Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 17.05.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е   № 52

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05. 2011 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО:Вземане на решение като едноличен собственик на капитала на „МБАЛ - Девин" ЕАД, гр.Девин за противопоставяне срещу т.1.1, т.1.2 и т.9 от раздел II от Споразумение за погасяване на задълженията на „МБАЛ - Девин" ЕАД, гр.Девин към ЕТ "Анри - 64- Андрей Кехайов", гр.Смолян от 19.01.2011 година.

 

Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  57 от 28.04.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК  ”ОЗСПМДСКЕ”проведени разисквания ипоименно  гласуванe на основаниечл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 219, ал.1, т.1 във връзка с чл.221, т.11 и чл.301 от Търговския закон, във връзка с чл.14, т.15 и чл.15, т.З от Устава на„МБАЛ - Девин" ЕАД, гр.Девин , Общински съвет - Девин в качеството си на едноличен собственик на капитала на „МБАЛ- Девин" ЕАД, гр.Девин, Общински съвет Девин

 

РЕШИ:

 

1.Общински съвет, гр.Девин се противопоставя на т.1.1, т.1.2 и т.2 и т.9 от раздел­_І І от Споразумението от 19.01.2011 година, сключено между ЕТ "Анри – 64- Андрей Кехайов", гр.Смолян и „МБАЛ - Девин" ЕАД, гр. Девин за погасяване на задълженията на общинското дружество към едноличния търговец.

 

Мотиви: В тези му части споразумението се явява нищожно, подписано от лице без представителна власт, тъй като не е осъществен сложния фактически състав, визиран в чл.15, т.З от Устава на дружеството, т.е. представителят може да извършва тези действия, след като има изрично разрешение на Общото събрание на акционерите и едва тогава тези действия могат да породят правни последствия.

 

                                                                                                                       /17-15-15/


 

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.05. 2011 година, Протокол № 10

 

ОТНОСНО:Приемане на Годишен финансов отчет на «Медицински център - Девин » ЕООД за 2010 г

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  46 от 23.03.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК  ”УТИЕТ” и ПК „ОЗСПМДКЕ”проведени разисквания ипоименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.23 и ал.2,чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.4   от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие, Общински съвет Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център І – Девин” ЕООД за 2010 година.

   

 

                                                                                                                       /17-13-13/


 

 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.05.2011 година, Протокол № 10

 

 

 

Относно: Отпускане на допълнителни средства за обезпечаване на дейностите по проект „Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижи в община Девин – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, Договор № BG051PO001 – 5.2.07-0270-C-0001, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. № 58 от 29.04.2011 година на инж. Здравко Василев Василев     Кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал. 2, във връзка чл. 17, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъдат осигурени допълнителни оборотни средства в размер на 40 000 лв. (четиридесeт хиляди лева) за изпълнение на проект „Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижа в община Девин – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, Договор № BG051PO001 – 5.2.07-0270-C-0001.

2. Всички отпуснати средства за реализиране на дейностите по проекта да бъдат възстановени след окончателното приключване на проекта и възстановяване на разходите.

 

/17-15-15/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55

 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.05.2011 година, Протокол № 10

 

 

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 – 2015 година и Годишен план -  програма за изпълнението й през 2011 – 2012 година.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. № 61 от 04.05.2011 година на инж. Здравко Василев Василев  - Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 19, ал.2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 „б”, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 година и Годишен план - програма за изпълнението през 2011 и 2012 година, съгласно приложението.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 година и Годишния план - програма за изпълнение през 2011 и 2012 година.

 

 

 

/17-15-15/

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   56

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО:Създаване на Център за обществена подкрепа, като делигирана от държавата дейност.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  62  от 04.05.2011 година на на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане,  Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие в гр.Девин да бъде разкрит „Център за обществена подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012 година, с капацитет 20 места.

 

2.„Центърът за обществена подкрепа” да бъде разкрит в недвижим имот – частна общинска собственост – обособена част от 78 /седемдесет и осем/ кв.м. от югоизточното крило на първия етаж на Детска градина в гр.Девин, ул. „Гордьо войвода”, кв.49, УПИ ХІІ по Кадастрален и регулационен план на гр. Девин.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими действия по процедурата за разкриване на Център за обществена подкрепа.

 

 

                                                                                                                       /17-13-13/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   57

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО: Определяне статута на общински жилища

 

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  34 от 18.02.2011 година и с вх. № КО - №95 от 27.04.2011 годинана Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя броя, вида и местонахождението на Общинските жилища за 2011 г., според предназначението им съгласно Приложение №1.

 

 

                                                                                                                       /17-15-15/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   58

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО: Определяне на максимална цена за един километър пробег при таксиметров превоз на пътници на територията на Община Девин.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  60 от 03.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания гласуванe на основание  чл. 21,ал.1,т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.     Определя максимална цена на един километър пробег при таксиметров превоз на пътници на територията на Община Девин в размер както следва:

1.1  Дневна тарифа 0,80 лв./км.

1.2  Нощна тарифа  0,90 лв./км.

 

                                                                                                                       /17-13-13/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   59

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО:РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  68 от 12.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основание  чл.21, ал.1, т8 и т.23и ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал. 9 от ЗОС,  Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.ВКЛЮЧВА в раздел I  - ПРОДАЖБА на годишната „Програма за     разпореждане и управление па общинската собственост за 2011г. следните общински имоти:                                                               

1.1 Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия,   пл.№ 069002,   местност „Кителника”,   землище с.Гьоврен,  с площ 2.955кв.м. АОС № 1978/15.02.2011г.

 

1.2 Земеделска земя ливада, десета категория при неполивни условия,   пл.

   № 069003, местност „Кителника”, землище местност с.Гьоврен, с площ

   1.891 кв.м. АОС  №1979/15.02.2011г.                               

 

1.3 Терен за шест броя парко места в УПИ - XXIV. кв.48 по ПУП па гр.Девин с идентификатор   № 20465.501.12.,   с   площи   П№1    18кв.м. от П2,3,4,5 – 15кв.м. и П№6 - 22.5кв.м.

 

МОТИВИ:С продажбата ще се   повиши ефективността от стопанисване на общинските имоти и стимулира развитието  на бизнеса в района.   

 

                                                                                                                       /17-13-12/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е   60

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05. 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО:Съгласие за разпореждане с общински имоти

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  67от 12.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни имоти :

 

1. 1. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 069002, местност „Кителника”, землище с. Гьоврен, с площ 2.955кв.м. с първоначална цена 150 лв. АОС № 1978/15.02.2011г.

 

1.2. Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, пл.№ 069003, местност „Кителника”, землище с. Гьоврен, с площ 1.891 кв.м. с първоначална цена 90 лв. АОС№  1979/15.02.2011г.

 

1.3. Терен за парко място № 1 с площ 18 кв.м. и първоначална цена 178 лв. попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

 

1.4. Терен за парко място № 2 с площ 15 кв.м. и първоначална цена 149 лв.попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

 

1.5. Терен за парко място № 3 с площ 15 кв.м. и първоначална цена 149 лв.попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

 

1.6.Терен за парко място № 4 с площ 15 кв.м. и първоначална цена 149 лв.попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

 

1.7. Терен за парко място № 5 с площ 15 кв.м. и първоначална цена 149 лв.попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

 

1.8. Терен за парко място № 6 с площ 22.5 кв.м. и първоначална цена 223 лв.попадащо в парцел УПИ-XXIV, кв.48 по ПУП на гр.Девин с идентификатор № 20465.501.12 .

Първоначалните цени са без ДДС.

 

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общински имоти.

 

 

 

                                                                                                                       /17-15-12/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

                                     

Р Е Ш Е Н И Е   61

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05. 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Девин.

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  63 от 10.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василев, проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТОбщински съвет - Девин

 

РЕШИ:

 

1.Допълва и изменя приложение №3 от тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставени от Община Девин към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин както следва:

 

 Раздел II

 

1.1 Точка 2.7 , буква "Б" се изменя така. - За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито за разполагане на маси, столове до заведения за хранене и развлечения и други дейности се събира такса за квадратен метър за месец.

 

 

-в гр. Девин, 1-ва зона                  - 3.50 лв.

-в гр. Девин, П-ра зона                 - 3.00 лв.

-в населените места на общината - 2.00 лв.

- 

 

1.2. Създава се нова т.2.8. - такси за ползване на улични платна и други за престой на автобуси за пътнически превоз за кв.м. за месец.

 

 

         - в гр. Девин , ІІ зона                           - 0.30 лв.

         - в населените места на общината      -0.20 лв.

 

 

 

 

 

2.Административни услуги „Търговия, Туризъм, Транспорт”

2.1 точка 9.1 - отпада

2.2 точка 9.5 - отпада

2.3 точка 9.6 - отпада

2.4 точка 9.9 - отпада

                                                                                                                   /17-13-13/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

                                     

Р Е Ш Е Н И Е   62

 

Прието наредовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на17.05. 2011 година, Протокол № 10

 

 

ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот част от пл.№93, кв.14 по ПУП на с.Грохотно

 

 

    Общински съвет - Девин, след като се запозна с Докладна записка свх.  69 от 12.05.2011 година на Кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев Василеви становище на ПК ”УТИЕТ”,проведени разисквания поименно гласуванe на основаниечл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 на община Девин, Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.Дава съгласие за продажбата на общинската част от УПИ - УVШ, кв. 14 по ПУП на с. Грохотно представляваща 91/1680 идеални части от парцела за сумата от 546 лв. без ДДС на съсобствениците Митко Свиленов Диев и Ахмед Емин Реджеп от с. Грохотно, Община Девин. Купувачите да заплатят полагащите се режийни разноски и местен данък.

 

 

 

Мотиви: С продажбата ще се изпълни приходната част на плануваните средства от продажби и ефективно стопанисване на общински имоти.

 

 

 

                                                                                                                       /17-13-13/


 

 

                     Председател на

                     Общински съвет - Девин:

                                                                                       /инж. Карамфил Каров/

                                                                                                           

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер