД на АГКК  с площ  14 кв.м., с  част от имот с кадастрален № 20465.501.390 по кадастралната карта на гр.Девин, с площ 19 кв.м., собственост на Соня Спасенова Копанова Н.А.№190/31.10.2001г.

 

                             КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КрБ/КрБ                                                инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В община Девин е постъпило предложение за  откриване процедура за замяна на имот общинска собственост с   имоти частна собственост както следва:

 

 Общински гаражни петна от №1 до №5,  попадащи  в  УПИ – ХVІІ, кв.15 по ПУП на с.Триград, утвърден със заповеди № 52/16.06.1981г. и №РД-09-334/15.12.20120г.  с площ  100 кв.м., АОС№ 1949/13.01.2011г.   с  имот пл.№ 021084, ливада, десета категория при неполивни условия, м.Шутия мост, зем.с.Триград  с площ 0.253 дка. собственост на н-ци на Митко Манолов Чаушев – Асибе Кадирова Чаушева, Велин Митков Чаушев,Захаринка Миткова Чаушева и Милко Митков Чаушев съгласно Н.А.№  75/25.08.1999г.

 

                             КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КрБ/КрБ                                                инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.40, ал. 4 от ЗОС  У В Е Д О М Я В А М, за  замяна на имоти общинска собственост както следва:

- имот с кадастрален № 20465.157.87, м.Хумата, с площ 394 кв.м. и цена 591лв.

- ½  идеална част / западна/ от имот с кадастрален № 20465.501.1287, с площ 1250 кв.м. и цена 5250 лв., м.Магюрка, по плана на гр.Девин.

 

             за

-имот с кадастрален № 20465.179.8 с площ 2.734 кв.м., м.Устово , гр.Девин с цена 4090 лв. собственост на Димитър Щонов Кочев  от гр.Девин, ул.Техеран № 23, съгласно Н.А.№152, т.І, н.д.№297 от 1998 г.

 

В уравнение на дяловете Димитър Кочев трябва да доплати сумата от 1751 лв., както и 2.6% местен данък – 45.53лв и 2% режийни разноски – 35.02 лв.  върху доплатената цена .

 

Искания за замяна частен имот попада в реализацията на приетия ПУП ПРЗ за гробищен парк „Орешково”, гр.Девин одобрен с решение № 140/22.12.2010г. на общински съвет Девин.

 

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                        /инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер