Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения №71 и 72 от извънредното заседание проведено на 07.07.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   71

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.07. 2011 година, Протокол № 13

 

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на поет краткосрочен общински дълг за финансиране на капиталов разход, средствата, за който ще бъдат осигурени в рамките на бюджетната година по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”  BG161PO001/4.1-01/2007/058 от 16.07.2009г.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 91 от 30.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.3, т.2 вр. чл.5, ал.1, т.2 вр. ал.2 вр. чл.8, ал.1 вр. чл.13 вр. чл.16 вр. чл.19 вр. чл.56, ал.1 от Закона за общинския дълг вр. чл.2, ал.2, т.2 НВМОП, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде продължен срокът на ползване на кредитната линия по договор за кредит от 14.06.2010г., сключен между Община Девин и Банка „ДСК” ЕАД гр.София, считано от 30.06.2011г. до 31.12.2011г.

 

2.Всички останали параметри на дълга остават непроменени.

 

3.На основание чл.2, ал.2, т.2 НВМОП възлага на Кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за кредит от 14.06.2010г. с „Банка ДСК” ЕАД съгласно условията посочени по-горе.

 

 

                                                                                                                       /17-12-12/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е   72

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.07. 2011 година, Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Извършване на финансов одит на „МБАЛ - Девин” ЕАД гр. Девин

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 98 от 07.07..2011 година на Председателя на Общински съвет - Девин – инж.Карамфил Фиданов Каров, проведени разисквания поименно гласуванe на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.221, т.6 и чл.248, ал.1 и 2 от ТЗ, Общински съвет Девин     

                  

РЕШИ:

 

1.Избира Лидия Калинова Делиева – регистриран одитор, Диплома № 425, която да извърши независим финансов одит на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин за следните периоди:

1.1     от 31.12.2007 г. до 29.12.2008 г.

1.2     от 22.07.2010 г. до 30.06.2011 г.

 

2.Одита да се извърши по отделения и по периоди на управление на отделните управители и изпълнителни директори, като в него се включат и данни за:

 

2.1  брой сключени от дружество договори за наем и наемни цени на кв.м

2.2  поименно и по месеци получаваните възнаграждения и ДМС от ръководството и персонала на дружеството за периода от 31.12.2007 г. до 30.06.2011 г.

2.3    задлъжнялост към контрагентите по периоди на управление на отделните управители и изпълнителни директори.

 

3.На одитора да се изплати възнаграждение в размер на 2 000 лв., за сметка на представителните разходи на Председателя на Общински съвет Девин.

 

4.Упълномощава кмета на общината да сключи договор с избрания одитор.

 

                                                                                                                       /17-12-12/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер