Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.06.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща


Р Е Ш Е Н И Е   64

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Взимане на решение за одобряване на допълнително щатно разписание към общата численост и структура на Общинска администрация Девин за периода от 16.06.2011 г. до 01.02.2014 г.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 83 от 16.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на Постоянните комисии по «БФЕФПНУ» и «УТИЕТ», проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

РЕШИ:

 

                                                       

1. Одобрява допълнително щатно разписаниe към общата численост и структура на Общинска администрация Девин за периода от 16.06.2011 г. до 01.02.2014 г. за изпълнението на проект рег. № INTRA-5018018 Сагитариус: „Стартиране на местно предприемачество в областта на културното и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на културното богатство, усвояване на опит” по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., от една щатна бройка – ръководител проект – 0,5 щатна бройка и координатор и организатор на дейностите по проекта – 0,5 щатна бройка.

 

 

 

 

                                                                                                           /17-13-13/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   65

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Взимане на решение за одобряване на допълнително щатно разписание към общата численост и структура на Общинска администрация Девин за периода от 01.06.2011 г. до 01.03.2013 г.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 84 от 16.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становища на Постоянните комисии по «БФЕФПНУ» и «УТИЕТ», проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.2, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

                                                       

1. Одобрява допълнително щатно разписаниe към общата численост и структура на Общинска администрация Девин за периода от 01.06.2011 г. до 01.03.2013 г. за изпълнението на проект рег. № 8320 Био бранд: „Разработване на съвместна схема за промоция на местни органични продукти в трансграничния регион” по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г., от една щатна бройка – ръководител проект – 0,5  щатна бройка и координатор и организатор на дейностите по проекта – 0,5 щатна бройка.

 

 

 

 

                                                                                                           /17-13-13/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   66

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Изпълнението на решенията на Общински съвет, гр. Девин за периода от м. юли 2010 г. до м. декември 2010 г.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 71 от 30.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на Постоянната комисия по „УТИЕТ”, проведени разисквания и гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

РЕШИ:

 

                                                        

1. Приема отчета на Кмета на Община Девин за изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. юли 2010 г. до м. декември 2010 г., съгласно приложението.

 

 

 

                                                                                                           /17-15-13/


 

 

 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   67

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Съгласие за придобиване на частен имот за изграждане на улица в кв. 1, с. Лясково.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 72 от 31.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на Постоянната комисия по „УТИЕТ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 199, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

                                                       

1. Дава съгласие Община Девин да придобие  64 кв. м. от частен имот № 392, кв.1 по ПУП на с. Лясково собственост на наследници на Тефик Ахмедов Имамски и Айваз Таиров Палов на стойност 768 лв.

 

 

Мотиви: С преобразуването ще се изпълни приетия ПУП на квартала и подобри транспортното обслужване на населението.

 

 

 

 

                                                                                                           /17-15-12/


 

 

 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   68

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот от публична в частна собственост.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 73 от 31.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на Постоянната комисия по „УТИЕТ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 25, ал.9 от ЗПСЗЗ, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

                                                        

1. Обявява за частна общинска собственост, следните общински имоти:

 

1.1 Общински земеделски имот с проектен пл. № 017812, м. Лукова падина, землище с. Лясково, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 0.587 дка. с нов начин на трайно ползване пасище с храсти. Имота е образуван от пл. № 017783.

 

1.2  Общински земеделски имот с проектен пл. № 017846, м. Лукова падина, землище с. Лясково, начин на трайно ползване пасище мера, десета категория при неполивни условия, с площ 4.006 дка. с нов начин на трайно ползване  ливада. Имота е образуван от пл. № 017185.

 

1.3 Общински земеделски имот с проектен пл. № 001259, м. Котела, землище с. Грохотно, начин на трайно ползване пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, с площ 1.001 дка. с нов начин на трайно ползване пасище с храсти. Имота е образуван от пл. № 001067.

 

1.4 Общински земеделски имот с проектен пл. № 20465.87.238, м. Цървулево, землище гр. Девин, начин на трайно ползване пасище, десета категория при неполивни условия, с площ 2.917 дка. с нов начин на трайно ползване ливада. Имота е образуван от пл. № 20465.87.132.

 

 

 

 

Мотиви: Имотите са с отпадна необходимост и не изпълняват предназначението за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. С преобразуването на имотите ще се увеличат възможностите за управление и разпореждането им.

 

 

 

 

 

                                                                                                           /17-16-15/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   69

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на общински имот в с. Осиково.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 80 от 10.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на Постоянната комисия по «СПОСПУРОИ», проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал.  7 от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Включва в раздел ІІ – отдаване под наем на годишната „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2011 г.” и дава съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на явен публичен търг или конкурс на следния общински имот:

1.1 Помещение приземен етаж в кметство с. Осиково в УПИ-І, кв. 16 с площ 52 кв. м. и складове 20 кв. м. за всестранни дейности с първоначален месечен наем 62 лв. съгласно р.ІІІ, р.6, к.8 и р.І, р.6, к.8 от приложение №1 на Наредба № 2 на Община Девин.

 

Мотиви: С включването на имота в програмата ще се подобри стопанисването на общинския имот.

         

 

 

                                                                                                           /17-16-12/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   70

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 30.06 2011 година, Протокол № 12

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на ПУП в кв. 17, гр. Девин.

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 82 от 16.06.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев и становище на Постоянната комисия по „УТИЕТ”, проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие за промяна на регулацията на урегулирани имоти УПИ-ХІІ-783 и УПИ-ХІV- 780, както и улица – паркинг с о.т. 90-91, гр. Девин, съгласно приложения план предложение.

 

Мотиви: С приемане на плана ще се подобри стопанисването на общинските имоти.          

 

 

 

                                                                                                           /17-15-13/


 

 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер