Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ 2011 Покана до парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА

 

…………………………………………...……

 

…………………………………………...……

 

Уважаеми г-н/г-жо/ Председател, 

 

На основание чл.30,ал.2 и 3  от Изборния кодекс и  във връзка с произвеждането на насрочените на 23.10.2011г.избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове,Ви каня на 08.08.2011.г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба”№1,да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определянето на поименния състав  на Общинската избирателна комисия /ОИК / ,както и да предложите лица,които ще заместят членовете на ОИК,когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

 

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

 

1. Предложение за състава на ОИК ,както и за резервните членове на ОИК. Същото следва да бъде в писмен вид и да съдържа: - трите имена на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която го предлага, телефон за връзка , копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение/ в случай, че няма издаден диплом/, както и декларация от всяко лице предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на чл.16, ал.2 от Изборния кодекс .

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията,издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица.

3. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица,в случаите когато в консултациите ще участвуват упълномощени лица.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Примерен образец на предложение

2. Разпределение /проект/ на представителите на партии и коалиции в ОИК според парламентарното им разпределение в 41-то Народно  събрание

3. Декларация по чл.16, ал.2 от Изборния кодекс

 

 

вк/вк                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер