Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №63 от заседанието проведено на 31.05.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   63

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.05 2011 година, Протокол № 11

 

ОТНОСНО: Притежавани акции на Община Девин в Орфей хотел" АД гр. Девин

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка с вх.  № 70 от 27.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Девин

РЕШИ:

1. Избира комисия в състав:

1.1 Карамфил Каров

1.2 Емил Кисьов

1.3 Димитър Бомбаширов

1.4 Борислав Чавдаров

1.5 Румен Билянов

 

2.  Комисията да извърши следното:

2.1 Да възложи на трима вещи лица извършването на оценка на реалната стойност на притежаваните от Община Девин акции в „Орфей хотел" АД гр. Девин на основание на представена счетоводна и икономическа документация в публичните регистри и на място в дружеството и след пълно проучване на пазара.

2.2  Да проведе  преговори с представители на мажоритарният собственик на пакета акции „Био Проджектс" ООД за продажба на притежавания от Община Девин процент акции и уточняване на условия и цена.

 

2.3 Да изготви и депозира докладна записка до Общински съвет гр. Девин за договорената цена и условията на продажба и предложение за вземане на решение за евентуална продажба.

 

3. Със средствата от евентуалната продажба да бъде финансирана дейността на „МБАЛ - Девин" АД  гр. Девин за покриване на задълженията.

 

                                                                                                                         /17-15-15/


 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер