Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 12.05.2011 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  50

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 12.05.2011 година, Протокол № 9

 

 

 

Относно: Взимане на решение за сключване на споразумение между „НЕК” ЕАД, „Алпине Бау GmbH и Община Девин.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. №65 от 12.05.2011 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

 

1. Одобрява представения проект на споразумение между „НЕК” ЕАД, „Алпине Бау GmbH и Община Девин, неразделна част от настоящото решение, ведно с ценова оценка, обща схема – част ІІ и типови напречни профили.

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да сключи споразумение с „НЕК” ЕАД „Алпине Бау GmbH”, съгласно одобрения проект на споразумение.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  51

 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 12.05.2011 година, Протокол № 9

 

 

 

Относно: Взимане на решение за приемане на дарение от „НЕК” ЕАД.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа Докладна записка с вх. № 66 от 12.05.2011 година на инж. Здравко Василев Василев    Кмет на Община Девин и становище на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.14 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 225 ЗЗД  Общински съвет – Девин

 

РЕШИ:

 

1. Приема дарение от „НЕК” ЕАД, както следва:

1.1 Сума на стойност 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева, която да бъде използвана от Надарения – Община Девин, за реконструкция на SML 2071 ІІІ-866 Михалково – Кричим – с. Осиково и волята на дарителя – „НЕК” ЕАД е дарената сума да бъде предназначена да се заплатят част от извършени от „Алпине Бау” GmbH и приети от „НЕК” ЕАД строителни работи по проект „Реконструкция на път  SML 2071 ІІІ-866 Михалково – Кричим – с. Осиково” на стойност 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева.

1.2 „НЕК” ЕАД и Община Девин се съгласяват реконструкцията на пътя да бъде извършена от „Алпине Бау” GmbH, фирма създадена и съществуваща съгласно законите на Австрия, регистрирана със седалище Alte Bundesstrasse 10, А-5071 Salzburg/Wals Австрия надлежно представлявана от г-н П. Гфререр, Началник направление „Хидроенергийно строителство” Алпине, която поема за своя сметка финансирането на останалата част от проекта, съгласно приетата количествено-стойностната сметка, неразделна част от споразумението.

1.3 Дарената сума, съгласно волята на „НЕК” ЕАД и Община Девин, ще бъде превеждана ежемесечно въз основа на подписани от Алпине и „НЕК ЕАД протоколи за изпълнени и приети видове и количества работи, които са придружени с фактури на стойност 50 % (петдесет на сто) от приетите видове и количества работи, издадени от Алпине на името на Община Девин. Издадените фактури ще бъдат подписани от община Девин, в качеството й на Надарен, а не отговорен за стопанската операция. Плащанията ще се извършват от „НЕК” ЕАД по банкова сметка на Алпине в размер на стойността на фактурите, до формиране на обща стойност на приетите строителни работи в размер на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева, с ДДС.

1.4 Одобрява представения проект на договора за дарение между „НЕК” ЕАД и Община Девин, неразделна част от настоящото решение.

1.5 Възлага на Кмета на Община Девин да сключи договор за дарение с „НЕК” ЕАД съгласно одобрения проект на договор за дарение.

 

 

 

/17-13-13/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

    /инж. Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер